Tính chất phi lý của luận điểm “Muốn thực sự có dân chủ cho người dân và xã hội phát triển phải thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

Tính chất phi lý của luận điểm “Muốn thực sự có dân chủ cho người dân  và xã hội phát triển phải thực hiện “đa nguyên, đa đảng”
Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng luôn tìm mọi cách để hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam, đối với xã hội Việt Nam. Nhưng trên cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm cho người dân được thực sự dân chủ, bảo đảm cho xã hội Việt Nam được từng bước phát triển bền vững, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Xem tiếp...

Nhân cách Hồ Chí Minh

Nhân cách Hồ Chí Minh
Nhân cách Hồ Chí Minh là những phẩm chất và năng lực của một nhà hoạt động chính trị, một vị lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, anh hùng dân tộc vĩ đại và nhà văn hóa kiệt xuất, tiêu biểu cho chủ nghĩa nhân văn thời đại ngày nay.

Xem tiếp...

Bác Hồ chẩn đoán và chữa bệnh… cán bộ

Bác Hồ chẩn đoán và chữa bệnh… cán bộ
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần đầu tiên khái quát một cách hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong bản Nghị quyết này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" Không thể phủ nhận vai trò "rường cột nước nhà" của tuổi trẻ

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" Không thể phủ nhận vai trò "rường cột nước nhà" của tuổi trẻ
Những ngày đầu Tháng Thanh niên năm 2017, khi tuổi trẻ cả nước sục sôi, nhiệt huyết tham gia rất nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, thì trên "diễn đàn" của một số trang mạng tiếng Việt đặt ở nước ngoài, lại cố tình tung ra nhiều bài viết phủ nhận vai trò, vị trí của tuổi trẻ Việt Nam. Trên "cơ sở" nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, các bài viết này hồ đồ đưa ra những kết luận hết sức phản động, bịa đặt, không đúng với thực tiễn ở nước ta.

Xem tiếp...

Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thời đại mới (Bài 2)

Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thời đại mới (Bài 2)
Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã tạo ra sự phát triển mang tính bước ngoặt trong lịch sử tư tưởng nhân loại.

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cơ sở

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cơ sở
  Để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, một trong những giải pháp là tiếp tục quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình (TPB và PB) theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đơn vị cơ sở.

Xem tiếp...

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với quyết tâm “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đã đặt ra nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ”. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, Báo cáo Chính trị Đại hội XII đã nhận định: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Việc nhìn nhận thẳng thắn, khách quan như vậy của Đại hội đã nhận được sự đồng tình cao trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khi quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh với tư duy đổi mới

Hồ Chí Minh với tư duy đổi mới
Chuyện kể rằng, trước lúc ra đi tìm đường cứu nước, được học với các sĩ phu yêu nước tiến bộ, Hồ Chí Minh đã nghe những lời dạy: “Muốn bắt cọp phải vào hang cọp”; “muốn đánh Pháp phải hiểu nước Pháp, muốn hiểu nước Pháp phải học chữ Pháp”.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những yếu tố bảo đảm dân chủ thật sự

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những yếu tố bảo đảm dân chủ thật sự
Dân chủ là động lực để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Dân chủ, hay quyền làm chủ của nhân dân đã được đề cập nhiều trong các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh. Người không chỉ nói đến dân chủ, dân làm chủ, mà quan trọng hơn là nói đến dân chủ thật sự, hay “mở rộng dân chủ”, “dân chủ chân chính”, “dân chủ rộng rãi”, tức không chỉ coi dân chủ là mục tiêu mà còn coi dân chủ là phương pháp hay động lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Đảng có vững, công việc mới thành công

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Đảng có vững, công việc mới thành công
  Sau Đại hội XII của Đảng, hệ thống chính trị nước ta có nhiều chuyển biến mới, hoạt động hiệu quả hơn, được nhân dân ghi nhận. Trong thành tựu chung của đất nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ. Đây là một thực tế khách quan”. Vậy nhưng, để hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực phản động, cơ hội chính trị vẫn xuyên tạc rằng: Đảng ta đang thất bại, thụt lùi về công tác xây dựng Đảng.

Xem tiếp...

Tình yêu thương con người qua câu chuyện kể về Bác Hồ

Tình yêu thương con người qua câu chuyện kể về Bác Hồ
 Bác Hồ - hai tiếng thật thiêng liêng và gần gũi với mỗi con người chúng ta. Bác Hồ là kết tinh của tâm hồn dân tộc, là đài sen tỏa ngát Làng Sen. Là một vị lãnh tụ nhưng Bác luôn coi khinh sự xa hoa, suốt đời giữ một nếp sống thanh bạch, tao nhã, giản dị, luôn một lòng một dạ sống vì nhân dân, đặt quyền lợi của nhân dân lên cao nhất. 

Xem tiếp...