Các nước Ả Rập

Năm 1959. Tháng 02, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Gaman Ápđun Nátxê nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

Người ca ngợi những thành tựu mà nước Cộng hòa Arập Thống nhất đã đạt được trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, củng cố nền độc lập và kiến thiết kinh tế quốc dân. Bức điện khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Ngài, nước Cộng hòa Arập Thống nhất sẽ thu được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn hòa bình”.

- Báo Nhân Dân, số 1807, ngày 24-02-1959.

Năm 1960. Tháng 02, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Gaman Ápđun Nátxê nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Báo Nhân Dân, số 2167, ngày 23-02-1960.

Năm 1960. Tháng 10, ngày 23

Báo Nhân dân, số 2409, ngày 23-10-1960, đăng điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Yêmen.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 132.

Năm 1961. Tháng 01, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Cộng hòa Arập Thống nhất Xala Endaphurany đến chuyển thiếp mừng năm mới của Tổng thống Gaman Ápđun Nátxê.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 140.

Năm 1961. Tháng 02, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Gaman Ápđun Nátxê nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

Bức điện có đoạn: “Tôi chân thành chúc nhân dân nước Cộng hòa Arập Thống nhất thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, góp phần vào việc tăng cường khối đoàn kết Á - Phi để giữ gìn hòa bình ở Trung Cận Đông và thế giới”.

- Báo Nhân Dân, số 2531, ngày 23-2-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 34.

Năm 1962. Tháng 11, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng ông Ápđunla Anxalan, nhân dịp ông được cử giữ chức Tổng thống kiêm Thủ tướng nước Cộng hòa Arập Yêmen.

- Báo Nhân Dân, số 3148, ngày 7-11-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 302.

Năm 1963. Tháng 10, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Arập Yêmen Ápđunla Anxalan nhân dịp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước Cộng hòa Arập Yêmen chính thức đặt quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ. “Chúc mối quan hệ giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước Cộng hòa Arập Yêmen ngày càng củng cố và phát triển tốt đẹp”.

- Báo Nhân Dân, số 3492, ngày 20-10-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 447.

Năm 1964. Tháng 01, trước ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Arập Yêmen Ápđunla Anxalan nhân dịp năm mới.

- Báo Nhân Dân, số 3576, ngày 12-1-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 5.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Arập Thống nhất Gaman Ápđun Nátxê, nhân kỷ niệm Quốc khánh nước này.

- Báo Nhân Dân, số 3767, ngày 23-7-1964.

Năm 1964. Tháng 8, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Arập Thống nhất Gaman Ápđun Nátxê nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 ngày Cách mạng của nhân dân Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Báo Nhân Dân, số 3789, ngày 14-8-1964.

Năm 1964. Tháng 9, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chào mừng Hội nghị các vị đứng đầu các nước Arập đang họp tại nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

Bức điện khẳng định nhân dân Việt Nam luôn luôn đồng tình với cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Arập chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của các nước Trung Đông, châu Phi và bảo vệ hòa bình thế giới. Người cảm ơn sự đồng tình ủng hộ đối với nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược.

- Báo Nhân Dân, số 3811, ngày 06-9-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 108-109.

Năm 1964. Tháng 9, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Arập Yêmen Ápđunla Anxalan và Thủ tướng Hátmút Gaiphi nhân kỷ niệm lần thứ hai ngày cách mạng nước này.

- Báo Nhân Dân, số 3831, ngày 26-9-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 116.

Năm 1964. Tháng 10, ngày 12

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại biện thường nhiệm nước Cộng hòa Arập Ai Cập E.Môhamét Talát.

- Báo Nhân Dân, số 3848, ngày 13-10-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 125.

Năm 1964. Tháng 10, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp vợ chồng Đại biện nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 329.

Năm 1965. Tháng 3, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng ông Gaman Ápđun Nátxê nhân dịp ông được bầu lại làm Tổng thống nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Báo Nhân Dân, số 4007, ngày 23-3-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 209-210.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 42-LCT, cử ông Nguyễn Xuân làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Cộng hoà Arập Thống nhất.

- Lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 227.

Năm 1965. Tháng 7, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Arập Thống nhất Gaman Ápđun Nátxê nhân kỷ niệm lần thứ 13 ngày Quốc khánh nước này.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 475.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 270.

Năm 1965. Tháng 7, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn Hiệp định thương mại dài hạn và Hiệp định thanh toán Việt Nam - Cộng hòa Arập Thống nhất ký tại Cairô.

- Báo Nhân Dân, số 4137, ngày 1-8-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 276.

Năm 1965. Tháng 9, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Hội nghị các vị đứng đầu các nước Arập họp tại Cadablăngca (Marốc).

- Báo Nhân Dân, số 4180, ngày 14-9-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 299.

Năm 1965. Tháng 9, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống Cộng hòa Arập Yêmen Ápđunla Anxalan nhân kỷ niệm lần thứ ba ngày Cách mạng của nước này.

- Báo Nhân Dân, số 4192, ngày 26-9-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 11, tr. 509.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 302.

Năm 1966. Tháng 3, cuối tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Arập Xyri Nurenđinơ Atátxi nhân dịp ông được cử giữ chức Tổng thống nước Cộng hòa Arập Xyri.

- Báo Nhân Dân, số 4378, ngày 1-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 388.

Năm 1966. Tháng 5, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Arập Thống nhất tại Việt Nam Dacaria En Átli Iman.

- Báo Nhân Dân, số 4422, ngày 16-5-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 409-410.

Năm 1966. Tháng 7, ngày 04

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 59-LCT, cử Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại nước Cộng hoà Arập Yêmen.

- Lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 423.

Năm 1966. Tháng 7, ngày 23

Báo Nhân Dân đăng điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 14 Quốc khánh nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 471.

Năm 1967. Tháng 4, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Bác sĩ Atátxi- Tổng thống nước Cộng hòa Arập Xyri nhân dịp kỷ niệm lần thứ 21 Quốc khánh nước này.

Bức điện có đoạn viết: “Chân thành chúc Ngài, Chính phủ và nhân dân Xyri anh em thu được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc, thực dân và xây dựng đất nước phồn vinh”.

- Báo Nhân Dân, số 4756, ngày 17-4-1967.

Năm 1967. Tháng 6, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Arập Thống nhất Gaman Ápđun Nátxê và Tổng thống nước Cộng hòa Arập Xyri Nurenđinơ Atátxi bày tỏ lập trường của Chính phủ và của nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa chống xâm lược của nhân dân các nước Arập. Chính phủ và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng: “Trước sức mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân dân các nước Arập, mọi âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc... sẽ thất bại thảm hại”.

- Báo Nhân Dân, số 4806, ngày 7-6-1967.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 93-94.

Năm 1967. Tháng 7, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hoà Arập Thống nhất Gaman Ápđun Nátxê nhân dịp Quốc khánh lần thứ 15 của nước này.

- Báo Nhân Dân, số 4853, ngày 24-7-1967.

Năm 1967. Tháng 9, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Ngài Ápđunla Anxalan, Tổng thống nước Cộng hòa Arập Yêmen, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 15 ngày Quốc khánh của Arập Yêmen.

- Báo Nhân Dân, số 4916, ngày 26-9-1967.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 132.

Năm 1967. Tháng 12, ngày 04

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Ngài Môhamét Quatan Ansaabi, Tổng thống kiêm Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen, nhân dịp nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen tuyên bố độc lập.

- Báo Nhân Dân, số 4986, ngày 5-12-1967.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 148.

Năm 1968. Tháng 7, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 16 Quốc khánh nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Báo Nhân Dân, số 5215, ngày 23-7-1968.

Năm 1968. Tháng 10, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen Môhamét Quatan Ansaabi, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ nhất nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen.

Bức điện có đoạn viết: “Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Nam Yêmen về sự đồng tình, ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam chúng tôi”.

- Báo Nhân Dân, số 5279, ngày 14-10-1968.

Năm 1968. Tháng 10, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 125-LCT bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quế làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Arập Xyri.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12, tr. 544.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 267-268.

Năm 1969. Tháng 01, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân các nước Arập họp ở Lơke.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 607.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 311.

Năm 1969. Tháng 7, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Arập Thống nhất Gaman Ápđun Nátxê, nhân dịp Quốc khánh lần thứ 17 nước Cộng hòa Arập Thống nhất.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 651.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 382-383.

Năm 1969. Tháng 7, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 118-LCT bổ nhiệm ông Trần Văn Sớ làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hoà Arập Thống nhất.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12, tr. 545.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 383-384.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40611408
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6474
31356
388176
40611408