Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, người suốt đời hy sinh phấn đấu không chỉ cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn đấu tranh không mệt mỏi cho sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Trong các hoạt động của mình, ngoại giao là một lĩnh vực mà Người khá chú trọng. Người trực tiếp hoạt động đối ngoại và chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại. Người luôn luôn chủ trương đoàn kết tất cả các nước anh em, các chính phủ và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. Người gửi nhiều thư từ, điện văn tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước anh em và các nước khác nhằm cảm ơn và kêu gọi sự đồng tình ủng hộ đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định thiện chí hoà bình và quyết tâm chiến đấu cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

          Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta đi thăm hữu nghị nhiều nước và đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia đến Hà Nội nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng mối quan hệ đối ngoại của Nhà nước ta với các nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Những hoạt động này đã đặt cơ sở cho việc hình thành một không gian hoà bình và hữu nghị trong khu vực, góp phần giữ gìn hoà bình thế giới.

          Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoạt động đối ngoại, Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Á (1954 - 1969)" của tập thể tác giả Phòng Tuyên truyền - giáo dục, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn với bạn đọc.

          Cuốn sách trình bày ngắn gọn, lôgíc dưới dạng biên niên sự kiện, theo trình tự thời gian, phục vụ việc tra cứu được thuận tiện.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

          Năm 1954.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng năm mới của Hoàng thân Xuphanuvông.

          - Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1954. Tháng 3, ngày 22.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Chính (Hoàng thân Xuphanuvông).

          Trong thư Người thông báo vì có việc phải đi vắng, những việc muốn bàn với đồng chí đã dặn kỹ các đồng chí Trường Chinh và Phạm Văn Đồng.

                                                          - Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1954. Tháng 5, ngày 15.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng sinh nhật của Chính phủ Pathét Lào và Trung ương Mặt trận Lào Ítxala.

                                                          - Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

          Năm 1954. Tháng 5, ngày 21.

          Lời tuyên bố của Chính phủ kháng chiến Lào về việc hòa bình ở Đông Dương không thể chia cắt. Nội dung gồm ba phần chính: Kẻ xâm lược Lào hiện nay là thực dân hiếu chiến Pháp được can thiệp Mỹ viện trợ và thúc đẩy; Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là bạn thân thiết của nhân dân Pathét Lào; Muốn lập lại hòa bình ở Đông Dương, phải ngừng bắn và đình chiến trên toàn cõi Đông Dương.

                                                                   - Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1954. Tháng 6, ngày 19.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho ông Sơn Ngọc Minh, Chủ tịch Chính phủ kháng chiến Khơme, chúc mừng Ngày Độc lập của nước Khơme tự do. Bức điện có đoạn:

          “Thắng lợi của nhân dân Khơme cũng là những thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam, của khối liên minh nhân dân Khơme - Việt Nam - Pathét Lào đoàn kết chiến đấu, để tranh lại tự do độc lập của ba dân tộc anh em…”.

          - Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr.462.

          Năm 1954. Tháng 7, ngày 15

          Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và đọc báo cáo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) Đảng Lao động Việt Nam.

          Bản báo cáo gồm hai phần: Tình hình mới và Nhiệm vụ mới. Báo cáo khẳng định Mỹ không những là kẻ thù của nhân dân thế giới mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt, Miên, Lào. Chúng phá hoại Hội nghị Giơnevơ, tìm cách hất cẳng Pháp để chiếm ba nước Việt, Miên, Lào, biến nhân dân Việt, Miên, Lào thành nô lệ của Mỹ và gây thêm tình hình căng thẳng trên thế giới.

- Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr. 311-320.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.5, 2007, tr. 476-478.

          Năm 1954. Tháng 7, ngày 22

          Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ toàn quốc sau khi Hội nghị Giơnevơ thành công.

          Người chỉ rõ những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và nêu ra quyết tâm cho toàn dân tộc; kêu gọi phải thắt chặt thêm mối tình nghĩa anh em với hai nước Miên, Lào; củng cố tình hữu nghị vĩ đại giữa nước ta với Liên Xô, Trung Quốc và các nước bạn khác... Cả nước đồng lòng, muôn người như một, chúng ta nhất định thắng lợi.

- Báo Nhân Dân, số 208, từ ngày 25 đến ngày 27-7-1954.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 321-323.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr. 479-480.

          Năm 1954. Tháng 8, ngày 12

          Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi đón tiếp Uỷ ban quốc tế nhân dịp Hiệp định đình chiến ở Đông Dương được ký kết. Người hứa rằng, Quân đội nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhất định tôn trọng và sẽ ra sức thi hành đầy đủ Hiệp định. Người mong rằng, Chính phủ Pháp và các bên có quan hệ cũng đảm bảo thi hành đúng đắn Hiệp định, cám ơn nhân dân Pháp đã hăng hái phấn đấu góp phần quan trọng vào việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương và mong sẽ thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Pháp, sẽ đoàn kết chặt chẽ với hai nước Khơme, Lào và các nước Đông Nam Á, để góp phần vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình Châu Á và hoà bình thế giới.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 328-330.

             Năm 1954. Tháng 9, ngày 01

            Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào, Quân đội, cán bộ toàn quốc và kiều bào ở nước ngoài nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 02-9.

            Trong Lời kêu gọi, Người chỉ rõ mục đích của Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến là giành lại và phát triển sự nghiệp hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc và nhân dân ta... Người khẳng định việc ký đình chiến với Pháp, lập lại hoà bình ở Việt Nam và Đông Dương là một thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, Khơme và Lào, cũng là thắng lợi của nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới.

- Báo Nhân Dân, số 220, từ ngày 1 đến ngày 3-9-1954.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 7, tr. 337-342.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t. 5, tr. 491-493.

          Năm 1954. Tháng 9, ngày 18

          Từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đơn vị bộ đội Việt Nam tình nguyện chiến đấu ở Lào mới về nước, đóng tại xã Chân Mộng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, Người căn dặn một số điểm phải làm để thực hiện "nghĩa vụ quốc tế" của Đảng.

- Tài liệu xác minh khoa học của Bảo tàng Hồ Chí Minh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr. 501.

          Năm 1954. Tháng 10, ngày 17

          Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong bữa tiệc đón mừng Thủ tướng Nêru. Người thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cảm ơn Thủ tướng Nêru, nhân dân và Chính phủ Ấn Độ đã góp phần to lớn vào việc đưa lại hoà bình cho Việt Nam và cho Miên, Lào. Người cũng tỏ lòng cảm ơn tới Uỷ ban quốc tế do các đại biểu Ấn Độ, Ba Lan và Canađa phụ trách đã sốt sắng làm việc, đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam và đã thu được kết quả tốt.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 370-371.

          Năm 1954. Tháng 11, ngày 07

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc đáp từ trong bữa tiệc do Đại sứ Liên Xô tổ chức. Người nói: Việt Nam biết ơn Cách mạng Tháng Mười và nhân dân Liên Xô. Cách mạng Tháng Mười thành công và quân đội Liên Xô anh dũng đánh thắng quân phiệt Nhật Bản, đã giúp cho Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam thắng lợi, nhân dân Việt Nam mới thoát khỏi ách nô lệ thuộc địa và thành lập chế độ dân chủ cộng hoà, góp phần vào cuộc đình chiến ở ba nước Việt, Miên, Lào.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 375-377.

            Năm 1954. Tháng 11, ngày 15

            Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề Lào, quan hệ Việt - Lào và việc viện trợ cho Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr. 523.

          Năm 1954. Tháng 11, ngày 16

          * Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Mỹ phá đám, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, số 264.

          Bài báo dẫn lời một số tờ báo Pháp như báo Giải phóng, báo Người quan sát để phê bình những hành động của Mỹ gây sức ép với Pháp trong mối quan hệ với Việt Nam, Lào, Cao Miên, ngăn trở việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương. Người khẳng định những việc làm đó của Mỹ là hành động “phá đám”.

- Báo Nhân Dân, số 264, ngày 16-11-1954.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t. 5, tr. 523-524.

          * Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng sinh nhật Thủ tướng nước Cộng hoà Ấn Độ J.Nêru. Người cảm ơn Thủ tướng cùng với nhân dân và Chính phủ Ấn Độ đã góp phần rất quan trọng vào việc thi hành nghiêm chỉnh các hiệp định đình chiến ở Việt, Miên, Lào.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 382.

          Năm 1954. Tháng 12, ngày 20

          Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Từ ngày nhân dân ta bắt đầu kháng chiến, đế quốc Mỹ đã nhúng tay vào chiến tranh xâm lược Đông Dương, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 294.

          Bài báo đề cập đến những hành động can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương của Mỹ, âm mưu hất cẳng Pháp để tước đoạt tài nguyên phong phú của nhân dân Đông Dương. Ở Lào, các công ty Mỹ đang tìm và khai thác các mỏ ở Tây Bắc Viêng Chăn. Những đồn điền cao su ở Lào và ở Cao Miên trước thuộc nhóm Rivô của Pháp, nay đã sang hẳn tay Công ty Mỹ “Goócvích”.

- Báo Nhân Dân, số 294, ngày 20-12-1954.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 402-406.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr. 547-548.

           Năm 1954. Tháng 12

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Thủ tướng Hoàng thân Xuphanuvông, mừng Chính phủ và nhân dân Lào nhân dịp năm mới.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1954

          Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố về vấn đề Lào: Ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Lào chống can thiệp của nước ngoài, nhằm thực hiện những quyền lợi cơ bản của Lào phù hợp với Hiệp định Giơnevơ; khẳng định quan hệ kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Lào sẽ phát triển, vì đó là quyền lợi của hòa bình và hữu nghị giữa hai dân tộc cũng như giữa các dân tộc Đông Nam Á.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

           Năm 1954

          Chính phủ kháng chiến Pathét Lào tuyên bố ủng hộ lời tuyên bố của Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Giơnevơ, ủng hộ lập trường cơ bản của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở đảm bảo quyền lợi dân tộc của nhân dân Đông Dương. Đây cũng chính là lập trường cơ bản của nhân dân và Chính phủ Pathét Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            Năm 1955. Tháng 01, ngày 01

            Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn chúc mừng năm mới trong dịp Lễ mừng Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô.

            Người nêu lên những nhiệm vụ của nhân dân ta trong năm mới, trong đó có việc Việt Nam “sẽ dựa theo 5 nguyên tắc lớn của bản tuyên bố Trung - Ấn và Trung - Diến để gây quan hệ hữu hảo với hai Chính phủ nhà vua Miên và Lào. Chúng ta phát triển quan hệ hữu hảo với các nước Đông Nam Á”.

- Báo Nhân Dân, số 306, ngày 1-1-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 428-430.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr.1-3.

            Năm 1955. Tháng 01, ngày 05

           Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng Thông tấn Press Trust of India.

          Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Lào, Miên như thế nào, Người nói: Chúng tôi muốn có quan hệ bạn bè với Lào và Miên trên cơ sở năm nguyên tắc lớn đã được nêu ra trong các bản tuyên bố chung Trung - Ấn và Trung - Diến.

- Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 435-437.

           Năm 1955. Tháng 01, ngày 12

           Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Hội nghị Băng Cốc là một âm mưu mới của đế quốc Mỹ để tiến thêm một bước trong việc phá hoại hoà bình ở Đông Dương và Đông Nam Á, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 317.

            Bài viết nêu rõ nguyện vọng chính đáng và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Người tố cáo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phá hoại Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương và khẳng định: Nhân dân Việt Nam, Cao Miên và Lào quyết chặn bàn tay xâm lược của đế quốc Mỹ và quyết đẩy mạnh đấu tranh hơn nữa để giữ gìn những quyền dân tộc đã giành được. Cuộc đấu tranh sẽ gay go quyết liệt, nhưng phần thắng nhất định về phía nhân dân ta.

- Báo Nhân Dân, số 317, ngày 12-1-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 442-445.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 10-11.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

              Năm 1955. Tháng 01, ngày 13

             Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Nhân dân Việt Nam ủng hộ lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao và bức thư của Bộ Tổng Tư lệnh phản đối đế quốc Mỹ và tay sai của chúng vi phạm Hiệp định Giơnevơ. Thái độ làm lơ của Chính phủ Anh là không đúng, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 318.

           Trong bài viết, Người khẳng định Lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người tố cáo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phá hoại Hiệp định Giơnevơ: Chúng đàn áp dã man nhân dân miền Nam Việt Nam, âm mưu đặt miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia vào khu vực bảo hộ của Khối quân sự Đông Nam Á, chúng cưỡng bức đồng bào công giáo di cư vào Nam… Đồng thời, Người cũng phê phán thái độ không đúng của Chính phủ Anh, đồng Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ đã làm ngơ và bào chữa cho những hành động của đế quốc Mỹ và tay sai, không sao gửi những văn kiện của Chính phủ ta phản đối Mỹ và đồng minh của Mỹ vi phạm Hiệp định cho các chủ tịch và các nước dự Hội nghị Giơnevơ.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 448-451.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr.11-13.

            Năm 1955. Tháng 3, ngày 02

           Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Nhân dân Lào quyết tâm đập tan những mưu mô xâm lược, phá hoại hoà bình của tên hiếu chiến Đalét ở Lào, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 365.

          Trong bài, Người vạch rõ những hoạt động đen tối của Đalét, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, âm mưu lôi kéo Chính phủ Lào tham gia những hoạt động vũ trang của Khối quân sự Đông Nam Á, chống lại nhân dân Lào, gây tình hình căng thẳng ở Đông Dương và khu vực.

- Báo Nhân Dân, số 365, ngày 2-3-1955.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 45-46.

            Năm 1955. Tháng 3, ngày 03

           * Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp và đọc Lời khai mạc Hội nghị lần thứ bảy mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (Khoá II).

          Người nêu những chuyển biến mới về tình hình thế giới và trong nước. Người chỉ ra: Đế quốc Mỹ và tay sai của chúng đang trắng trợn vi phạm Hiệp định Giơnevơ. Chúng hòng phá hoại hoà bình ở nước ta, trường kỳ chia cắt nước ta, biến miền Nam nước ta (và Cao Miên - Lào) thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ. Chúng ta quyết tâm đấu tranh để đập tan âm mưu đó.

- Báo Nhân Dân, số  423, ngày 29-4-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 7, tr. 486-488.

 - Hồ Chí Minh: Biên niên  tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 6, tr. 46-48.

           * Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Đalét phun nọc độc ở miền Nam Việt Nam, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 366.

           Người viết: Mục đích cuối cùng của đế quốc Mỹ trong việc tăng cường lực lượng quân sự ở miền Nam Việt Nam và ở Cao Miên, Lào là âm mưu gây lại chiến tranh ở Đông Dương và từ đó sẽ mở rộng ra các nước khác ở Đông Nam Á. Những luận điệu, mưu ma chước quỷ của bọn Đalét không thể lừa được nhân dân ta, ý chí của toàn dân Việt Nam từ Bắc chí Nam kiên quyết đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ để đập tan mọi âm mưu đó.

- Báo Nhân Dân, số 366, ngày 3-3-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr.483-485.

           Năm 1955. Tháng 3, ngày 13

           Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Những lời dọa dẫm của tên đại cuồng chiến Đalét chỉ tăng thêm lòng căm phẫn của nhân dân Đông Dương và nhân dân toàn Châu Á, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 376.

           Trong bài, Người lên án lời tuyên bố hiếu chiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Đalét là sẽ chiếm đóng lâu dài vùng đất Đài Loan; lên án âm mưu của Mỹ phá hoại hoà bình ở Lào... Đalét ngang nhiên khuyến khích Chính phủ nhà vua Lào hành động vũ trang chống lại các lực lượng Pathét Lào. Đalét nói rằng: ‘‘Chính phủ nhà vua Lào đừng sợ cộng sản vì đã có Hiệp ước Mani che chở’’. Mục đích của Đalét không có gì khác là xúi Chính phủ nhà vua Lào cứ làm bừa, Mỹ sẽ tích cực ủng hộ. Vì vậy, từ khi Đalét sang Lào đến nay, Chính phủ nhà vua Lào đã nhiều lần tấn công các lực lượng Pathét Lào ở Sầm nưa và Phôngxalỳ. Mỹ lại đưa 3.000 tàn quân Quốc dân Đảng đột nhập khu vực tập kết của quân đội Pathét Lào. Hoà bình ở Lào đang bị đế quốc Mỹ và tay sai của chúng uy hiếp nghiêm trọng.

- Báo Nhân Dân, số 376, ngày 13-3-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 493-495.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 52.

          Năm 1955. Tháng 3, ngày 22

          Lời chào mừng Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân Lào của đại biểu Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, khẳng định: Đảng Nhân dân Lào được thành lập có một ý nghĩa vô cùng trọng đại trong hoàn cảnh gay go và phức tạp. Nhờ đó, lực lượng cách mạng Lào sẽ được trưởng thành, sẽ đủ sức đạp phăng mọi trở ngại trên con đường tiến triển của mình và đập tan mọi âm mưu quỷ quyệt và thâm độc của kẻ thù đế quốc và phong kiến để đưa cách mạng Lào đến thành công, thực hiện mục đích trước mắt là hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            Năm 1955. Tháng 3, ngày 26

           Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời phát biểu tại phiên họp bế mạc Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Khoá I, Kỳ họp thứ tư.

            Người đánh giá cao kết quả của kỳ họp và tin tưởng Quốc hội, Chính phủ đoàn kết nhất trí sẽ làm trọn được những trọng trách mà nhân dân đã giao phó. Người cũng nêu lên chính sách ngoại giao của ta là: Đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước bạn, nhân dân hai nước Cao Miên, Lào, nhân dân Châu Á...

- Báo Nhân Dân, số 391, ngày 28-3-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 499-500.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 56-57.

             Năm 1955. Tháng 3, ngày 30

            Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Năm nguyên tắc lớn, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, số 393.

            Trong bài, Người nêu rõ: Nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã bày tỏ sự ủng hộ năm nguyên tắc chung sống hoà bình mà Chính phủ Trung Quốc, Ấn Độ và Miến Điện đã tuyên bố.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 58.

            Năm 1955. Tháng 4, ngày 06

           Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhận được điện của Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và lời thề của 19 đảng viên Lào dự Hội nghị thành lập Đảng, nguyện sẽ noi theo tinh thần và sự nghiệp đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương để đưa cách mạng Lào đến thắng lợi cuối cùng.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            Năm 1955. Tháng 5, ngày 15

           Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện của Hoàng thân Xuphanuvông chúc mừng sinh nhật Người.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

           Năm 1955. Tháng 5, ngày 19

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Hoàng thân Xuphanuvông đã gửi điện chúc mừng sinh nhật Người.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1955. Tháng 6, ngày 03

          Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Cần phải triệt để thi hành các điều cam kết về vấn đề Lào, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 457.

          Trong bài, Người vạch rõ âm mưu và những hoạt động của đế quốc Mỹ xúi giục Chính phủ nhà vua Lào vi phạm những quy định của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương. Chính phủ nhà vua Lào tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử riêng rẽ, vu cáo lực lượng kháng chiến Pathét Lào là “phiến loạn” và cho quân xâm nhập trái phép vào vùng Pathét Lào kiểm soát. Người khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân chủ ở Lào.

- Báo Nhân Dân, số 457, ngày 3-6-1955.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 6, tr. 93-94.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

             Năm 1955. Tháng 6, ngày 26

           Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại buổi tiệc do Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai thết đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Người khẳng định tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước Việt - Trung sẽ ngày càng củng cố và phát triển, lực lượng hoà bình Châu Á và thế giới ngày càng lớn mạnh. Người còn nhắc lại rằng, Chính phủ Việt Nam “đã từng tuyên bố rõ rệt sẵn sàng căn cứ vào 5 nguyên tắc chung sống hoà bình đã đề ra trong bản tuyên bố chung của các Thủ tướng Trung Quốc - Ấn Độ và Trung Quốc - Miến Điện để đặt mối quan hệ bình thường hữu hảo với bất cứ nước nào dù có chế độ xã hội khác nhau, đặc biệt là với các Chính phủ nhà vua Lào và Cao Miên cũng như với các nước khác ở Đông Nam Á”.

- Báo Nhân Dân, số 482, ngày 28-6-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 8, tr. 6-9.

              Năm 1955. Tháng 9, ngày 02

             * Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và đọc Lời kêu gọi trong buổi Lễ mừng Quốc khánh 02-9-1955 tại Quảng trường Ba Đình.

             Người nêu lên những biến đổi trên thế giới và trong nước, đề ra nhiệm vụ mới cho nhân dân ta. Người viết: Cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta đã thắng lợi, Hội nghị Giơnevơ năm ngoái đã đưa lại hoà bình ở Đông Dương, trên cơ sở các nước công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của Việt Nam ta và của hai nước láng giềng Miên, Lào.

- Báo Nhân Dân, số 548, ngày 2-9-1955.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 8, tr. 45-50.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 144.

            * Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Quốc khánh lần thứ mười của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đăng Tuần báo Vì một nền hoà bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân, bản tiếng Pháp, số 356.

          Người tóm lược lại quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta từ những cuộc chiến đấu du kích ở Nam Bộ những năm 80 của thế kỷ XIX, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến, và cuộc chiến tranh cứu nước kéo dài 9 năm đã đem lại hoà bình cho Việt Nam. Cùng với Việt Nam, hai nước Lào và Miên cũng giành được nền hoà bình trên cơ sở thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr. 51-60.

            Năm 1955. Tháng 10, ngày 08

           12 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Mặt trận Lào Ítxala tới chào Người trên đường đi Rănggun (Miến Điện) để hội đàm với Chính phủ Hoàng gia Lào, đã ghé qua Hà Nội.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr.164.

             Năm 1956. Tháng 01, ngày 01

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Lời chúc mừng năm mới đến toàn thể bộ đội, cán bộ, quân, dân, chính, Đảng, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

           Trong đó, Người tổng kết tình hình năm 1955, đề ra nhiệm vụ của năm 1956. Người viết về tình hình Đông Dương “vẫn căng thẳng, vì đế quốc Mỹ càng ngày càng can thiệp vào miền Nam Việt Nam và Miên, Lào. Vì Mỹ xui đẩy chính quyền miền Nam vi phạm Hiệp định Giơnevơ một cách trắng trợn”, vì vậy “nhân dân Việt Nam ta và nhân dân hai nước Miên và Lào càng phải đoàn kết để đấu tranh chống đế quốc Mỹ can thiệp, thi hành đầy đủ Hiệp định Giơnevơ và để đưa lại hoà bình thật sự ở Đông Dương”.

- Báo Nhân Dân, số 669, ngày 1-1-1956.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr. 102-106.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 208-210.

            Năm 1956. Tháng 4, ngày 03

            Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong cuộc mít tinh chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô sang thăm nước ta. Trong lời phát biểu Người nói về quan hệ với Miên, Lào như sau: “Chúng ta mong muốn có quan hệ tốt với hai nước láng giềng Miên, Lào. Chúng ta sẽ tăng thêm quan hệ hữu hảo với các nước Đông Nam Á, nhất là với Ấn Độ, Miến Điện, Nam Dương”.

- Báo Nhân Dân, số 762, ngày 4-4-1956.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr. 142-146.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 260.

            Năm 1956. Tháng 5, ngày 25

            Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu phụ nữ Lào (cùng đại biểu phụ nữ các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Đức) dự Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ II.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1956. Tháng 8, ngày 07

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Lào.

- Báo Nhân Dân, số 886, ngày 7-8-1956.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr. 229.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 317.

              Năm 1956. Tháng 8, ngày 28

            12 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào do Hoàng thân Thủ tướng Xuvana Phuma dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

            Đọc diễn văn tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ xưa đến nay, hai nước Việt - Lào là láng giềng và hai dân tộc ta là anh em”. “Nhân dân và Chính phủ Việt Nam tuyệt đối tôn trọng Hiệp nghị Giơnevơ và năm nguyên tắc chung sống hòa bình của Băngđung; và tất cả mọi vấn đề giữa hai nước Việt, Lào, chúng ta đều có thể giải quyết với tinh thần láng giềng thân thiện và tình nghĩa anh em”.

            Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng phẩm của nhân dân Hà Nội tặng Hoàng thân Thủ tướng Xuvana Phuma.

- Báo Nhân Dân, số 908, ngày 29-8-1956.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 8, tr. 240-241.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 327.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh

          Năm 1956. Tháng 8, ngày 29

          Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào tại Phủ Chủ tịch.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1957. Tháng 5, ngày 19

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng sinh nhật của ông Tuấn Hùng, Việt kiều ở Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1957. Tháng 5, ngày 30.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, đảng viên và thanh niên lao động Hải Phòng. Người mong rằng tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nâng cao tính trách nhiệm, tính phấn đấu, tính tổ chức và phải có lòng tin vào mình, vào Đảng. Người nói: ‘‘Trước Cách mạng Tháng Tám, số đảng viên không bằng số đảng viên ở Hải Phòng hiện nay thế mà sao lại thắng? Vì đảng viên lãnh đạo quần chúng, gần gũi quần chúng... một đảng viên lãnh đạo hàng mấy chục vạn người, đảng viên lúc đó chỉ có 5.000 từ Trung - Nam - Bắc, Miên, Lào. Nếu trừ số đồng chí hoạt động ở Miên, Lào thì cũng chỉ còn trên 4.000 một chút thôi, thế mà hiện nay riêng thành phố Hải Phòng cũng có hơn 4.000 đảng viên. Vậy các cô các chú cố gắng sao cho xứng đáng’’

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr. 380-389.

          Năm 1957. Tháng 7, trước ngày 15.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vông, nhân kỷ niệm Ngày sinh Quốc vương.

- Báo Nhân Dân, số 1224, ngày 15-7-1957.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 488.

          Năm 1957. Tháng 7, trước ngày 19.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vông nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Vương quốc Lào.

- Báo Nhân Dân, số 1228, ngày 19-7-1957.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 492.

Năm 1958. Tháng 2, ngày 07.

           Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng nước Cộng hoà Ấn Độ Giaoaháclan Nêru ký Thông cáo chung.

          Chủ tịch và Thủ tướng hoan nghênh những kết quả của việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Cao Miên, hoan nghênh những tiến bộ gần đây trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Lào và vui mừng thấy khả năng giải quyết vấn đề chính trị ở Lào phù hợp với Hiệp định Giơnevơ.

           15 giờ, Người tiếp hơn 50 đại biểu các báo chí Ấn, Anh, Mỹ. Về Chính sách đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Người nêu rõ: “Những mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất tốt đẹp. Những mối quan hệ giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với Vương quốc Lào và Vương quốc Khơme đều là những quan hệ láng giềng tốt dựa trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hoà bình…”.

- Báo Nhân Dân, số 1437, ngày 14-2-1958.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 29-32.

          Năm 1958. Tháng 2, ngày 17.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Liên bang Miến Điện Unu ký Tuyên bố chung. Trong đó cả hai vị đều lo ngại đến việc củng cố hoà bình ở Đông Dương; hoan nghênh việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ ở Cao Miên và những phát triển gần đây nhằm giải quyết vấn đề chính trị ở Lào...

- Báo Nhân Dân, số 1442, ngày 21-2-1958.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 9, tr. 622-624.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)


 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Tiếp)

            Năm 1959. Tháng 3, ngày 03

           Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Tuyên bố tại cuộc họp báo ở Thủ đô Giacácta (Inđônêxia).

