BAN QUẢN LÝ LĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 141/QĐ-BQLL

Hà Nội,  ngày 06 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư kýCuộc thi viết

“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
   

 

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-BQLL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,

 

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Ban Quản lý LăngChủ tịch Hồ Chí Minh gồmcác ông (bà) có tên trong Phụ lục danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi viết có nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp nhận đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi(thang điểm, bảng điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm…). Tổ chức chấm thi đúng quy định, bảo đảm chấm điểm chính xác, khách quan, công minh.

2. Từng thành viên Ban Giám khảo chấm và cho điểm các bài dự thi được Trưởng Ban Giám khảo phân công, chịu trách nhiệm về đánh giá và cho điểm bài dự thi do mình chấm.

3. Trưởng Ban Giám khảo có trách nhiệm phân công, phân phối bài dự thi, sắp xếp, bố trí các cặp chấm thi; theo dõi việc chấm thi, giải quyết những thắc mắc khi chấm thi; phản ánh với Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng diễn biến của việc chấm thi; tổng hợp kết quả chấm thi, xét, xếp giải bài dự thi trình Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng.

4. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, tiếp nhận bài dự thi, ghi điểm, biên bản và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

5. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký do Trưởng Ban Giám khảo phân công.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông () có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      

- Lãnh đạo BQLL (03) (để b/c);

- Thành viên HĐPHCTPBGDPLBQLL;

- Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng;

- Trung đoàn 375;                                                  

- Ban QLQTBĐ;

- Trung tâm NCƯDKHCN&MT;

- Văn phòng BQLL;

- Các cá nhân có tên tại Điều 1;

- Lưu: VT, PC. Tr15.           

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Cương

Phụ lục

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ

 CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA

 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BQLL ngày      /03/2015

 của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng)

 
   

 

I. BAN GIÁM KHẢO

1. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng - Trưởng ban.

2. Ông Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng-Phó Trưởng ban.

3. Ông Phạm Công Luận, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình - Thành viên.

          5. Ông Đỗ Hữu Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng KHCN&MT - Thành viên.

          6. Ông Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Pháp chế và Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Ban Quản lý Lăng - Thành viên.

          II. TỔ THƯ KÝ

1. Bà Cao Thị Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Pháp chế và Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Ban Quản lý Lăng - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hảo, Trợ lý Chính trị Cơ quan Văn phòng - Tổ viên.

3. Bà Trần Thị Kim Yến, Chuyên viên Phòng Pháp chế và Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Ban Quản lý Lăng - Tổ viên.

 

            

Bài viết liên quan:

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40914601
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
2266
41105
229180
40914601