Đoàn người có công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp - 08:00 - 09/12/2017

Đoàn khách Monica, Mỹ ( Monica Group - USA) - 09:30 - 14/12/2017

Đoàn CCB Tiểu đoàn 41 Đặc công anh hùng - 08:30 - 17/12/2017