Chiến lược "Diễn biến hoà bình" (DBHB) là một kiểu chiến tranh xâm lược kiểu mới của chủ nghĩa đế quốc, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Trong chiến lược DBHB chống Việt Nam, quân đội ta là một mục tiêu tiến công quan trọng của chúng. Mục tiêu của chúng là tìm cách "phi chính trị hóa" quân đội ta, tước bỏ công cụ bạo lực sắc bén của Đảng. Vì vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù, củng cố giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị cơ sở trong quân đội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống DBHB của địch.

Thực hiện DBHB đối với cách mạng nước ta, các thế lực thù địch tăng cường tuyên truyền đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, dân chủ không giới hạn, tự do vô chính phủ... Đối với quân đội ta, chúng tập trung phá hoại nền tảng chính trị, tư tưởng, đòi "phi chính trị hóa" quân đội, quân đội chỉ phục tùng Nhà nước, nhằm làm phai mờ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, suy giảm bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, tiến tới làm tan rã quân đội ta.

Đặc trưng của chiến lược "Diễn biến hoà bình" là sử dụng các biện pháp phi quân sự là chủ yếu, nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn xác định việc giành ưu thế quân sự là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi, vì thế chúng ra sức tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe và sẵn sàng can thiệp vũ trang, tiến công quân sự khi có thời cơ.

Kẻ thù hiểu rõ quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành quân đội ta luôn là một lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực hiện chiến lược DBHB, chúng tìm mọi cách làm phai mờ bản chất giai cấp công nhân, làm biến chất dẫn đến vô hiệu hóa quân đội, trước hết, tập trung chống phá quân đội ta về chính trị, tư tưởng, gây hoang mang dao động, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mục tiêu phá hoại về tư tưởng của kẻ thù đối với quân đội ta là làm cho quân đội xa rời, phủ nhận, mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Để đạt được mục đích các thế lực phản động sử dụng nhiều thủ đoạn trong đó lợi dụng sự phát triển, bùng nổ của công nghệ thông tin, sử dụng nhiều hệ thống phương tiện thông tin hiện đại, kết hợp với một số tổ chức phản động, trong và ngoài nước vừa công khai, cùng với việc lén lút, lôi kéo dụ dỗ, phát tán tài liệu phản động và các hình thức thông tin truyền miệng, các trang thông tin mạng xã hội, xuyên tạc, bôi nhọ, đả kích chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa; ca ngợi chủ nghĩa tư bản; ủng hộ, giúp đỡ, cổ vũ cho các tổ chức chống đối Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng ở nước ta.

Gần đây, một số phần tử phản động trong nước được sự hậu thuẫn tiếp tay của các thế lực phản động từ bên ngoài đã trắng trợn cố tình xuyên tạc, kiến nghị đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp 1992, đòi bỏ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nan, bỏ Chủ tịch Nước, bỏ Quốc hội…, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã giành được hơn 70 năm qua. Đối với quân đội ta được Đảng và Chủ tịch Hồ chí Minh tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, do vậy quân đội phải là công cụ chính trị đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Vậy mà chúng bất chấp tất cả ra sức chống phá quân đội, bóp méo sự thật, phủ nhận lịch sử truyền thống vẻ vang của quân đội ta, nhằm đạt được mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên rêu rao quân đội là tổ chức trung lập, đứng ngoài chính trị, quân đội chỉ bảo vệ nhà nước, hay quân đội không lệ thuộc một khuynh hướng chính trị, một chính đảng nào...

Trong thời gian qua các thế lực thù địch cũng rất chú trọng tác động vào lối sống của cán bộ, chiến sỹ trong quân đội. Lợi dụng những tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, chúng tìm mọi cách tác động, đưa những yếu tố tiêu cực xâm nhập vào trong quân đội bằng nhiều con đường, thủ đoạn nham hiểm. Chúng ra sức tuyên truyền đánh vào tâm lý của tuổi trẻ, chạy theo lối sống thực dụng, tâm lý tự do, bất chấp kỷ cương, tự do vô tổ chức, kỷ luật, chạy theo đồng tiền, lối sống buông thả, đồng thời gây tâm lý bi quan, làm giảm sút ý chí chiến đấu, gây dư luận không tốt, muốn làm hoen ố, lu mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Chúng kích động, gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, cán bộ quân đội với cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ với chiến sỹ, tạo dư luận không tốt…, hòng phá hoại tinh thần đoàn kết gắn bó quân dân, đoàn kết cán - binh, đoàn kết hiệp đồng giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay có thể khẳng định, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong quân đội ta vẫn được củng cố giữ vững và phát huy, nhưng cán bộ, chiến sỹ trong quân đội cần nhận thấy những hiện tượng tiêu cực trái với bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội đã xuất hiện trong một số quân nhân như: Dao động về niềm tin, biểu hiện lối sống thực dụng, vi phạm kỷ luật... Những hiện tượng này do sự tha hóa, ý thức phấn đấu rèn luyện chưa thường xuyên của người quân nhân cách mạng và do sự buông lỏng xem nhẹ công tác quản lý, giáo dục của một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Nhưng có yếu tố do sự tác động phá hoại bằng chiến lược DBHB của kẻ thù.

Xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị cơ sở, đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB của kẻ thù, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới. Từ đó xây dựng xây dựng thế giới quan Mác - Lê-nin, phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sỹ trong quân đội. Làm cho quân đội ta luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội"; quân nhân luôn kiên định vững vàng trong mọi tình huống, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, không bị "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Hai là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dự báo, định hướng tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin chính xác, kịp thời và có định hướng rõ ràng về những vấn đề chính trị - xã hội phức tạp đang đặt ra; trang bị những kiến thức, tri thức mới trước yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sỹ, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái và phản động. Khắc phục mọi biểu hiện mơ hồ, dao động, ảo tưởng, mất cảnh giác trước âm mưu thâm độc, nham hiểm của kẻ thù. Đồng thời lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải nhạy bén, có biện pháp ngăn chặn từ xa với những tác động tiêu cực của đời sống kinh tế - xã hội, từ mặt trái của cơ chế thị trường. Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhận thức, hành động và đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống.

Ba là, thường xuyên làm tốt công tác quản lý con người, trước hết là quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Đây là một nhiệm vụ, một biện pháp hữu hiệu để phòng chống DBHB. Mặt khác, cần khắc phục những điểm còn hạn chế trong tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cần đổi mới, tăng cường các biện pháp quản lý toàn diện, trước hết, cần tập trung vào quản lý lập trường tư tưởng, quan điểm, thái độ chính trị của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh và những mâu thuẫn hàng ngày trong đơn vị. Xử lý kịp thời các nguồn thông tin phản động để định hướng nhận thức cho bộ đội, không để những thông tin xấu, những tin xấu độc lan truyền trong đơn vị; không để văn hóa phẩm xấu, độc xâm nhập vào đơn vị; giữ nghiêm các chế độ về bảo mật, phòng gian... Cán bộ, chiến sỹ đi công tác xa sự quản lý của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn phức tạp, gần khu vực nhạy cảm, phải kết hợp tốt giữa việc tự quản lý lẫn nhau với công tác quản lý của cán bộ các cấp trong đơn vị.

Bốn là, tham gia đấu tranh kiên quyết trên mặt trận tư tưởng - lý luận, vạch trần bản chất phản động của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Trực tiếp đấu tranh với địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, phức tạp, quyết liệt hiện nay. Nhiệm vụ cơ bản trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù hiện nay là bảo vệ và phát triển, bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm đặt quân đội đứng ngoài chính trị, “quân đội trung lập về chính trị”, “quân đội phi giai cấp” là vô căn cứ, phản khoa học cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, thực chất nhằm biến chất, chuyển hóa lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta.

Trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận cần tiếp tục khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, mang bản chất giai cấp công nhân, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, thực hiện mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Để tiến hành đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội đạt chất lượng, hiệu quả, cần chú trọng và thực hiện tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận trong quân đội có đủ phẩm chất và năng lực, dũng cảm, nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng này chủ động tham gia đấu tranh với địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo việc củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Xây dựng các tổ chức quần chúng trong đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho mọi tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nói, viết và làm theo Nghị quyết của Đảng. Luôn đứng vững trên lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân để xem xét, giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra. Nhạy bén, tích cực, chủ động, kịp thời đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm cho quân đội ta luôn vững vàng, kiên định về chính trị, tư tưởng, trong sạch về tổ chức, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB, bạo loạn lật đổ, trong đó có âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, nhà nước, vận mệnh dân tộc, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Do vậy, để củng cố, giữ vững, tăng cường trận địa chính trị - tư tưởng của Đảng trong quân đội cần tăng cường hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng cho từng đơn vị trong toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội; thường xuyên cảnh giác, sẵng sàng chiến đấu cao, kịp thời đối phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Dương Quốc Thành, Nguyễn Thị Phương

Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện An ninh nhân dân

 

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

41266166
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9558
42589
179739
41266166