VBPQ do Nhà nước ban hành

Chỉ thị 51-CT/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về ngày 04/01/2016 lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có hiệu lực từ ngày ngày 04/01/2016.

Chỉ thị 51-CT/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về ngày 04/01/2016 lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có hiệu lực từ ngày ngày 04/01/2016.

Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/01/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu ng

Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/01/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, có hiệu lực từ ngày 18/01/2016. 

Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 16/01/2016 ngày hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngà

Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 16/01/2016 ngày hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 16/01/2016

. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 được Quốc hội ban hành ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015

Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 14/01/2016 công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 14/01/2016

Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 14/01/2016 công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 14/01/2016

Thông tư số 202/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

Thông tư số 202/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

Thông tư số 33/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2015 quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Thông tư số 33/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2015 quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Nghị quyết 109/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2015 về thi hành Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 109/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2015 về thi hành Bộ luật Hình sự

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự 2015

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự 2015

Thông tư 32/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành 31/12/2015 quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Thông tư 32/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành 31/12/2015 quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Quyết định số 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Quyết định số 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự