Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lớn, có ý nghĩa chiến lược, giáng đòn quyết định làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, trí tuệ, khí phách của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; là nghệ thuật tổ chức, bố trí và sử dụng lực lượng "lấy nhỏ đánh lớn", "lấy ít địch nhiều". Đó là biểu tượng sáng ngời về tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng và về ý chí quyết chiến, quyết thắng, sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam.

          Lịch sử chiến tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam đã cho thấy, chúng ta thường có hạn chế trong tương quan so sánh lực lượng, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, nhưng nhờ ý chí quyết chiến, quyết thắng mà chúng ta giành thắng lợi trước mọi kẻ thù xâm lược. Ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta được thể hiện ở tính thần không sợ, không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược; quyết đánh, biết đánh, biết thắng và quyết thắng kẻ thù; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền dân tộc.

Ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bắt nguồn từ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; từ khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của toàn dân tộc; được hun đúc trong mấy chục năm dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng; ở việc quán triệt sâu sắc chủ trương tổng công kích và tổng khởi nghĩa mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14, Khóa III (1-1968) đã đề ra: "Tập trung lực lượng quân sự và lực lượng chính trị đến mức cao nhất, một cách hợp lý nhất, tiến công mãnh liệt vào những hướng chiến lược chính; kiên quyết tiến công, liên tục tiến công nhằm vào những nơi xung yếu của địch mà đánh những đòn quyết định; giành cho kỳ được thắng lợi ở những nơi quyết định, phải tuyệt đối giữ cho được nhân tố bất ngờ; phải biết giành thắng lợi từng giờ từng phút và không ngừng mở rộng thắng lợi; kiên quyết chống trả và bẻ gãy các cuộc phản kích của địch và truy kích địch đến cùng để giành thắng lợi cao nhất"(1).

Đối với lực lượng vũ trang nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng là kết quả của cả một quá trình liên tục tiến hành công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Nó được thể hiện ở trong những đoàn quân trùng trùng điệp điệp lên đường ra trận, đều mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc, với tinh thần "đạp lên đầu thù" mà xốc tới, khó khăn mấy cũng vượt qua, địch ngoan cố mấy cũng tiêu diệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đất nước hoàn toàn giải phóng, giang sơn gấm vóc thu về một mối, đồng bào Nam - Bắc sum họp một nhà. Luôn luôn sớm nhận thức và dự kiến đúng tình hình, nắm vững ý đồ chiến lược, quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm, phương thức, tư tướng chỉ đạo tác chiến và cách đánh; chủ động, phát huy dân chủ quân sự và đi sâu giải quyết những nay sinh, vướng mắc cụ thể để xây dựng lòng tin chiến thắng. Biết tận dụng thế chiến lược, nắm chắc thời cơ và có phương pháp tiến hành công tác tư tưởng sinh động, đúng lúc, kịp thời, ngắn gọn, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên và hướng dẫn hành động cụ thể, giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, nắm đúng và tập trung chủ yếu vào cấp ủy, cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì. Coi trọng giáo dục phát huy truyền thống, đẩy mạnh hoạt động thi đua, tập trung giải quyết thắng lợi trận then chốt, tạo đà cho sự phát triển tư tưởng tích cực tiến công, phát huy tác dụng của các lực lượng tiên tiến... Nhờ vậy, chúng ta đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, sự chỉ huy linh hoạt sáng tạo, có năng lực hành động giỏi, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, có cách đánh đột kích mạnh, tiến công nhanh, giành thế áp đảo, tạo nên một sức mạnh phi thường nhanh chóng đè bẹp sự kháng cự của địch, lập nên chiến công kỳ diệu, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, đáp ứng yêu cầu chỉ thị của Thường vụ Trung ương Cục: "... tinh thần phấn đấu cách mạng phi thường ngoài sức ước lượng của con người bình thường"2 và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Trung ương Đảng "Anh dũng tiến lên, thực hiện tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước"1. Nhờ đó, quân và dân ta trên toàn miền Nam đã tổng tiến công vào 4 trong 6 thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã và hàng trăm thị trấn, quận lỵ, 4 bộ tư lệnh quân đoàn, 8 trong 11 bộ tư lệnh sư đoàn quân đội Sài Gòn, 2 bộ tư lệnh biệt khu, 2 bộ tư lệnh dã chiến Mỹ cùng nhiều bộ tư lệnh lữ đoàn, trung đoàn, chi khu và hàng trăm căn cứ quân sự của địch, tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn quân địch, trong đó có 4 vạn quân Mỹ, 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã với hơn 1,4 triệu dân.

