Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong vắt như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng; không phải là “nghệ thuật xã giao” được gò theo những nguyên tắc định sẵn, càng không phải là những “xảo thuật xử thế” giả dối để mua chuộc lòng người, mà đó là sự "kết tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau của các dân tộc”; hướng con người đến chân, thiện, mỹ.   

Xem tiếp...

Học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh

Học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh
Cùng với toàn Đảng, toàn dân ta, đội ngũ những người làm báo trong làng báo chí cách mạng Việt Nam đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân
Tư tưởng về chế độ dân chủ nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung căn bản của tư tưởng đó không những là dân chủ về chính trị, về xã hội, mà cả về kinh tế - lĩnh vực có tính nền tảng của sự phát triển xã hội. 

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới ở nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện  bình đẳng giới ở nước ta hiện nay
   Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sâc về những vấn đề cơ bản của cach mạng Việt Nam mà nội dung cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ bắt đầu từ con người và cũng trở lại về với con người.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vừa là mục tiêu,  vừa là động lực của sự phát triển xã hội
Một trong những tư tưởng nổi bật của Hồ Chí Minh là tư tưởng coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Theo Người, sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và xây dựng chế độ xã hội mới, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh…, xét đến cùng, là vì hạnh phúc, vì sự phát triển toàn diện của con người. 

Xem tiếp...

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bước phát triển mới về đạo đức trong văn hóa Việt Nam

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bước phát triển mới  về đạo đức trong văn hóa Việt Nam
Trong tư tưởng đạo đức của mình, Hồ Chí Minh đã phát triển các giá trị đạo đức dân tộc, tiếp biến tinh hoa đạo đức của nhân loại, xác lập nhiều chuẩn mực đạo đức mới trong văn hoá Việt Nam. 

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và chính trị
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và chính trị có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng. Sự thống nhất đó bắt nguồn từ bản chất của cách mạng vô sản, là cơ sở của những hành động cách mạng. Nó thể hiện sâu sắc ở phẩm chất, nhân cách của người cán bộ cách mạng.

Xem tiếp...

Nâng cao vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng ta. Với cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước nên người luôn quan tâm nâng cao vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đó là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"(1). 

Xem tiếp...

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân
Cách đây 71 năm, ngay sau khi đất nước được độc lập, ngày 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và hợp tác quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và hợp tác quốc tế
Khi đánh giá về những cống hiến nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc chiến đấu chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Xem tiếp...

Những đặc nhưng nhân văn cơ bản trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Những đặc nhưng nhân văn cơ bản trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Một trong những vấn đề chi phối toàn bộ hệ thống tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa nhân văn. Đây là ngọn nguồn, cơ sở, nền tảng quy định toàn bộ mục đích sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người. 

Xem tiếp...

Bồi dưỡng ý thức pháp luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng ý thức pháp luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa nhưng những lời dạy và hệ thống tư tưởng của Bác sẽ mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân tộc ta. Sinh thời, Người đã dạy: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền, toàn thể cán bộ và nhân dân sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đồng thời, Người  cũng chỉ rõ “Việc công bố đạo luật chưa phải đã xong mà còn phải tuyên truyền, giáo dục lâu dài đến mọi người dân thì mới thực hiện tốt được”. 

Xem tiếp...