VBPQ do Nhà nước ban hành

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật,

VĂN BẢN HỢP NHẤT PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

VĂN BẢN HỢP NHẤT PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi:

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực

Các văn bản liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Các văn bản liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Ngày 23/11/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/1/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23-11-2012), kể từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.            

(Dự thảo) HIẾN PHÁPNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013)

(Dự thảo) HIẾN PHÁPNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013)

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 28/12/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 28/12/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  

BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

  ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992       BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992  VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992