VBPQ do Nhà nước ban hành

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Thông tư 200/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/20015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà

Thông tư 200/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/20015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước 15/12/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2016. 

Thông tư 38/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/12/2015 sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Thông tư 38/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/12/2015 sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Thông tư 210/2015/TT-BTC quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 210/2015/TT-BTC quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 210/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2015 quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Thông tư 210/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2015 quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016