Vương quốc Campuchia

Năm 1964. Tháng 8, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc đã gửi điện tới Người lên án hành động chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; biểu thị sự ủng hộ và đoàn kết của Chính phủ và nhân dân Campuchia đối với nhân dân ta.

- Báo Nhân Dân, số 3791, ngày 16-8-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 97.

Năm 1964. Tháng 9, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn bóng chuyền Campuchia sang thăm và thi đấu giao hữu tại Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 3837, ngày 2-10-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 118.

Năm 1964. Tháng 11, ngày 04

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn bóng bàn Campuchia sang thăm và thi đấu giao hữu tại Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 3873, ngày 7-11-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 138.

Năm 1964. Tháng 11, trước ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm ngày sinh Quốc trưởng.

- Báo Nhân Dân, số 3871, ngày 5-11-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 138.

Năm 1964. Tháng 11, trước ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm lần thứ 11 Quốc khánh nước này.

- Báo Nhân Dân, số 3875, ngày 9-11-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 141.

Năm 1964. Tháng 11, ngày 25

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam và đàm phán về vấn đề biên giới hai nước.

- Báo Nhân Dân, số 3892, ngày 26-11-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 149.

Năm 1965. Tháng 02, trước ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc đã gửi điện cho Người lên án những hành động xâm lược của đế quốc Mỹ đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và hoan nghênh những thắng lợi của quân và dân Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 3969, ngày 13-2-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 389.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 190-191.

Năm 1965. Tháng 02, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương. Trong thư, Người khẳng định đế quốc Mỹ là kẻ phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và năm 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền của ba nước Đông Dương và kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 397-398.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 196.

Năm 1965. Tháng 3, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc chúc mừng thắng lợi của Hội nghị nhân dân Đông Dương.

Người khẳng định thành công của Hội nghị đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược, là một đòn mạnh mẽ đánh vào chính sách can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Đông Dương.

- Báo Nhân Dân, số 4002, ngày 18-3-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 412-413.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 206.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc, cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Campuchia đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của mình.

- Báo Nhân Dân, số 4021, ngày 6-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 218.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 25

Báo Nhân Dân đăng tin Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Thái tử, Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp Tết năm mới Khơme.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 376.

Năm 1965. Tháng 5, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc hoan nghênh ý chí chống Mỹ của nhân dân Campuchia thể hiện trong bài diễn văn của Quốc trưởng đọc trước Quốc hội và Hội đồng Vương quốc Campuchia ngày 17-5-1965.

- Báo Nhân Dân, số 4073, ngày 29-5-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 247.

Năm 1965. Tháng 5, ngày 29

Báo Nhân Dân đăng tin Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện nhiệt liệt hoan nghênh Thái tử Nôrôđôm Xihanúc đã tỏ rõ thái độ chống Mỹ mạnh mẽ.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 386.

Năm 1965. Tháng 6, trước ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Campuchia đã gửi tặng nhân dân Việt Nam thuốc chữa bệnh.

- Báo Nhân Dân, số 4102, ngày 27-6-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 253.

Năm 1965. Tháng 10, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Quốc trưởng.

- Báo Nhân Dân, số 4237, ngày 10-11-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 309.

Năm 1965. Tháng 11, trước ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm lần thứ 12 ngày Quốc khánh nước này.

- Báo Nhân Dân, số 4236, ngày 9-11-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 310.

Năm 1966. Tháng 2, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Rõ như ban ngày”, bút danh Chiến sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4336.

Bài báo dẫn quan điểm của Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc về vấn đề Mỹ xâm lược Việt Nam và nêu rõ vấn đề chiến tranh và hoà bình ở Việt Nam đã rõ như ban ngày. Đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược, Việt Nam bị xâm lược. Nhân dân Việt Nam phải chiến đấu đến cùng để tự vệ. Bài báo nêu rõ tán thành quan điểm của Nôrôđôm Xihanúc là để đưa lại hoà bình, Mỹ phải cút khỏi miền Nam Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 4336, ngày 18-2-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 373.

Năm 1966. Tháng 4, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và bày tỏ lập trường của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Khơme anh em nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 4406, ngày 29-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 394.

Năm 1966. Tháng 4, trước ngày 21

Nhân dịp Tết Khơme, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc, chúc tình hữu nghị, đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố và phát triển.

- Báo Nhân Dân, số 4398, ngày 21-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 397.

Năm 1966. Tháng 5, trước ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Hoàng hậu Vương quốc Campuchia Cốtxamắc Nêarinrêát nhân kỷ niệm ngày sinh của Hoàng hậu.

- Báo Nhân Dân, số 4411, ngày 5-5-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 403.

Năm 1966. Tháng 11, trước ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm lần thứ 13 ngày Quốc khánh nước này.

- Báo Nhân Dân, số 4598, ngày 9-11-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 481.

Năm 1966. Tháng 11, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Quốc trưởng.

- Báo Nhân Dân, số 4614, ngày 25-11-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 487.

Năm 1967. Tháng 3, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm lần thứ hai Hội nghị nhân dân Đông Dương. Người đánh giá cao sự đóng góp của Hội nghị vào thắng lợi của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Khơme. Người cảm ơn Quốc trưởng đã tuyên bố kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Người khẳng định: “Đó là một biểu hiện mới của tình đoàn kết hữu nghị chiến đấu của nhân dân Khơme đối với chúng tôi, là một cổ vũ quý báu đối với chúng tôi trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước”.

- Báo Nhân Dân, số 4738, ngày 30-3-1967.

Năm 1967. Tháng 4, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp Tết Khơme cổ truyền của nhân dân Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 4762, ngày 23-4-1967.

Năm 1967. Tháng 5, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng kiêm Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia, nhân Chính phủ mới ở Campuchia được thành lập.

- Báo Nhân Dân, số 4784, ngày 16-5-1967.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 84.

Năm 1967. Tháng 6, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp Việt Nam và Vương quốc Campuchia đặt quan hệ ngoại giao cấp đại sứ.

Sau khi nhắc lại tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Việt Nam và nhân dân Khơme, trong chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ những quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Bức điện khẳng định: “Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là sự biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu ấy. Đó là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á”.

- Báo Nhân Dân, số 4823, ngày 24-6-1967.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 101.

Năm 1967. Tháng 10, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới ngài Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Quốc trưởng (31-10-1922).

- Báo Nhân Dân, số 4231, ngày 6-11-1968.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 137.

Năm 1967. Tháng 11, ngày 08

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Quốc trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh của Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 4960, ngày 9-11-1967.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 141.

Năm 1968. Tháng 01, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 549.

Năm 1968. Tháng 01, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc về sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Campuchia và khẳng định chuyến đi thăm vừa qua của Hoàng thân Nôrôđôm Phuritxara, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia là sự cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.

- Báo Nhân Dân, số 5030, ngày 18-1-1968.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 171.

Năm 1968. Tháng 4, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 5127, ngày 25-4-1968.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 191.

Năm 1968. Tháng 6, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm một năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa nước ta với Vương quốc Campuchia.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 569.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 228.

Năm 1968. Tháng 10, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân kỷ niệm ngày sinh của Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc (31-10-1922).

- Báo Nhân Dân, số 5326, ngày 12-11-1968.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 268.

Năm 1968. Tháng 11, ngày 08

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc, nhân kỷ niệm lần thứ 15 ngày Quốc khánh Campuchia.

Sau khi nhiệt liệt chào mừng thắng lợi của nhân dân Khơme, Người chỉ rõ thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là “thắng lợi của tình đoàn kết giữa nhân dân các nước Đông Dương” và khẳng định “Chính sách trước sau như một của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là tôn trọng độc lập, chủ quyền, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ Vương quốc Campuchia trong biên giới hiện tại”.

- Báo Nhân Dân, số 5323, ngày 9-11-1968.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 273.

Năm 1969. Tháng 02, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc, cảm ơn sự ủng hộ hoàn toàn của Chính phủ và nhân dân Campuchia đối với lập trường chính nghĩa của Việt Nam tại Hội nghị Pari.

Bức điện khẳng định: “Đó là sự cổ vũ to lớn đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay, là biểu hiện rực rỡ của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước chúng ta”.

- Báo Nhân Dân, số 5416, ngày 10-2-1969.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 319.

Năm 1969. Tháng 4, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia (13-4-1969).

- Báo Nhân Dân, số 5504, ngày 10-5-1969.

Năm 1969. Tháng 7, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 118-LCT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Vương quốc Campuchia.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12, tr. 544.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40611296
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6362
31244
388064
40611296