VBPQ do Nhà nước ban hành

Hướng dẫn 82/HD-BTĐKT do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành ngày 20/01/2016 thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, có hiệu lực từ ngày 22/01/2016. 

Kế hoạch số 151/KH-BTTTT do  Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 15/01/2016 về việc Thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu  hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Thông tư 06/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 14/01/2016 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 29/02/2016.

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2015 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016. 

Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 10/3/2016

Hướng dẫn 169-HD/BTGTW do Ban Tuyên giáo ban hành ngày 15/01/2016 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Hướng dẫn 38-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 31/01/2016 công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có hiệu lực từ ngày 31/01/2016

Hướng dẫn 20-HD/UBKTTW năm 2016 thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, có hiệu lực từ ngày ngày 12/01/2016

Chỉ thị 01/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/01/2016 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có hiệu lực từ ngày ngày 13/01/2016.

Chỉ thị 51-CT/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về ngày 04/01/2016 lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có hiệu lực từ ngày ngày 04/01/2016.