Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015): Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015): Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam  hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong toàn bộ tư tưởng của Người toát lên một giá trị hạt nhân cốt lõi, xuyên suốt và trường tồn đó là đạo đức cách mạng mang tính nhân văn cao đẹp vì con người, vì sự nghiệp giải phóng và phát triển toàn diện con người, trở thành nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay.  

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình công khai trên báo chí

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình công khai  trên báo chí
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh và qua hoạt động của Người, báo chí cách mạng có một vị thế xã hội rất quan trọng. Trong đó, cán bộ báo chí giữ vai trò quyết định. Nhưng, khi nói đến cán bộ báo chí, Bác Hồ cũng đồng thời nói tới đạo đức của người làm báo. Đó là nền tảng của các phẩm chất nghề nghiệp báo chí.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Người coi đây là nguyên tắc, quy luật phát triển của Đảng ta, là một trong những phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, càng phải hết sức coi trọng và phát huy vũ khí sắc bén tự phê bình và phê bình.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng thuận xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng thuận xã hội
Đồng thuận xã hội là sự nhất trí cao trong tư tưởng, hành động tạo nên sức mạnh thực hiện mục đích, lý tưởng chung. Sự đồng thuận xã hội chính là nền tảng của đại đoàn kết toàn dân tộc, là yếu tố căn bản ổn định xã hội và phát triển đất nước. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đồng thuận xã hội và đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, vừa là động lực chủ yếu, nhân tố quyết định thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. 

Xem tiếp...

Tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh

Tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh
Tiêu điểm của tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc. Đó là giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi tình cảnh nô lệ, bị áp bức đọa đầy bởi thực dân đế quốc và phong kiến. Bởi thế, muốn cứu dân trước hết phải cứu nước và cứu nước để cứu dân, giải phóng dân tộc để giành lại quyền làm chủ của nhân dân.

Xem tiếp...

Thực hiện lời dặn về “Quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện lời dặn về “Quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng lớn, mang tính định hướng chiến lược lâu dài của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến từng lớp người, từng đối tượng trong xã hội.    

Xem tiếp...

Phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ “gốc” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ “gốc”  theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ gốc tức là loại trừ “căn nguyên” sinh ra các tệ nạn này. Sinh thời, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phòng, chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là việc “phòng” - tức loại trừ ngay từ căn nguyên sinh ra chúng, trong điều kiện khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền.

Xem tiếp...

Di chúc Hồ Chủ tịch: “Quần chúng chỉ yêu mến người có đạo đức”

Di chúc Hồ Chủ tịch: “Quần chúng chỉ yêu mến người có đạo đức”
“Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc.

Xem tiếp...

Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Theo GS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương, học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2015 cũng có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng.

Xem tiếp...

Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Xem tiếp...

Đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

	Đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã ghi nhận ý tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thiết lập một nền công vụ mạnh mẽ, sáng suốt của dân, hoạt động vì nhân dân và chịu sự kiểm soát, bãi miễn của nhân dân; một nền công vụ hiện đại, dân chủ, có hiệu lực từ Trung ương đến cơ sở.

Xem tiếp...

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, kính trọng, lễ phép với nhân dân

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh về trung thực, kính trọng, lễ phép với nhân dân
Theo Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức cách mạng chung nhất của người cách mạng trong quan hệ với nhân dân bao gồm những điểm sau: Trung thực, kính trọng, lễ phép. Trung thực, kính trọng, lễ phép với nhân dân theo Hồ Chí Minh dạy không chỉ là thái độ trong giao tiếp, mà còn là nội dung tư tưởng sâu sắc, xuất phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 

Xem tiếp...