VBPQ do Nhà nước ban hành

Các văn bản liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Các văn bản liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Ngày 23/11/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/1/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23-11-2012), kể từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.            

BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

  ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992       BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992  VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

NGHỊ ĐỊNH Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO

LUẬT TỐ CÁO

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 03/2011/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 LUẬT TỐ CÁO  

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 75/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI  

LUẬT KHIẾU NẠI

LUẬT KHIẾU NẠI

PHÁP LỆNH Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Pháp lệnh số: 01/2012/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012   PHÁP LỆNH Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật