Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành cuộc xâm lược và đặt ách thống trị của chúng đối với dân tộc ta. Chúng đã cấu kết với giai cấp phong kiến, địa chủ thống trị nước ta vô cùng tàn bạo. Trong lúc vua quan nhà Nguyễn đầu hàng, thì nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống xâm lược. Một số nhà nho yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... đã đi tìm đường cứu nước, nhưng không thành công, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra đều lần lượt thất bại và bị đàn áp khốc liệt. 

Xem tiếp...

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển  bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà còn là một nhà văn hóa lỗi lạc, người kết tinh tinh hoa văn hóa nhân loại, danh nhân văn hóa thế giới.

Xem tiếp...

Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay

Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay
Hồ Chí Minh coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, suối.

Xem tiếp...

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống hiếu học, từ nhỏ đã say mê học tập, khao khát tìm tòi cái mới, cái tiến bộ. Người đã sớm nhận ra rằng muốn cứu nước, phải nâng cao dân trí trước hết là cho thanh thiếu niên. Những bài báo đầu tiên Người viết trên đất Pháp đều xoay quanh chủ đề này: Tố cáo chính sách ngu dân của chính quyền thuộc địa, truyền bá những quan điểm giáo dục tiên tiến, kêu gọi, thức tỉnh thanh niên trong nước.

Xem tiếp...

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách là một vấn đề trung tâm trong hệ giá trị về con người. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng, biểu tượng sáng ngời về phẩm chất và năng lực của người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 

Xem tiếp...

Tấm gương Hồ Chí Minh - Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ

Tấm gương Hồ Chí Minh - Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ
1. “Đảng có vững mạnh cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[1], Nguyễn Ái Quốc đã viết như vậy từ trước khi Đảng ra đời trong tác phẩm Đường cách mệnh nổi tiếng của mình. Trong những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, Người nhấn mạnh: “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”[2]. 

Xem tiếp...

Nâng cao lý luận về thi đua, khen thưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Nâng cao lý luận về thi đua, khen thưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay
Hẳn ai cũng biết đặc biệt là những người làm công tác công tác thi đua, khen thưởng đều nhớ câu nói của Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” để giảng giải mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng một cách chân thực nhất cho quần chúng nhân dân trong điều kiện đất nước mới thành lập, dân trí thấp với trên 85% người dân cả nước không biết chữ. Cách nói của Người rất giản dị nhưng rất gần gũi với người dân, nhưng người lao động chân chất, một nắng hai sương.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh - Gương đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ

Hồ Chí Minh - Gương đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong sạch như một mối quan tâm hàng đầu. Người cũng nêu tấm gương sáng về sự kết hợp hài hòa giữa dân chủ và tập trung trong công tác xây dựng Đảng. 

Xem tiếp...

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội
Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí Minh lãnh đạo thực sự là một cuộc cách mạng giải phóng, phát triển mọi tiềm năng dân tộc và tiềm năng xã hội, cụ thể là giải phóng và phát triển con người. Đó là một sự nghiệp của chính con người vì bản thân con người để đạt tới cả hai loại giá trị: Độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no.

Xem tiếp...

Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo  tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Các tư tưởng và phương châm chủ đạo, như “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “thêm bạn, bớt thù”, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, “tăng cường nội lực”, “tự cứu lấy mình”,... chính là sự kết tinh hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối, chính sách, quan hệ đối ngoại, và sợi chỉ đỏ xuyên suốt hệ thống tư tưởng đó là lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam.

Xem tiếp...

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015): Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015): Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam  hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong toàn bộ tư tưởng của Người toát lên một giá trị hạt nhân cốt lõi, xuyên suốt và trường tồn đó là đạo đức cách mạng mang tính nhân văn cao đẹp vì con người, vì sự nghiệp giải phóng và phát triển toàn diện con người, trở thành nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay.  

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình công khai trên báo chí

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình công khai  trên báo chí
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh và qua hoạt động của Người, báo chí cách mạng có một vị thế xã hội rất quan trọng. Trong đó, cán bộ báo chí giữ vai trò quyết định. Nhưng, khi nói đến cán bộ báo chí, Bác Hồ cũng đồng thời nói tới đạo đức của người làm báo. Đó là nền tảng của các phẩm chất nghề nghiệp báo chí.

Xem tiếp...