Làng Sảo - Nơi ngày đầu tiên Bác Hồ trở lại Tân Trào

Làng Sảo - Nơi ngày đầu tiên Bác Hồ trở lại Tân Trào
Bước sang những ngày đầu tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp gây chiến ở nhiều nơi, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước. Trước tình thế vận nước lâm nguy, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã quyết định chủ trương phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...

Xem tiếp...

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh với tư cách quy luật tồn tại, phát triển của Đảng - từ quan điểm Hồ Chí Minh đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh với tư cách quy luật  tồn tại, phát triển của Đảng - từ quan điểm Hồ Chí Minh đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người. Người liên tục đề cập vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hình thành một hệ thống các luận điểm mang tính nhất quán. 

Xem tiếp...

Phải biết khiêm tốn, cầu thị, cầu tiến bộ...

Phải biết khiêm tốn, cầu thị, cầu tiến bộ...
Một trong những đức tính cần có ở người cán bộ cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở, là: Không nên tự mãn, tự kiêu, tự ti; phải thường xuyên học hỏi, cầu tiến bộ. Trong tác phẩm Sửa đổi  lề lối làm việc,  Người  phê phán: “Có nhiều đồng chí có bệnh tự tôn, tự đại , khinh rẻ người ta, không muốn biết, muốn học những ưu điểm của người khác. Biết được vài câu lý luận đã cho mình là giỏi,  không xem ai ra gì, tưởng  mình là hơn hết. Đó là bệnh hẹp hòi hạng nặng”, “... tự cho mình cái gì cũng giỏi,  việc gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ... Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình...

Xem tiếp...

Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn. Một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng lúc này chính là cải thiện đời sống của nhân dân, cần phải thay đổi, xóa bỏ những lề lối, nếp sống cổ hủ, lạc hậu. Đảng ta chủ trương phát động phong trào “Xây dựng đời sống mới”. Ngày 03-4-1946, Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương được thành lập.

Xem tiếp...

Đổi mới giáo dục chính trị - công việc cấp thiết hiện nay

Đổi mới giáo dục chính trị - công việc cấp thiết hiện nay
Thời đại toàn cầu hóa, cuộc sống trong "thế giới phẳng" hiện nay đang diễn ra với tốc độ như một cơn lốc. Có nhà bình luận quốc tế đã nói: “Đây là thời điểm mà nếu ngồi yên với tư duy ứ đọng thì các nhà tư tưởng sẽ bị tụt hậu, các nhà chính trị sẽ bị mất định hướng, các nhà kinh doanh sẽ bị mất thị trường và thậm chí cha cố cũng sẽ mất hết con chiên”.

Xem tiếp...

Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta

Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 07 tháng 4 năm 1907 ở làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân từ một gia đình lao động, có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách mạng vô sản. 

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2017
Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quyđịnh chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng,có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2017.

Xem tiếp...

Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Lịch sử cách mạng của dân tộc đã ghi dấu ấn về một thế hệ Thanh niên xung phong luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp bước truyền thống đó, trong thời đại ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Việt Nam đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xả thân cống hiến, xung kích, tình nguyện trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế với nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi.

Xem tiếp...

Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng,  chỉnh đốn Đảng
Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu ra là: “Quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Xem tiếp...

Chiếc máy cày - kỷ vật thiêng liêng Bác Hồ tặng Thanh Hóa

Chiếc máy cày - kỷ vật thiêng liêng Bác Hồ tặng Thanh Hóa
Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng chiếc máy cày - kỷ vật của Bác Hồ kính yêu tặng nhân dân Thanh Hóa vẫn còn đó. Tình cảm, cảm xúc của những người con Thanh Hóa khi nhận được món quà đặc biệt ngày ấy- bây giờ vẫn còn vẹn nguyên.

Xem tiếp...

Ông lão 90 tuổi sở hữu “kho” tư liệu quý về Bác Hồ

Ông lão 90 tuổi sở hữu “kho” tư liệu quý về Bác Hồ
Dù đã 90 tuổi, cụ Thát vẫn miệt mài, say mê sưu tầm tư liệu, tranh ảnh… về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, cụ đã sở hữu một “kho” tư liệu hết sức quý giá về Bác Hồ và ra mắt “Thư viện Vì Dân” ngay tại gia đình.

Xem tiếp...