chinh phu ban hanh

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nghị định mới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ban Quản lý Lăng) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Lăng được quy định trên 11 nội dung:

 1. Về chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch
 2. a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án, đề án quan trọng của Ban Quản lý Lăng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 3. b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 4. c) Quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 5. Về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh, an toàn khu vực
 6. a) Thực hiện các nhiệm vụ về y tế để bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 7. b) Bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 8. c) Quản lý, vận hành, bảo đảm hệ thống hạ tầng, kỹ thuật; tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích K9 và các công trình có liên quan;
 9. d) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích K9 và các khu vực khác thuộc phạm vi quản lý.
 10. Tổ chức các hoạt động tại khu vực thuộc phạm vi quản lý
 11. a) Tổ chức đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích K9;
 12. b) Chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hướng dẫn, đón tiếp, tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình;
 13. c) Thực hiện các nghi lễ quân đội, nghi lễ nhà nước tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Khu Di tích K9 theo quy định;
 14. d) Tổ chức sản xuất, chăm sóc cây hoa, cây cảnh, trang trí, bảo đảm vệ sinh môi trường.
 15. Về thực hiện dịch vụ công
 16. a) Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công được Chính phủ giao;
 17. b) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các dịch vụ công đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Lăng.
 18. 5. Về hợp tác quốc tế
 19. a) Ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Ban Quản lý Lăng theo quy định của pháp luật;
 20. b) Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Lăng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ;
 21. c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ theo quy định;
 22. d) Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế.
 23. 6. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ban Quản lý Lăng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 24. 7. Về chế độ thông tin, báo cáo
 25. a) Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ chính trị, chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Lăng;
 26. b) Thực hiện chế độ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 27. 8. Về tổ chức bộ máy, biên chế
 28. a) Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Lăng;
 29. b) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp; tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;
 30. c) Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong hoạt động của Ban Quản lý Lăng;
 31. d) Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền.
 32. 9. Về quản lý tài chính, tài sản
 33. a) Lập dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn của Ban Quản lý Lăng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
 34. b) Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế tài chính, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Ban Quản lý Lăng trong lĩnh vực được giao;
 35. c) Thực hiện công tác quản lý đầu tư, tài chính, kế toán theo quy định;
 36. d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước giao.
 37. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ được giao.
 38. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng gồm:

 1. Văn phòng Ban Quản lý Lăng (được tổ chức 5 phòng).
 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập
 3. a) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;
 4. b) Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
 5. Các đơn vị chuyên trách phối thuộc
 6. a) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng;
 7. b) Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình và Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường không quá 3 người.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 18/2018/NĐ-CP:

 1. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý Lăng.
 2. Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, gồm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng; có trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Quản lý Lăng chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng không quá 2 người.

Nghị định số 18/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Huyền Trang

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

37023628
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
1745
1745
361034
37023628