VBPQ do Nhà nước ban hành

Nghị quyết 109/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2015 về thi hành Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 109/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2015 về thi hành Bộ luật Hình sự

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự 2015

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự 2015

Thông tư 32/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành 31/12/2015 quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Thông tư 32/2015/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành 31/12/2015 quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Quyết định số 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Quyết định số 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Thông tư số 19/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 19/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành ngày 01/02/2016, có hiệu lực ngày 06/3/2016

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 0

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/01/2016 quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu từ ngày 15/3/2016

Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/01/2016 quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu từ ngày 15/3/2016

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân,có hiệu lực từ ngày 10/3/2016

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân,có hiệu lực từ ngày 10/3/2016

Nghị định 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/01/2016 về việc quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Nghị định 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/01/2016 về việc quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 15/02/2016

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 15/02/2016

Thông tư 08/2015/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015, có hiệu l

Thông tư 08/2015/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015, có hiệu lực từ ngày 16/02/2016.