Tin tổng hợp

hoc tap bac hoNgày 15/5/2017, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị về việc cấm hút thuốc trong cơ quan, đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng, thực hiện môi trường không khói thuốc lá. Đây chính là việc làm thiết thực, thể hiện việc quán triệt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác kính yêu.

 

giao duc truyen thong k9 anh 2Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hoá kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với những chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX; tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập, noi theo.

cuu binh st tu lieu ve bacĐến xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, không khó để tìm gặp cựu chiến binh (CCB), thương binh 4/4 Phạm Ngọc Bỉnh. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn say mê sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.

 

phan 1 aChủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

yeu cau thuc hanh co che kiem soatTư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa lớn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi chúng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới.

Quân ta kéo pháo vào trận địaNgười Pháp thua ở Điện Biên vì nhiều lẽ, nhưng trước hết họ thua vì quân và dân ta đã lập được những kỳ tích ngoài sức tưởng tượng của họ.

duong cach menhĐường Kách mệnh là một trong những tác phẩm lớn trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích thực tiễn, Đường Kách mệnh đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng nước ta từ mục tiêu đến lực lượng tham gia, giai cấp lãnh đạo, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng. 90 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm vẫn đang tiếp tục soi sáng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

VB thang 5 b1. Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định viphạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.

 

gia tri nghe thuat dbpChiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bằng chứng về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. 63 năm qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là bài học lịch sử quý giá. Phát huy giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục, đào tạo đội ngũ sĩ quan quân đội trong nhà trường cũng như bảo vệ Tổ quốc.

duong-cach-menh2“Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm có vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.