VBPQ do Nhà nước ban hành

PHÁP LỆNH Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Pháp lệnh số: 03/2012/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 16  tháng 04  năm 2012   PHÁP LỆNH Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.  

Nghị quyết số: 38/2012/QH13

NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992