           Trong Tuyên bố, Người nêu rõ: ‘‘Do sự can thiệp của nước ngoài nên tình hình biên giới Lào - Việt trong một thời gian đã trở thành không bình thường. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà muốn duy trì và phát triển quan hệ láng giềng tốt với Vương quốc Lào và cho rằng Hiệp định Giơnevơ về Lào cần được thi hành đúng đắn vì lợi ích của nhân dân Lào cũng như của nền hoà bình và an ninh ở Đông Dương và ở Đông Nam Á nói chung’’.

- Báo Nhân Dân, số 1821, ngày 10-3-1959.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 357-359.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 230.

            Năm 1959. Tháng 4, trước ngày 22

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương và nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

- Báo Nhân Dân, số 1864, ngày 22-4-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 262.

             Năm 1959. Tháng 5, ngày 14

             Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn việc giúp đỡ cách mạng Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá II.

 - Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 276-277.

             Năm 1959. Tháng 5, ngày 24

            Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn việc giúp đỡ cách mạng Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá II.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 282-283.

            Năm 1959. Tháng 6, ngày 13

            Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về cách mạng miền Nam, giúp Đài Phát thanh Mátxcơva (Liên Xô) phát thanh tiếng Lào, Miên.

 - Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá II.

            Năm 1959. Tháng 7, ngày 6

            Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết thành lập Ban Công tác Lào của Trung ương, cử đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Khang làm Phó ban và bốn Uỷ viên là đồng chí Nguyễn Chính Giao là Uỷ viên thường trực, đồng chí Lê Chưởng, đồng chí Nguyễn Đức Dương, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh là Uỷ viên.

            Đồng thời, Trung ương cử một đoàn cán bộ chính trị, quân sự và chuyên môn giúp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo yêu cầu của Trung ương Đảng Lào.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, Ban Công tác miền Tây, t.II, tr. 98, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

           Năm 1959. Tháng 7, trước ngày 22

           Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 74 của Quốc vương Lào Xrixavang Vông. Người chúc Quốc vương mạnh khoẻ, sống lâu, chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân Dân, số 1954, ngày 22-7-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 312.

            Năm 1959. Tháng 9, ngày 04

           Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 37/SL, tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất cho 29 cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có các đồng chí: Nguyễn Chính Giao, nguyên Chính ủy Quân tình nguyện khu Hạ Lào; Đào Việt Hưng, nguyên Phó Chính ủy Quân tình nguyện Thượng Lào; Võ Thúc Đồng, nguyên Chính ủy Quân tình nguyện Trung Lào.

- Bản gốc Sắc lệnh, lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

 - Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 332-333.

           Năm 1959. Tháng 9, khoảng từ ngày 13 đến ngày 21

           Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về các vấn đề: Tình hình Lào và công tác ở miền Nam Việt Nam. Người nhắc nhở phải cảnh giác và sáng suốt khi nhận định tình hình ở Mỹ và ở Lào. Người cho rằng Mỹ định xây dựng căn cứ quân sự tại Lào có biểu hiện chỗ mạnh nhưng cũng có chỗ yếu, vì vậy ta phải đề phòng, tránh khiêu khích.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá II.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 338-339.

           Năm 1959. Tháng 9, ngày 24

            Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề quan hệ với Lào, việc tăng cường quốc phòng và phòng không nhân dân. Phát biểu với Hội nghị, Người nhắc nhở nên đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước anh em.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá II.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 342-343.

            Năm 1959. Tháng 10, ngày 05

            Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của ông Sira Isi Bôn, cố vấn biên tập báo Axahi Ximbun (Nhật Bản) về một số vấn đề liên quan đến việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Việt Nam và Lào, việc Chính phủ Nhật Bản đơn phương tiến hành đàm phán bồi thường chiến tranh với chính quyền miền Nam, khả năng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

            Người đã vạch rõ chính âm mưu can thiệp của đế quốc Mỹ ở Việt Nam và Lào là trở ngại của việc thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 349.

            Năm 1959. Tháng 11

            Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Népdabátxắc (Hunggari).

            Khi được hỏi về những biện pháp để đi đến một sự giải quyết tốt vấn đề Lào đang đe dọa hoà bình ở Việt Nam và ở toàn khu vực Đông Nam Á, Người nói: Sau Nhật Bản, Đài Loan, Philíppin, miền Nam Việt Nam và Thái Lan, đế quốc Mỹ muốn lôi cuốn Campuchia vào hệ thống căn cứ xâm lược của họ. Vì họ thất bại ở Campuchia nên họ đã chọn nước Lào, hòng biến nước này thành một căn cứ quân sự để chống lại nước Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện và Campuchia. Họ đã lật đổ Chính phủ yêu nước ở Lào, một Chính phủ đã nghiêm chỉnh thi hành các Hiệp định Giơnevơ và Viêng Chăn. Họ đã tuyên bố rằng Hiệp định Giơnevơ không còn giá trị. Họ đã đuổi Uỷ ban Quốc tế ra khỏi Lào, lợi dụng danh nghĩa Liên hợp quốc để hợp pháp hóa việc can thiệp của họ.

           Người tán thành và ủng hộ đề nghị của Liên Xô triệu tập lại một cuộc hội nghị các nước đã ký Hiệp định Giơnevơ để giải quyết vấn đề Lào. Việc làm dịu tình hình thế giới sẽ mang lại cho nước Lào hoà bình, dân chủ và độc lập.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 560-564.

            Năm 1959. Tháng 11, trước ngày 03

           Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chia buồn đến Thái tử nhiếp chính Xrixavang Vátthana khi được tin Quốc vương Lào Xrixavang Vông từ trần.

- Báo Nhân Dân, số 2057, ngày 03-11-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 361.

              Năm 1959. Tháng 11, trước ngày 13

             Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương mới của Lào Xrixavang Vátthana nhân dịp Quốc vương làm lễ đăng quang.

- Báo Nhân Dân, số 2067, ngày 13-11-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 366.

             Năm 1959. Tháng 12, ngày 23

             Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Cảnh giác, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 2107.

              Người nhắc nhở các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị hãy đề cao cảnh giác trước những hành động khiêu khích, do thám của bọn phản động Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ, cũng như bọn tay sai của chúng ở Lào.

- Báo Nhân Dân, số 2107, ngày 23-12-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 386-387.

            Năm 1960. Tháng 02, ngày 15

            Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về hiệp ước khối Vácsava ở Mátxcơva và vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá II.

           Năm 1960. Tháng 02, ngày 29

           Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tiếp tục bàn kế hoạch quân sự 5 năm tới. Phát biểu tại Hội nghị, Người nhận định về âm mưu của Mỹ trong việc đàn áp cách mạng miền Nam và chỉ rõ: “Ta có phòng ngự nhưng phải chủ động tiến công, không được coi thường địch, phải nắm chắc kế hoạch hành động của địch trước”.

            Dự đoán khả năng địch có thể tiến công từ biển, từ Lào, giới tuyến và trên không đối với miền Bắc, Người chỉ rõ vai trò hậu bị của dân quân, du kích rất quan trọng với ta và phải coi trọng quan hệ dân, quân. Các khu phải có kế hoạch chung nhưng phải chủ động tác chiến. Người cũng nêu ra khả năng địch đánh ra Khu IV, vậy ta có tiến vào Nam không? Người lưu ý “phải cân nhắc kỹ vấn đề này”.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 430.

            Năm 1960. Tháng 9, ngày 05

            Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam. Trong lời khai mạc Đại hội, Người khẳng định: “Trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ hoà bình và độc lập dân tộc ở Đông Dương, nhân dân Việt Nam ta kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào hiện nay nhằm chống đế quốc Mỹ, nhằm đưa nước Lào lên con đường hoà hợp dân tộc, độc lập, thống nhất và hòa bình trung lập. Chúng ta thành tâm mong rằng quan hệ hữu nghị giữa nước ta và các nước láng giềng, trước hết là Campuchia và Lào, được xây dựng và phát triển tốt”.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 200 - 201.

            Năm 1961. Tháng 01, ngày 05

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện trả lời Thái tử Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc tán thành đề nghị của ông về việc triệu tập một Hội nghị quốc tế để tìm cách lập lại hoà bình ở Lào.

            Bức điện có đoạn: “Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà luôn luôn mong muốn nước Lào là một nước độc lập, thống nhất, thịnh vượng, theo chính sách hoà bình trung lập và không có nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ không từ chối một cố gắng nào để góp phần thực hiện mục tiêu đó”.

- Báo Nhân Dân, số 2484, ngày 6-1-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 3-4.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 138.

             Năm 1961. Tháng 01, ngày0 9

             Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm thân mật đồng chí Xuphanuvông tại Nhà 54 Phủ Chủ tịch.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr.139.

             Năm 1961. Tháng 01, ngày 13

            Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II.

            Năm 1961. Tháng 02, ngày 07

            Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Láo toét!, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 2516.

            Bài báo phê phán những nhận xét sai lầm của báo chí tư sản Mỹ, Anh về việc bọn phiến loạn Phu Mi - Bun Ùm đã vu cáo Việt Nam xâm lược Lào, và kết luận: “Dù đế quốc Mỹ và lũ bù nhìn Lào cứ nói láo và vu khống, cuối cùng chúng sẽ thua, nhân dân Lào anh dũng sẽ thắng”.

- Báo Nhân Dân, số 2516, ngày 7-2-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 22-23.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

             Năm 1961. Tháng 3, ngày 09

             Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và mời cơm Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Hoàng thân Xuphanuvông.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 151.

