Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi

Việc sửa đổi, bổ sung nhóm các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong dự thảo BLHS (sửa đổi) xuất phát từ những lý do sau đây:

Việc sửa đổi, bổ sung nhóm các tội phạm về chức vụ trong dự thảo BLHS (sửa đổi) xuất phát từ những lý do sau đây:

Việc sửa đổi, bổ sung nhóm các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng trong dự thảo BLHS (sửa đổi) xuất phát từ những lý do sau đây:

Chương XVII Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) gồm có 11 điều (từ Điều 182 - Điều 191a) quy định các tội phạm về môi trường.Qua thực tiễn thi hành các quy định tại Chương này đã nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm về môi trường trong đó chủ yếu là do các quy định về cấu thành tội phạm còn chung chung và khó áp dụng như quy định cấu thành vật chất, chưa quy định chủ thể của tội phạm là các pháp nhân. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nước ta đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và đã mang lại những lợi ích to lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm.  

Việc sửa đổi, bổ sung nhóm các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân trong dự thảo BLHS (sửa đổi) xuất phát từ những lý do sau đây:

Chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định tại một số điều của phần Chung và Chương XII của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Những điểm sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội tập trung vào 05 nội dung có bản sau:

Một trong những định hướng cơ bản sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự (BLHS) lần này là đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 mà một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình. Việc tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình ở nước ta xuất phát từ những yêu cầu cơ bản sau đây:

Theo quan niệm truyền thống của khoa học luật hình sự, tội phạm là sự kết hợp giữa hành vi nguy hiểm của con người và thái độ lỗi bên trong của người đó, do vậy, nên cho đến thời điểm hiện nay, Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam vẫn chỉ coi chủ thể của tội phạm là cá nhân người phạm tội và do vậy chỉ đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn vi phạm của pháp nhân trong thời gian vừa qua và những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành khi xử lý vi phạm của pháp nhân cũng như xu thế của quốc tế đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu quy định TNHS của pháp nhân trong BLHS (sửa đổi). Cụ thể: 

1. Bộ luật hình sự (BLHS) hiện hành được Quốc hội khóa Xthông qua ngày 21/12/1999 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật hình sự Việt Nam, phát huy thành tựu của BLHS năm 1985 (đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997). Sau hơn 14 năm thi hành, BLHS năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã có những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, thể hiện trên một số điểm lớn như sau:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin