VBPQ do Nhà nước ban hành

Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/01/2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, có hiệu lực từ ngày 05/3/2016.

Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/01/2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, có hiệu lực từ ngày 05/3/2016. 

Nghị quyết 53/NQ-HĐBCQG do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành ngày 03/3/2016 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 03/3/201

Nghị quyết 53/NQ-HĐBCQG do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành ngày 03/3/2016 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 03/3/2016.  

Quyết định 120/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 04/02/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có hiệu lực từ ngày

Quyết định 120/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 04/02/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có hiệu lực từ ngày 04/02/2016.

Thông tư 02/2016/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

Thông tư 02/2016/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021,  có hiệu lực từ ngày  01/02/2016.

Thông tri 07/TTr-MTTW-BTT do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 28/01/2016 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có hiệu lực từ

Thông tri 07/TTr-MTTW-BTT do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 28/01/2016 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có hiệu lực từ ngày 28/01/2016. 

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành ngày 29/01/2016 quy định mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành ngày 29/01/2016 quy định mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 29/01/2016. 

Hướng dẫn 82/HD-BTĐKT do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành ngày 20/01/2016 thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, có hiệu lực từ ngày

Hướng dẫn 82/HD-BTĐKT do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành ngày 20/01/2016 thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, có hiệu lực từ ngày 22/01/2016. 

Kế hoạch số 151/KH-BTTTT do Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 15/01/2016 về việc Thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Kế hoạch số 151/KH-BTTTT do  Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 15/01/2016 về việc Thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu  hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Thông tư 06/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 14/01/2016 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 29/02

Thông tư 06/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 14/01/2016 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 29/02/2016.

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2015 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2015 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016. 

Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 10/3/2016

Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 10/3/2016