             Năm 1961. Tháng 3, ngày 22

             Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu nhân dân Lào sang tham dự ngày ‘‘Nhân dân Á - Phi đoàn kết với nhân dân Lào’’ tổ chức tại Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 2559, ngày 23-3-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 61.

              Năm 1961. Tháng 4, ngày 10

               Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi thư trả lời Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về việc tán thành giải pháp hòa bình giải quyết vấn đề Lào do Liên Xô nêu lên.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 127, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

               Năm 1961. Tháng 4, ngày 26

              Trưa, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào Hoàng thân Xuvana Phuma và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Neo Lào Hắcxạt Hoàng thân Xuphanuvông sang thăm hữu nghị nước ta. Người ra tận thềm đón và ôm hôn các vị khách quý.

              Tối, Người tới dự tiệc do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tổ chức chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào và cùng xem đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn.

- Báo Nhân Dân, số 2594, ngày 27-4-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr.66.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

               Năm 1961. Tháng 4, ngày 27

               Tối, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm thân mật Hoàng thân Xuvana Phuma, Hoàng thân Xuphanuvông và các vị trong Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào.

- Báo Nhân Dân, số 2595, ngày 28-4-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 66.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

             Năm 1961. Tháng 4, ngày 28

            6 giờ 30 sáng, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến lễ Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Xuvana Phuma.

            6 giờ 40, Người đến dự mít tinh chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào của nhân dân Hà Nội tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr.67-68.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh

            Năm 1961. Tháng 5, ngày 07

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với các đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Phumi Vôngmichít.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr.163.

             Năm 1961. Tháng 5, ngày 19

             Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư chúc thọ của Phu nhân Hoàng thân Xuphanuvông.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

            Năm 1961. Tháng 5, ngày 27

             Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III.

            Năm 1961. Tháng 6, ngày 04

           Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Tình hình thế giới, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 2631.

           Bài báo nêu lên tình hình thế giới trong tháng 5, có hai việc nổi bật, đó là: Phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hoà bình đã giành thêm thắng lợi và đế quốc Mỹ tự lột trần mặt nạ xấu xa của chúng và đã thất bại nhục nhã ở Triều Tiên, Cuba, Lào...

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 363.

- Báo Nhân Dân, số 2631, ngày 4-6-1961.

          Năm 1961. Tháng 6, ngày 06

          Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp trong hai ngày 5 và 6-6 để nhận định tình hình Lào từ đầu năm và đề ra một số công tác cấp bách trước mắt cho cách mạng Lào.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 131, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 7, ngày 14

          Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nghe báo cáo tóm tắt Hội nghị Giơnevơ về Lào và bàn chủ trương giúp đỡ Lào trong tình hình mới.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr.103.

          Năm 1961. Tháng 8

          Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhận định tình hình Lào và kiểm điểm việc thực hiện chủ trương đã đề ra.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t. 2, tr. 133, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 9, ngày 1

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt Nam.

          Người nêu một số vấn đề về văn hóa, chính trị trước đây 16 năm để so sánh với ngày nay. Ví dụ về văn hóa, dưới thời nô lệ Pháp, năm 1939 là năm nhiều học trò nhất ở xứ Đông Dương, nhưng tổng số học trò của Việt Nam, Campuchia và Lào cộng lại cũng chỉ có 4 vạn học sinh tiểu học và trung học, 580 học sinh đại học. Còn 95% người dân Đông Dương là mù chữ.

          Ngày nay, riêng miền Bắc Việt Nam đã có hơn 2 triệu 72 vạn học trò vỡ lòng, tiểu học và trung học, 13.600 học trò đại học và hơn 4.000 học tại các trường cao đẳng ở các nước anh em.

- Báo Nhân Dân, số 2721, ngày 2-9-1961.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 389-391.

          Năm 1961. Tháng 9, ngày 02

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng của ông Thao Phèng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Lào tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm lần thứ 16 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 9, ngày 7

          Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào - Hoàng thân Xuvana Phuma và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Neo Lào Hắcxạt Hoàng thân Xuphanuvông.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr.181.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 9, ngày 17

          Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp nhận định về tình hình địch ở Lào từ sau ngày ngừng bắn đến nay:

          - Nhảy dù xuống Nọng Khang (Sầm Nưa),

          - Quấy rối vùng Mường Hàm, Mường Pơn,

          - Đánh lấn chiếm một số vùng giải phóng Lào,

          - Từ thế chiến bại, hoang mang nghiêm trọng đến nay đã trở lại thế ổn định và đang tranh thủ chủ động trong chiến đấu với ta.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t. 2, tr. 133, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 10, ngày 20

          Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về tình hình Lào và phương hướng phấn đấu trước mắt của cách mạng Lào, gồm mấy nội dung chính sau:

          - Phương hướng phấn đấu chung của cách mạng.

          - Một số chủ trương và công tác cấp thiết trước mắt.

          - Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Vương quốc Lào và sự giúp đỡ của Đảng Lao động Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 134, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 10, ngày 25

          Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam phát biểu với Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào một số vấn đề về tình hình, khả năng diễn biến và mục tiêu phương hướng phấn đấu của cách mạng Lào.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 134, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 11, ngày 20

          Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp bàn về tình hình Lào và đề ra phương hướng phấn đấu trước mắt để đưa cách mạng Lào tiến sang giai đoạn mới.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 135, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

          Năm 1961. Tháng 12, ngày 09

          Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm của tỉnh Nghệ An. Người nhắc nhở các đảng viên cần cố gắng hơn nữa và đưa ra ví dụ: ‘‘Khi cách mạng thành công, cả Đông Dương, bao gồm cả Việt, Miên, Lào chỉ có trong ngoài 5.000 đảng viên. Bây giờ riêng Nghệ An có 53.000 đảng viên, thế là hơn 10 lần... Chỉ có 5.000 đảng viên mà làm nổi cờ, nổi trống, cách mạng thành công. Bây giờ có nhiều mà không làm cho Nghệ An thành một tỉnh gương mẫu, không làm nổi cờ, nổi trống lên thì thế nào?”.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 462-470.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)


 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Tiếp)

Năm 1962

Đầu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mời ông Lê Văn Hiến đến và chỉ thị: “Tình hình cách mạng Lào có điểm mới. Chính phủ liên hiệp hai phái Pathét Lào và Trung lập đã thành lập. Lại có vùng giải phóng. Hai ông Hoàng thân Xuvana Phuma và Xuphanuvông đã sang ta yêu cầu cử một đoàn cán bộ giúp bạn xây dựng kế hoạch kinh tế vùng giải phóng. Trung ương Đảng và Chính phủ nhắm chú đảm đương công việc này. Tạm đình chỉ việc học tập, tập hợp anh em chuẩn bị lên Xiêng Khoảng - Cánh đồng Chum thực hiện nhiệm vụ”.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 1, ngày 12

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhận định về tình hình Lào sau 8 tháng ký hiệp định ngừng bắn.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 131, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 2, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Chủ tịch Xuphanuvông ở số nhà 89, phố Lý Nam Đế (Hà Nội).

- Nhật ký công tác bảo vệ Bác Hồ (1945-1969), bản đánh máy, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tr. 5.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 197.

Năm 1962. Tháng 2, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tin nhanh hàng ngày (Luân Đôn). Người khẳng định Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ và ủng hộ việc thi hành Hiệp định Giơnevơ về Lào.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 529-531.

Năm 1962. Tháng 3, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

Năm 1962. Tháng 5, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Kinim Phônxêna - Bộ trưởng Ngoại giao - Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào và ông Pheng Phôngxana - Cố vấn Chính phủ Lào nhân dịp Đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 2966, ngày 8-5-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 230.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

Năm 1962. Tháng 5, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc mừng nhân dịp sinh nhật lần thứ 72 của Người từ Hoàng thân Xuphanuvông - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào.

 - Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 6, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về phương hướng cách mạng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, vấn đề Hiệp định Giơnevơ và viện trợ Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

Năm 1962. Tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tin tức và Sự thật Thanh niên (Liên Xô).

Trả lời câu hỏi về việc giải quyết vấn đề Lào trong tình hình Đông Nam Á có ý nghĩa gì, Người nói: ‘‘Do sự đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào và do sự giúp đỡ của các nước có thiện chí, vấn đề Lào đã được giải quyết một cách tốt đẹp, tức là Chính phủ liên hợp dân tộc đã được thành lập trên nền tảng hoà bình trung lập, độc lập dân tộc. Vấn đề Lào được giải quyết thích đáng có ý nghĩa là ở Đông Nam Á cũng như ở nơi khác các bên đều có thiện chí thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết tốt bằng cách thương lượng hoà bình”.

- Báo Nhân Dân, số 3041, ngày 22-7-1962.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr. 570-571.

Năm 1962. Tháng 7, ngày 21

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Ban Thư ký thường trực Hội đồng đoàn kết nhân dân Á - Phi và đại biểu các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Đức, Ấn Độ, Inđônêxia, Cuba, Anh, Nhật Bản, Lào sang thăm và dự kỷ niệm lần thứ tám ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 8, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp gia đình Hoàng thân Xuphanuvông, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào sang thăm và nghỉ hè tại Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 8, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

Năm 1962. Tháng 9, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 44 - LCT, cử ông Lê Văn Hiến làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Vương quốc Lào.

- Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 283.

Năm 1962. Tháng 9, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe ông Lê Văn Hiến báo cáo tình hình chuẩn bị cho công việc ở Lào.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 10, ngày 04

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

Năm 1962. Tháng 10, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và căn dặn ông Lê Văn Hiến - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Vương quốc Lào:

“Đối với bất cứ ai cũng giữ quan hệ tốt. Nói ít nghe nhiều.

Đối với kiều bào:

 Nói Hồ Chủ tịch rất hoan nghênh việc Nhà Vua đi thăm các nước và mong đợi được đón tiếp phái đoàn của Nhà Vua tại Thủ đô Hà Nội.

Chuẩn bị quà tặng của Bác cho Nhà Vua, Hoàng thân Phuma, Tướng Phumi, Hoàng thân Xuphanuvông.”

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 10, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Xuvana Phuma - Chủ tịch Chính phủ Liên hợp dân tộc Vương quốc Lào sang thăm Việt Nam.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1962. Tháng 11, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Xuphanuvông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào trên đường đi thăm hữu nghị các nước Đông Nam Á dừng chân tại Hà Nội.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 301.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

Năm 1962. Tháng 12, ngày 05

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ liên hợp dân tộc Vương quốc Lào do Tướng Phuminôxavẳn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 320-321.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

Năm 1962. Tháng 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana cám ơn Quốc vương đã báo tin cho biết việc Quốc vương đã chỉ định Thái tử Vông Savang làm người kế vị ngôi Vua nước Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963

Đầu năm, tại Nhà 54 trong Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Hoàng thân Xuphanuvông và đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

- Sự kiện và Nhân chứng, Nguyệt san báo Quân đội nhân dân, số 53 (5-1998), tr. 3.

Năm 1963. Tháng 01, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông Lê Văn Hiến đến bàn về việc chuẩn bị đón Vua Lào sang thăm hữu nghị Việt Nam.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 01, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana. Thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Người mời Quốc vương sang thăm hữu nghị Việt Nam nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước và tăng cường sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 02, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana đã gửi điện mừng Người nhân dịp Tết Quý Mão.

Bức điện viết: “Tôi rất cảm động về những lời chúc mừng đầy nhiệt tình của Quốc vương nhân dịp Tết của chúng tôi. Tôi chân thành cảm ơn và xin gửi tới Quốc vương, Hoàng gia và nhân dân Lào anh em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào ngày càng phát triển”.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 347.

Năm 1963. Tháng 02, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về nội dung sẽ thảo luận tại Hội nghị Trung ương, trong đó có vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

Năm 1963. Tháng 02, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ liên hợp dân tộc Vương quốc Lào và Đoàn thể thao Vương quốc Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 354.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 223.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 02, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Thao Phèng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Lào tại Phủ Chủ tịch.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 354.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 223.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 3, ngày 10

16 giờ, tại sân bay Gia Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam ra tận cầu thang máy bay đón Vua Lào Xrixavang Vátthana, Hoàng thân Thủ tướng Chính phủ liên hợp dân tộc Lào Xuvana Phuma và các vị khách quý Lào sang thăm hữu nghị nước ta.

Đọc lời chào mừng tại lễ đón, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mối quan hệ khăng khít lâu đời giữa hai dân tộc Việt - Lào và tin tưởng rằng cuộc đi thăm lần này của Nhà vua sẽ mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử quan hệ anh em giữa hai dân tộc:

“Bấy lâu cách trở quan hà,

Từ nay Lào - Việt rất là gần nhau”.

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Vua và các vị khách quý Lào đến thăm. Sau đó, Người đến thăm đáp lễ.

Tối, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở tiệc chiêu đãi Vua Lào và các vị cùng đi. Trong diễn văn chào mừng đọc tại tiệc chiêu đãi, một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tình nghĩa láng giềng anh em Việt - Lào thật là thắm thiết không bao giờ phai nhạt”. Người tuyên bố: “Nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chân thành ủng hộ chính sách hoà bình trung lập của Vương quốc Lào, sẽ hết lòng ủng hộ mọi cố gắng của Nhà vua và của Hoàng thân Thủ tướng nhằm xây dựng một nước Lào giàu mạnh”.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 360-361.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 3, ngày 11

9 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Vua Lào Xrixavang Vátthana về những vấn đề có quan hệ giữa hai nước. Sau đó, Người cùng Vua Lào và các vị cùng đi đến thăm chùa Quán Sứ.

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Vua Lào và các vị cùng đi đến thăm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại cuộc mít tinh của nhà trường tổ chức hoan nghênh Đoàn, Người căn dặn các sinh viên phải cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung, góp phần vào sự nghiệp đoàn kết giữa các dân tộc anh em, vào việc giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc chiêu đãi do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Lào tại Việt Nam tổ chức.

Trong lời cảm ơn, thay mặt nhân dân Việt Nam Người bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc và những tình cảm nồng nàn đối với Vua, Hoàng tử, Hoàng thân Thủ tướng cùng các vị khách quý Lào và tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác thân thiện giữa hai nước Việt - Lào chắc chắn sẽ phát triển và củng cố mãi mãi.

- Báo Nhân Dân, số 3272, ngày 12-3-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 361-362.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr.226.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 3, ngày 12

7 giờ 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc mít tinh trọng thể của mười vạn nhân dân Hà Nội do Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội tổ chức hoan nghênh Vua Xrixavang Vátthana và các vị khách quý Lào sang thăm Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình.

Sau đó, Người cùng Vua và các vị khách Lào đến thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

Tối, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm thân mật Nhà vua và các vị cùng đi.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Vua Lào Xrixavang Vátthana ký Tuyên bố chung khẳng định sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân và Chính phủ hai nước Việt - Lào, đồng thời nói lên sự nhất trí giữa hai nước đối với những vấn đề có quan hệ đến hai nước.

- Báo Nhân Dân, số 3273 và 3274, ngày 13 và ngày 14-3-1963.

 - Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 362-363.

 - Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 3, ngày 13

12 giờ, tại sân bay Gia Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đưa tiễn Vua Xrixavang Vátthana cùng các vị khách quý Lào lên đường về nước.

Trong lời tiễn, Người đọc bốn câu thơ ca ngợi tình hữu nghị Việt - Lào:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Việt - Lào, hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

- Báo Nhân Dân, số 3274, ngày 14-3-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 363.

Năm 1963. Tháng 5, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn trong buổi chiêu đãi Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ đến thăm Việt Nam.

Trong bài diễn văn của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc và nhấn mạnh: "Hiện nay ở vùng Đông Nam Á, đế quốc Mỹ gây ra tình hình hết sức căng thẳng. Ngoài việc vũ trang xâm lược miền Nam Việt Nam, Mỹ đang ra sức phá hoại Chính phủ liên hợp và nền hoà bình trung lập của nước Lào.

Một lần nữa, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tuyên bố luôn luôn nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ về Lào, kiên quyết ủng hộ Chính phủ liên hợp ba phái do Hoàng thân Xuvana Phuma làm Thủ tướng, trong việc thực hiện chính sách hoà bình, trung lập, độc lập, thống nhất và phồn vinh".

- Báo Nhân Dân, số 3331, ngày 11-5-1963.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 66-71.

Năm 1963. Tháng 5, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy gửi điện mừng tới Vua Lào Xrixavang Vátthana, Hoàng thân Thủ tướng Xuvana Phuma và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Khamxúc Keola nhân Ngày lễ Hiến pháp của Vương quốc Lào (11-5), chúc nhân dân Lào thu được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một nước Lào hoà bình, trung lập, độc lập, thống nhất và phồn vinh.

- Báo Nhân Dân, số 3331, ngày 11-5-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 388.

Năm 1963. Tháng 9, ngày 25

Khai mạc cuộc hội đàm giữa ba Đảng: Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để bàn về mục tiêu, quyết tâm và biện pháp của cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc); đoàn Trung Quốc: các đồng chí Chu Ân Lai, Trần Nghị, La Thụy Khanh, Hứa Lập… (10 người); đoàn Lào: đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

Cuộc hội đàm được tiến hành tại Trung Quốc.

- Biên niên sử về Lào 1959-1965, t.2, tr. 156, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1963. Tháng 10, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về quan hệ quốc tế, trong đó có vấn đề Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa III.

Năm 1963. Tháng 11, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng ngày sinh lần thứ 56 của Vua Lào Xrixavang Vátthana.

- Báo Nhân Dân, số 3523, ngày 20-11-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 459.

Năm 1963. Tháng 11, ngày 21

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu liên minh Phật giáo Lào do ông Mahả Khămtăm, Chủ tịch Hội liên minh Phật giáo Lào dẫn đầu đang ở thăm nước ta.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 258.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 463.

Năm 1963. Tháng 12, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh, Lê Đức Thọ, Xuân Thuỷ, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khang, Nguyễn Lương Bằng, Trần Quốc Hoàn, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp nghe ông Lê Văn Hiến báo cáo tình hình Lào.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1964. Tháng 02, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gặp đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Hoàng thân Xuphanuvông.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t. 2, tr. 276.

Năm 1964. Tháng 02, trước ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana, đã gửi tới Người điện chúc mừng nhân dịp năm mới (1964).

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 26.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 279.

Năm 1964. Tháng 3, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì Hội nghị Chính trị đặc biệt.

Báo cáo tại Hội nghị, Người khẳng định: "Đối với Vương quốc Lào, là nước láng giềng, chúng ta luôn luôn mong muốn và sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị về mọi mặt. Chúng ta hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Lào, chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ, ủng hộ những cố gắng của Chính phủ liên hợp ở Lào do Hoàng thân Xuvana Phuma làm Thủ tướng, nhằm thực hiện Hiệp định Giơnevơ năm 1962 về Lào, bảo vệ nền hoà bình, trung lập của Lào. Chúng ta thành thật chúc Chính phủ liên hợp Lào sớm thực hiện được hoà hợp dân tộc, mau chóng ổn định tình hình để xây dựng một nước Lào phồn vinh".

- Báo Nhân Dân, số 3651, ngày 28-3-1964.

- Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.11, tr. 220-235.

Năm 1964. Tháng 4, ngày 02

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Hoàng thân Xuvana Phuma và Đoàn đại biểu Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Lào đang thăm Việt Nam tại Phủ Chủ tịch.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc do Thủ tướng Phạm Văn Đồng chiêu đãi Thủ tướng Hoàng thân Xuvana Phuma và Đoàn đại biểu Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Lào.

- Báo Nhân Dân, số 3657, ngày 3-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 44-45.

Năm 1964. Tháng 4, ngày 03

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc của Đại sứ Vương quốc Lào tổ chức nhân dịp Đoàn đại biểu Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Lào sang thăm Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 3658, ngày 4-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 45-46.

Năm 1964. Tháng 4, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana và Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp năm mới theo lịch Phật giáo.

- Báo Nhân Dân, số 3672, ngày 18-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 54.

Năm 1964. Tháng 5, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bút danh Chiến sĩ, đăng báo Nhân Dân, số 3690.

Người viết: “Điện Biên Phủ là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nhân kỷ niệm lần thứ mười chiến thắng Điện Biên Phủ, thiên hạ đang dự đoán sẽ có một Điện Biên Phủ mới ở miền Nam Việt Nam.

Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ, từ nay về sau nhân dân miền Nam chắc sẽ thắng lợi hơn nữa. Muốn tránh một thất bại như ở Điện Biên Phủ và muốn khỏi mất thể diện, thì đế quốc Mỹ chỉ có một cách là chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược… thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, Campuchia và Lào”.

- Báo Nhân Dân, số 3690, ngày 7-5-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 261-265.

Năm 1964. Tháng 5, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana nhân ngày lễ Hiến pháp của Vương quốc Lào (11-5).

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 67-68.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 299.

Năm 1964. Tháng 5, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư chúc thọ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bức thư cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ cách mạng Lào trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai nhằm thực hiện một nước Lào hòa bình, trung lập, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1964. Tháng 5, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện của đồng chí Chính (Hoàng thân Xuphanuvông) chúc thọ nhân dịp sinh nhật Người.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1964. Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Tạp chí Mainôrity ốp oăn (Tạp chí của một nhóm nhân sĩ trí thức tiến bộ Mỹ).

Người chỉ rõ: Hiệp định Giơnevơ đã tôn trọng những quyền dân tộc bất khả xâm phạm là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia. Nay đế quốc Mỹ đã và đang phá hoại Hiệp định đó. Người khẩn thiết kêu gọi các nhân sĩ trí thức và nhân dân tiến bộ Mỹ đấu tranh chống chính sách xâm lược của Chính phủ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, yêu cầu Chính phủ Mỹ phải để cho công việc nội bộ của Việt Nam do nhân dân Việt Nam tự giải quyết lấy. Phải triệt để tôn trọng những điều khoản của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, công nhận những quyền dân tộc bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam.

- Báo Nhân Dân, số 3708, ngày 25-5-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 271-276.

Năm 1964. Tháng 6, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp gặp ông Lê Văn Hiến - Đại sứ Việt Nam ở Lào căn dặn về việc dự đám cưới con Vua Lào.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa III nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Lời phát biểu có đoạn: “Đế quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam Việt Nam cũng là kẻ đang dùng bọn tay sai gây ra cảnh nồi da nấu thịt, phá hoại nền độc lập, hoà bình, trung lập của nước Lào; và cũng là kẻ luôn luôn khiêu khích, uy hiếp nền độc lập, biên giới và lãnh thổ của nước Campuchia. Nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào, của nhân dân và Chính phủ Campuchia, chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để bảo vệ chính sách hoà bình, trung lập của mình”.

- Báo Nhân Dân, số 3748, ngày 4-7-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 280-283.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và mời cơm thân mật một số đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 305.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tiếp Hoàng thân Xuphanuvông - Chủ tịch Mặt trận yêu nước Lào, Thủ tướng Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Trần Nghị (Trung Quốc), tại Khu nhà nghỉ Trung ương ở Hồ Tây, Hà Nội.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr.306.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ sinh nhật Hoàng thân Xuphanuvông tại 12 Ngô Quyền, Hà Nội.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 307.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên báo Nhân đạo (Pháp).

Trả lời câu hỏi: Dư luận Pháp lo ngại về tình hình ngày càng nghiêm trọng, nguy hiểm ở miền Nam Việt Nam và ở Lào. Tại sao sau mười năm ký kết Hiệp định Giơnevơ lại đi đến tình trạng như vậy? Người nói: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào... Nhưng Chính phủ Mỹ đã trắng trợn vi phạm các điều khoản trong hiệp định..., luôn dùng miền Nam Việt Nam để can thiệp vào Campuchia và Lào... họ tăng cường vũ trang can thiệp vào Lào, mở rộng nội chiến ở Lào, phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1962 về Lào, phá hoại nền hòa bình, trung lập và Chính phủ liên hợp dân tộc ba phái ở Lào.

Rõ ràng chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ là nguồn gốc chính và nguyên nhân trực tiếp của tình hình cực kỳ nghiêm trọng hiện nay ở Đông Dương...

- Báo Nhân Dân, số 3764, ngày 20-7-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 11, tr. 291-295.

Năm 1964. Tháng 7, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nghe Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Văn Tiến Dũng báo cáo tình hình chiến trường Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 88.

Năm 1964. Tháng 8, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bàn về vấn đề lực lượng trung lập ở Lào.

- Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

Năm 1964. Tháng 10, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc và mời cơm thân mật đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Hoàng thân Xuphanuvông.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 328.

Năm 1964. Tháng 10, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Diễn văn trong buổi chiêu đãi Tổng thống Mali Môđibô Câyta. Người chào mừng Tổng thống và phu nhân cùng các vị khách quý Mali đã đến thăm Việt Nam, hoan nghênh chính sách hoà bình trung lập, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các dân tộc Á-Phi của Mali. Người nói: “Trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt Nam chúng tôi đã được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới, trong đó có sự ủng hộ vô cùng quý báu của nhân dân Mali anh em… Cho nên nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà luôn luôn tận tình ủng hộ nhân dân Lào, Campuchia, Inđônêxia, Cônggô, Cuba, Vênêduêla và nhân dân tất cả các nước đang đấu tranh chống đế quốc thực dân đứng đầu là đế quốc Mỹ, để giành lại và giữ gìn độc lập và xây dựng đất nước phồn vinh”.

- Báo Nhân Dân, số 3855, ngày 20-10-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 324-328.

Năm 1964. Tháng 11, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Xrixavang Vátthana, nhân kỷ niệm ngày sinh Quốc vương.

- Báo Nhân Dân, số 3884, ngày 18-11-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 143-144.

Năm 1964. Tháng 11, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống Mỹ và bảo vệ hoà bình.

Người nói: “Chúng tôi mong rằng nhân dân tiến bộ Mỹ sẽ kiên quyết đấu tranh hơn nữa đòi Chính phủ Mỹ phải thi hành đúng Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác ở miền Nam Việt Nam và mọi hành động khiêu khích và gây chiến đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đối với Lào và Campuchia”.

- Báo Nhân Dân, số 3897, ngày 1-12-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 343-344.

Năm 1964. Tháng 12, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn Văn công Neo Lào Hắcxạt do nhà thơ Sômsi Đêkhămphu làm Trưởng đoàn sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr.345.

Năm 1964. Tháng 12, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của Hãng Thông tin Côpơlây (Hồng Kông).

Trả lời câu hỏi: Cần có điều kiện tiên quyết gì để giải quyết hoà bình vấn đề Đông Nam Á và đặc biệt là vấn đề Việt Nam, Người khẳng định rằng chỉ có một cách là Mỹ phải tôn trọng Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam và các Hiệp định Giơnevơ về Campuchia và Lào, Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, rút hết quân đội và vũ khí Mỹ ra khỏi xứ này, chấm dứt những hành động chiến tranh đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các nước khác ở Đông Dương.

- Báo Nhân Dân, số 3919, ngày 23-12-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 351.

Năm 1964. Tháng 12, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc Tết của Vua Lào Xrixavang Vátthana.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)


 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Tiếp)

Năm 1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đồng chí Khăm Uộn Buppha - Trưởng đoàn lực lượng trung lập trong Đoàn đại biểu quân sự của Neo Lào Hắcxạt và lực lượng trung lập. Người nói: “Muốn làm bất cứ một việc gì đều phải tính toán toàn diện”.

- Quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 60.

Năm 1965

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của ông Khămphay Boupha - Tam tán sứ quán của Vương quốc Lào tại Hà Nội.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1965. Tháng 01, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Điện Biên nhỏ và Nhịp cầu vàng, bút danh Chiến sĩ, đăng báo Nhân Dân, số 3934. Bài viết nói về những thành công của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và những thành công này đã gây sức ép, buộc Mỹ phải rút lui khỏi Đông Dương. Việc thực hiện theo Hiệp định Giơnevơ cũng là một ‘‘nhịp cầu vàng’’ để Mỹ rút lui mà không mất mặt.

- Báo Nhân Dân, số 3934, ngày 7-1-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 358-361.

Năm 1965. Tháng 01, ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 5-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn Văn công Neo Lào Hắcxạt đang thăm và biểu diễn tại Việt Nam.

- Lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 176.

Năm 1965. Tháng 02, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương.

Trong thư, Người khẳng định đế quốc Mỹ là kẻ phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và năm 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền của ba nước Đông Dương. Người kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”.

- Báo Nhân Dân, số 3986, ngày 2-3-1965

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 196-197.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 397-398.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1965. Tháng 3, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc chúc mừng thắng lợi của Hội nghị nhân dân Đông Dương.

Người khẳng định thành công của Hội nghị đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược, là một đòn mạnh mẽ đánh vào chính sách can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Đông Dương.

- Báo Nhân Dân, số 4002, ngày 18-3-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 206.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Điện cảm ơn Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia. Trong bức điện, Người khẳng định rằng mọi âm mưu xâm lược và gây chiến của đế quốc Mỹ đối với các nước Đông Dương nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn trước sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam, Khơme và Lào.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 424-425.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của đồng chí Yôsihisa Tacanô, phóng viên báo Acahata (Nhật Bản).

Đánh giá về Hội nghị nhân dân Đông Dương họp ở Phnôm Pênh (Campuchia), Người cho rằng đó là "một thắng lợi to lớn của nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào trong sự nghiệp đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ".

- Báo Nhân Dân, số 4024, ngày 9-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 426-430.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp thứ hai Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Khoá III.

Trong lời phát biểu của mình, Người khẳng định: “Đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đang anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai, nhân dân ta luôn thắt chặt tình đoàn kết, ủng hộ hết lòng’’.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 431-435.

Năm 1965. Tháng 4, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana nhân dịp Tết Bunpimay (Tết năm mới ) của nhân dân Lào.

- Báo Nhân Dân, số 4033, ngày 18-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 226.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Hoàng thân Xuphanuvông, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào, Chủ tịch Mặt trận Neo Lào Hắcxạt và các vị đại biểu trong đoàn đi dự Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Hội nghị Băngđung trên đường về nước, ghé thăm Hà Nội.

- Báo Nhân Dân, số 4041, ngày 26-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 229-230.

Năm 1965. Tháng 5, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana, nhân dịp lễ Hiến pháp của Vương quốc Lào.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 385.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 237.

Năm 1965. Tháng 9, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thư của ông Thao Phèng, Đại sứ Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp Quốc khánh, chúc toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thu được những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chính nghĩa, quyết liệt và vinh quang chống sự xâm lược vô nhân đạo của đế quốc Mỹ, nhằm thống nhất lãnh thổ Việt Nam và xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh và thịnh vượng.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1965. Tháng 11, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana.

- Báo Nhân Dân, số 4253, ngày 26-11-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 321.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người chỉ rõ âm mưu của đế quốc Mỹ dùng những luận điệu “thương lượng hoà bình” để lừa bịp dư luận thế giới và dư luận ở Mỹ, đồng thời chúng ta "phải tích cực giúp đỡ nhân dân Lào. Lào ở bên cạnh ta. Bây giờ Mỹ cũng gây chiến tranh ở đó. Nếu Mỹ và bọn phản động Lào thắng ở Lào, tức là có hại cho ta, hại nhiều không phải ít".

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 14-25.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô và các vị đứng đầu các nước xã hội chủ nghĩa, các nước có liên quan đến Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, các nước dân tộc chủ nghĩa và nhiều nước khác.

Bức thư nêu rõ: Đế quốc Mỹ là kẻ đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ. Họ đã ồ ạt đưa quân viễn chinh và đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược hết sức dã man ở miền Nam Việt Nam; tiếp tục các hành động do thám, khiêu khích và bắn phá miền Bắc Việt Nam; bắn phá nhiều vùng ở Vương quốc Lào; tăng cường khiêu khích vũ trang đối với Vương quốc Lào... Những hoạt động đó của họ đã bóc trần sự giả dối trong cuộc vận động “đi tìm hoà bình” và đề nghị 14 điểm của Tổng thống Giônxơn.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 362-364.

Năm 1966. Tháng 02, ngày 08

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản dẫn đầu (cùng Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ, nhân dân Campuchia) sang thăm và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1966. Tháng 4, trước ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của Đoàn Vô tuyến truyền hình Hãng tin Nihông Đenpa (Nhật Bản) về tình hình cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và một số vấn đề thời sự khác.

Trả lời câu hỏi về tình hình Đông Dương, Người cho biết, những hành động của đế quốc Mỹ và tay sai đối với Lào và Campuchia là nằm trong âm mưu của Mỹ nhằm mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương; nhân dân Đông Dương sẽ càng đoàn kết, càng kiên quyết chiến đấu.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 392-393.

Năm 1966. Tháng 4, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Vua Lào Xrixavang Vátthana nhân dịp Tết Bunpimay của Lào, chúc tình hữu nghị anh em giữa hai nước Việt - Lào ngày càng phát triển.

- Báo Nhân Dân, số 4399, ngày 22-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 397.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1966. Tháng 4, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc.

Trong thư, Người hoan nghênh những sáng kiến tốt đẹp và cử chỉ cao quý của Quốc trưởng nhằm tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia và giữa ba dân tộc Việt Nam, Khơme và Lào.

- Báo Nhân Dân, số 4406, ngày 29-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 75-76.

Năm 1966. Tháng 5, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Vua Lào nhân dịp Lễ Hiến pháp của Vương quốc Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 407.

Năm 1966. Tháng 9, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện thăm hỏi Quốc vương Xrixavang Vátthana và nhân dân Lào khi được tin nạn lụt đã gây nhiều thiệt hại cho đất nước Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 452.

Năm 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đồng chí Khăm Uộn Buppha - Trưởng đoàn lực lượng trung lập trong Đoàn đại biểu quân sự của Neo Lào Hắcxạt và lực lượng trung lập. Người nói: “Muốn làm bất cứ một việc gì đều phải có quan điểm cụ thể”.

- Quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 60.

Năm 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của ông Thao Phèng, Đại sứ Vương quốc Lào tại Việt Nam

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của ông Khămphay Boupha, Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Lào tại Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1967. Tháng 01, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của đại diện Chính phủ Lào tại Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1967. Tháng 4, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Xrixavang Vátthana, nhân dịp Tết cổ truyền của Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr.73.

Năm 1967. Tháng 8, ngày 03

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng Quốc khánh Việt Nam của Đồng chí Cayxỏn Phômvihản - Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong bức điện có viết: “Những thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng và đặc biệt đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Lào, người bạn chiến đấu cùng chung một chiến trường, một kẻ thù, một sứ mệnh với nhân dân Việt Nam anh em”.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 5, ngày 13

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và mời cơm thân mật Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 179.

Năm 1968. Tháng 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận điện chúc mừng Quốc khánh của Vua Lào Xrixavang Vátthana.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 9, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam của Mặt trận yêu nước Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 9, ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng nghe ông Lê Văn Hiến - Đại sứ Việt Nam tại Lào báo cáo về lễ cưới của Hoàng tử Xrixavang và bà Rátsamy Bôvôn.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 10, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc và mời cơm thân mật đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 590.

Năm 1968. Tháng 11, ngày 26

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nghe báo cáo về quá trình làm việc với đoàn đại biểu Lào.

- Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 281.

Năm 1968. Tháng 12, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Cayxỏn Phômvihản, Xuphanuvông, Nuhắc Phunxavẳn, Khămtày Xiphanđon, Phumi Vôngvichít và một số đồng chí khác.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 596.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 288.

Năm 1969. Tháng 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc mừng năm mới của Đại sứ Lào tại Việt Nam - ông Khămphay Boupha.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1969. Tháng 01, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận yêu nước Lào, nhân dịp Mặt trận yêu nước Lào công bố Cương lĩnh chính trị.

Bức điện có đoạn: “Bản Cương lĩnh chính trị đã thể hiện đường lối đúng đắn, chính sách đại đoàn kết của Mặt trận yêu nước Lào và ý chí sắt đá của nhân dân Lào quyết tâm đánh thắng sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ ở Lào… Nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận yêu nước Lào”.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 301.

Năm 1969. Tháng 4, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana, nhân dịp Tết Bunpimay, Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

- Báo Nhân Dân, số 5507, ngày 13-5-1969.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 341.

Năm 1969. Tháng 5, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư chúc thọ của Hoàng thân Xuphanuvông - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận yêu nước Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1969. Tháng 5, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư chúc thọ của Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản nhân dịp sinh nhật Người.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1969. Tháng 7, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Hoàng thân Xuphanuvông.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 373.

Còn nữa

Huyền Anh (tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

37023428
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
1545
1545
360834
37023428