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bên cạnh những thuận lợi, còn không ít những khó khăn, phức tạp. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường... vừa tạo ra cơ hội vừa tạo ra thách thức mới. Trong nước, các thế lực thù địch tập trung chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và "phi chính trị hóa" quân đội. Sự chống phá đó diễn ra trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh,... hòng làm suy yếu và tiến tới lật đổ chế độ ta. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là việc làm cần thiết, là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ quân đội, đặc biệt là của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì; đòi hỏi tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", chú trọng xây dựng tiềm lực kinh tế- quốc phòng vững mạnh.

Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn ngay từ khi Đảng ra dời. Sự lựa chọn đó đã hội tụ đầy đủ các nhân tố khách quan, chủ quan, hoàn cảnh lịch sử của dân tộc và thời đại. Xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu đó luôn được Đảng ta kiên định, thống nhất không chỉ trong nội dung của cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để bảo đảm định hướng chính trị cho sự phát triển đất nước, tạo cơ sở cho tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh" mà cả trong thực tiễn cách mạng.

Thực tế cho thấy, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Độc lập thực sự đòi hỏi xóa bỏ áp bức, nô dịch và gắn liền độc lập dân tộc với tự do, bình đẳng, hạnh phúc của nhân dân. Chính nhờ sự kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lọi này đến thắng lợi khác, tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trở thành động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng ta phải nắm chắc quy luật và truyền thống "dựng nước đi đôi với giữ nước" của dân tộc, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, hết sức sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn cách mạng, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn"1. Từ đó, cùng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng và niềm tin, sức mạnh của nhân dân vào chủ nghĩa xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường, sẽ tạo đà cho sự phát triển mạnh hơn, cao hơn, triệt để hơn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta luôn xác định, xây dựng tiềm lực kinh tế, quốc phòng đất nước vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề vững chắc cho sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: "Kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất"2; "Xây dựng là gốc của bảo vệ và bảo vệ là một bộ phận hợp thành của xây dựng; xây dựng phải gắn với bảo vệ, bảo vệ phải nhằm mục đích xây dựng và phát triển tốt hơn; bảo vệ không chỉ là phòng ngừa mà trước hết phải chăm lo xây dựng, làm cho mình mạnh lên"(2). Vị thế và uy tín của dân tộc Việt Nam đã được tạo dựng bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, bất khuất và bản lĩnh văn hóa của dân tộc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và bằng chính những thành tựu to lớn của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn dề có ý nghĩa chiến lược quan trọng tạo nên sức mạnh vô địch trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, xây dựng, phát triển đất nước. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, của nhân dân ở các địa phương: nhân dân đã che chở cho hàng chục sư đoàn từ rừng sâu xuống đồng bằng, vào thành phố; tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm vào nội đô, cất giấu và cứu thương, tải thương khi chiến sự xảy ra, xây dựng phong trào "hũ gạo nuôi quân"; các huyện đều lập thành đội cung cấp để huy động lương thực, thực phẩm trong nhân dân phục vụ cuộc kháng chiến. Mỗi xã có ban quân lương, đội cứu thương, tải thương; các gia đình đều đào sẵn hầm để nuôi giấu thương binh hoặc chôn giấu vũ khí... Xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc và sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của nhân dân chính là yếu tố phát huy cao độ ý chí quyết chiến, quyết thắng, tạo nên thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm cho kẻ thù kinh hoàng, khiếp sợ.

Để phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phải chú trọng giáo dục tình thần yêu nước gắn với yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống đánh giặc ngoại xâm, ý thức tự lực, tự cường; chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phong cách; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Cùng với đó, cần tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Xây dựng, củng cố đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động làm ly tán lòng dân, phá hoại thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa việc xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nâng cao nhận thức trong Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đối với quốc phòng, phát triển chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới cả về quy mô, tính chất. Các cấp, các ngành phải nhạy bén, sáng tạo, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý tốt những tình huống phức tạp xảy ra, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ ba, xây dựng quân đội vững mạnh vê chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là cơ sở quan trọng để phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong điều kiện mới. Đây là vấn đề được đặt lên hàng đầu, bảo đảm cho quân đội trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc. Muốn vậy, phải làm cho sức mạnh chính trị, tinh thần của quân đội trở thành sức mạnh chủ yếu, trực tiếp; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó Hải quân, Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển tiến thẳng lên hiện đại"(3).

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo các nội dung, biểu hiện của ý chí quyết chiến, quyết thắng là luôn tăng cường và phát triển hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vói tinh thần dám đánh và biết đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội trên cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng trung thành, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Đặc biệt, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới", gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TVV của Bộ Chính trị (Khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng cùng các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Thông qua các hoạt động thực tiễn để củng cố, rèn luyện ý chí quyết chiến, quyết thắng. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy; làm tốt công tác vận động quần chúng, chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống khu dân cư trên địa bàn đóng quân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thứ tư, tích cực nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh.

Một trong những thành tố để tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng là xây dựng, huấn luyện và chuẩn bị kỹ cho con người về kỹ thuật, chiến thuật, trang bị vật chất đê bảo đàm cho thắng lợi.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ, có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh cả về vũ khí trang bị kỹ thuật; phương thức chỉ huy, điều hành tác chiến và tác chiến trực tiếp trên chiến trường; công tác huấn luyện, đào tạo cho đến việc thay đổi tổ chức, biên chế của quân đội cho phù hợp với hệ thống vũ khí khí tài và nghệ thuật tác chiến. Quán triệt quan điếm, tư tưởng quân sự của Đảng và bám sát những phát triển mới trong lĩnh vực khoa học quân sự, kỹ thuật quân sự trên thế giới để giải quyết đúng đắn, sáng tạo các vấn đề khoa học nghệ thuật quân sự, kỹ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân là đòi hỏi và cũng là công việc mà quân đội ta đã, đang và sẽ tiếp tục giải quyết. Trong tình hình hiện nay, cần nghiên cứu và hiểu rõ đặc điểm của chiến tranh vũ khí công nghệ cao, nhất là phải nghiên cứu kỹ về phương thức thủ đoạn tác chiến, vũ khí trang bị mà đối tượng tác chiến sẽ sử dụng trong chiến tranh xâm lược. Tích cực đổi mới công tác nghiên cứu khoa học quân sự, công nghệ quân sự theo hướng thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng, huấn luyện, nền nếp chính quy. Xây dựng nền quốc phòng từng bước phù hợp với nền công nghiệp của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện dại hóa để giải quyết một phần nhu cầu về quốc phòng và kinh tế thời bình, sẵn sàng chuyển sang thời chiến...

Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và hiện thực của sự kiện lớn này trong bối cảnh mới của cách mạng. Trên cơ sở đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng cùng những bài học kinh nghiệm từ chiến thăng lịch sử đó, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghi quyết Đại hội đại biêu Đảng bộ Quân đội lần thứ X trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh

Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

          Theo “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật-Hà Nội, 2017, tr537-544

Trần Duy Hưng (tổng hợp)

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.29, tr.55.

(2) Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

(3) . Tài liệu nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội 2015 tr 34-35.

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40022263
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7392
65719
220689
40022263