BAN QUẢN LÝ LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

QUY ĐỊNH

Tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BQLL  ngày 10/01/2014

của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc điều hành, phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá, tham quan tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Lăng).

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hoá và tham quan khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp hiệp đồng

1. Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chuyên trách phối thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được các Bộ chủ quản quy định và chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý Lăng.

2. Tổ chức phục vụ chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hoá và tham quan khu vực.

Chương II

TỔ CHỨC LỄ VIẾNG, LỄ TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Điều 4. Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  1. Tổ chức lễ viếng thường xuyên
  2. Hàng danh dự

 Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

a)Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

- Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

b) Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

- Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm: Từ 8 giờ đến 11 giờ;

- Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ: Từ 8 giờ  đến 11 giờ 30 phút.

c) Ngày 19/5, 2/9 và mồng Một Tết Nguyên đán, nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

d) Khi hết thời gian tổ chức lễ viếng theo quy định, nếu số lượng khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tập kết số 17 Ngọc Hà (sau đây gọi tắt là Khu tập kết) còn nhiều, Trực chỉ huy Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thống nhất với Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian viếng, nhưng không quá 30 phút, sau đó thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.

Hết thời gian trên, nếu thấy cần tiếp tục kéo dài thời gian viếng, Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng báo cáo Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được ủy quyền) quyết định.

đ) Các trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

2. Tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước

a) Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp Nhà nước vào dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết: Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày Thương binh, Liệt sỹ, Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đoàn đại biểu bao gồm:

- Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đoàn đại biểu Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tại Hà Nội;

- Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng;

- Đoàn đại biểu Bộ Công an;

- Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội;

- Đoàn đại biểu Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đoàn đại biểu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ;

- Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm tròn tại Hà Nội.

b) Trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc, các Kỳ họp Quốc hội, Ban Quản lý Lăng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đón tiếp và phục vụ các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

c) Các đoàn do Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền nước ngoài đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là đoàn Nguyên thủ quốc gia).

d) Các trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

3. Để bảo đảm lễ viếng tiến hành đúng thời gian quy định, Khu tập kết và Nhà khách số 8 Hùng Vương hàng ngày mở cửa trước giờ viếng 30 phút.

 Điều 5. Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Trong thời gian ngừng tổ chức lễ viếng, nếu điều kiện cho phép vẫn tiếp nhận các đoàn đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Việc tiếp nhận đăng ký và tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện như tổ chức lễ  viếng. Sau khi đặt hoa tưởng niệm, các đoàn đi vào cửa Lăng, qua B1 rồi theo lối cửa ra, không đi qua phòng đặt thi hài Bác.

Điều 6. Tiếp nhận đăng ký viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng dẫn sinh hoạt chính trị, văn hoá

1. Tiếp nhận khách trong nước  

a) Hàng ngày, Ban Tổ chức thuộc Trung đoàn 375 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) và Ban Đón tiếp thuộc Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Đón tiếp) tiếp nhận, đăng ký, cấp giấy hẹn và hướng dẫn cho các đoàn hoặc cá nhân đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

b) Các đoàn khách đến đăng ký viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có nguyện vọng nghe giới thiệu về quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Công trình Lăng của Người được đón tiếp tại Nhà khách số 8 Hùng Vương.

2. Tiếp nhận khách quốc tế

Khách quốc tế có nhu cầu đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đón tiếp như khách trong nước. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi đến đăng ký cho đoàn khách quốc tế hoặc Việt kiều cần cung cấp rõ thông tin về số lượng và quốc tịch của các thành viên trong đoàn.

3. Tiếp nhận đoàn cấp cao

 Đối với các đoàn khách Trưởng đoàn là Bộ trưởng và tương đương trở lên, Ban Đón tiếp và Ban Tổ chức cần nắm rõ chức vụ Trưởng đoàn, yêu cầu về lễ tân để báo cáo Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Chỉ huy Trung đoàn 375 cùng phối hợp phục vụ.

4. Tiếp nhận, hướng dẫn các đoàn sinh hoạt chính trị, văn hoá

a) Các hình thức sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng được tổ chức trong hoặc ngoài thời gian tổ chức lễ viếng, bao gồm: Lễ báo công, lễ kết nạp đảng viên, lễ kết nạp đoàn viên, lễ kết nạp đội viên, lễ trao phần thưởng, lễ trao bằng tốt nghiệp, lễ tuyên thệ xuất quân, lễ rước đuốc, lễ đặt hoa trong ngày cưới, tổ chức biểu diễn văn nghệ, thể dục, thể thao và những hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền văn hóa khác phải bảo đảm tính nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảnh quan môi trường khu vực.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng đăng ký với Ban Đón tiếp tại số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

c) Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hoá của các đoàn phải được Văn phòng Ban Quản lý Lăng thông qua trước khi tổ chức.  

5. Tại Khu tập kết, Nhà khách số 8 Hùng Vương và phòng B3 trong Công trình Lăng, có vị trí để khách đến viếng, tưởng niệm Bác ghi cảm tưởng và góp ý về công tác tổ chức, đón tiếp.

6. Tiếp nhận tặng phẩm

Tập thể, cá nhân trong nước, Việt kiều và khách quốc tế có nguyện vọng trao tặng phẩm bằng tiền hoặc hiện vật, đóng góp tôn tạo Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cơ quan Văn phòng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, tổ chức tiếp nhận và trao Giấy chứng nhận của Ban Quản lý Lăng.

Điều 7. Vòng hoa, băng vòng hoa

1. Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa

a) Vòng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên thủ quốc gia có kích thước 1,2m x 1,6m; băng vòng hoa có kích thước 0,25m x 1,6m.

b) Vòng hoa của các đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương có kích thước  1m x 1,4m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m.

c) Vòng hoa của các đoàn khác có kích thước 0,8m x 1,2m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.

d) Đối với các đoàn trong nước: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt : “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI”và dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn viếng, tưởng niệm.

đ) Đối với các đoàn khách quốc tế: Nếu không có yêu cầu riêng, băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt: “KÍNH VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”hoặc bằng tiếng Anh: “HOMAGE TO PRESIDENT HO CHI MINH”dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn viếng, tưởng niệm.

2. Vòng hoa và băng vòng hoa của các đoàn đã đăng ký phải đưa vào vị trí chuẩn bị trước giờ tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm 30 phút. Đối với vòng hoa, lẵng hoa do các đoàn tự mang đến phải được kiểm tra theo đúng quy định mới đưa vào vị trí chuẩn bị.

3. Đối với các đoàn đến viếng, tưởng niệm đột xuất, nếu có nhu cầu đặt vòng hoa thì nội dung ghi trên băng vòng hoa phải được thông báo cho Ban Đón tiếp và Ban Tổ chức trước 60 phút; vòng hoa và băng vòng hoa được đưa vào vị trí chuẩn bị trước khi đoàn vào viếng, tưởng niệm 30 phút.

4. Ban Đón tiếp và Trực ban tác chiến Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng kiểm tra vòng hoa và băng vòng hoa trước giờ viếng, tưởng niệm Bác 15 phút.

5. Đoàn 275 tiếp nhận vòng hoa, băng vòng hoa và kiểm tra an ninh. Trường hợp băng vòng hoa ghi bằng tiếng nước ngoài, Ban Đón tiếp trực tiếp nhận và hướng dẫn Đoàn 275 gắn vào vòng hoa.

6. Nếu khách mang theo bó hoa đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đến Nhà khách số 8 Hùng Vương, Trực kiểm tra an ninh Trung đoàn 375 tiến hành kiểm tra theo quy định rồi trao lại cho khách, thông báo cho Đoàn 275 hướng dẫn khách tự đặt bó hoa trước cửa Lăng.

7. Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình bảo đảm vòng hoa, lẵng hoa cho các đoàn khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường hợp đoàn đã đặt vòng hoa nhưng không đến viếng, tưởng niệm Bác, Đoàn 275 tháo băng vòng hoa ghi tên đoàn, gắn băng vòng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” và khiêng vòng hoa đặt trước cửa Lăng.

Sau 22 giờ hàng ngày, Đoàn 275 thu các vòng hoa về cửa T22, băng vòng hoa bàn giao cho Ban Đón tiếp. Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình vệ sinh và chuyển vòng hoa ra khỏi khu vực vào sáng ngày hôm sau.

8. Những ngày lễ, nếu không có đoàn đăng ký đặt vòng hoa, Văn phòng Ban Quản lý Lăng hiệp đồng với Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình làm hai vòng hoa đặt hai bên trước cửa Lăng. Băng vòng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI”. Đoàn 275 khiêng vòng hoa đặt vào vị trí quy định trước giờ tổ chức lễ viếng.

9. Trước 15 giờ 30 phút hàng ngày, Ban Tổ chức tổng hợp kế hoạch viếng, tưởng niệm ngày hôm sau (số lượng đoàn, vòng hoa, nội dung băng vòng hoa...), thông báo cho Trực chỉ huy Trung đoàn 375 và Ban Đón tiếp. Ban Đón tiếp có trách nhiệm báo cáo trong giao ban tại Phòng Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vào 16h cùng ngày.

Điều 8. Vị trí đặt vòng hoa đón khách

1. Khi đón các đoàn theo nghi lễ cấp Nhà nước, vòng hoa được đặt ở giữa đường Hùng Vương trước cửa Lăng.

2. Đón các đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương, vòng hoa được đặt trên thềm sỏi chính giữa trước cửa Lăng.

3. Đón các đoàn khác, vòng hoa được đặt trên thềm đá chính giữa trước cửa Lăng (bậc thềm đá thứ nhất từ ngoài vào).

Điều 9. Hàng danh dự, người đón và vị trí dẫn khách

Khi tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm theo nghi lễ cấp Nhà nước: Đoàn 275 tổ chức hai hàng tiêu binh danh dự trước cửa Lăng.

2. Phân cấp và vị trí đón, dẫn khách

a) Các đoàn đón theo nghi lễ cấp Nhà nước do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được uỷ quyền) đón và dẫn; Trưởng ban Ban Quản lý Lăng phân công cán bộ đón, dẫn đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và Trưởng các đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội trong lễ viếng cấp Nhà nước.

Vị trí đón tại đường Hùng Vương, ngang với đường vào cửa T20. Dẫn khách đi theo đường Hùng Vương, khi đến cửa Lăng người dẫn mời đoàn dừng lại, mời Trưởng đoàn đến vị trí đặt vòng hoa thực hiện nghi lễ chỉnh sửa băng vòng hoa rồi quay ra cùng đoàn đi tiếp vào Lăng. Tiễn đoàn tại cửa F8 đối với đoàn có xe đón sau Lăng và tại cổng vào Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đối với đoàn đi thăm Khu Di tích.

b) Các đoàn có Trưởng đoàn là cấp Bộ trưởng và tương đương dẫn đầu do Trực chỉ huy Trung đoàn 375 đón tại ngã tư đường Hùng Vương - Chùa Một Cột, dẫn khách đi theo đường Hùng Vương đến trước cửa Lăng, Trực chỉ huy Đoàn 275 đón, dẫn đoàn vào viếng, tưởng niệm. Khi dẫn đoàn đến cửa Lăng, người dẫn mời đoàn dừng lại, chờ đặt hoa vào vị trí rồi mời đoàn đi tiếp vào Lăng, tiễn đoàn tại cổng vào Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đối với đoàn đi thăm Khu Di tích và tại nơi xe đón ở phía Bắc đường Hùng Vương đối với đoàn không tham quan Khu Di tích.

c) Các đoàn khác có đặt vòng hoa viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do sỹ quan Trung đoàn 375 đón tại ngã tư đường Hùng Vương - Chùa Một Cột, dẫn khách đi theo đường Hùng Vương đến trước cửa Lăng, sỹ quan Đoàn 275 đón, dẫn đoàn vào viếng.Khi dẫn đoàn đến cửa Lăng, người dẫn mời đoàn dừng lại, chờ đặt hoa vào vị trí rồi mời đoàn đi tiếp vào Lăng, tiễn đoàn tại cửa F8.

d) Các đoàn khách đặt bó hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc đi từ Nhà khách số 8 Hùng Vương được ưu tiên vào viếng trước, được dẫn như các đoàn có vòng hoa.

 Điều 10. Trang phục của các lực lượng làm nhiệm vụ

1. Trực chỉ huy, Trực ban tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, cán bộ, chiến sỹ Đoàn 275 và Trung đoàn 375 làm nhiệm vụ nghi lễ, đón dẫn khách và đứng gác tại các vị trí trong khu vực Lăng mặc trang phục nghiệp vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định:

a) Trang phục mùa nóng: Thực hiện từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10.

b) Trang phục mùa lạnh: Thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau.

2. Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở Khu tập kết, Nhà khách số 8 Hùng Vương mặc trang phục nghiệp vụ theo mùa, trừ một số cán bộ, nhân viên, chiến sỹ mặc quân phục, cảnh phục ở những vị trí cần thiết.

Điều 11. Treo cờ, hồng kỳ, đặt lư hương và thắp hương ở khu vực Lăng

1. Hàng ngày, tổ chức nghi lễ chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 6 giờ (mùa nóng), 6 giờ 30 phút (mùa lạnh) và hạ cờ vào lúc 21 giờ.

2. Vào các ngày lễ, Tết Dương lịch, khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc, các Kỳ họp Quốc hội hoặc theo quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, tổ chức treo cờ Tổ quốc ở Lễ đài B, treo cờ Đảng ở Lễ đài C đồng thời với lễ chào cờ trước Lăng; treo hồng kỳ ở Lễ đài B, C vào 22 giờ ngày hôm trước; treo cờ Tổ quốc và cờ trang trí tại Khu tập kết. 

3. Tổ chức phục vụ nhân dân, khách quốc tế thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vị trí trước Lăng từ 21 giờ ngày 01/9 đến 22 giờ ngày 02/9 và từ 21 giờ ngày 30 Tết đến 22 giờ ngày 03 Tết Nguyên đán. Lư hương đặt tại thềm sỏi trước cửa Lăng, cách mép thảm trải đường đi vào Lăng về phía bên phải 01 mét (nhìn từ đường Hùng Vương vào cửa Lăng), cách mép đường Hùng Vương 01 mét.

4. Trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

Điều 12. An ninh trật tự trong giờ tổ chức lễ viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Đi lại, làm việc:

a) Cấm đi lại lộn xộn, nói chuyện gây mất trật tự trong Lăng; cấm đi lại hoặc đứng ở hai bên khu vực giữa Lễ đài A và Lễ đài B, C (trừ các đồng chí làm nhiệm vụ); không đi lại trên các đường cấm, rẽ cắt ngang dòng người đi viếng, tưởng niệm Bác (trừ trường hợp khẩn cấp);

        b) Cấm cắt cỏ, xén cây, cấm sử dụng các loại xe đẩy, xe kéo làm việc trong vườn Lăng, Khu tập kết, Nhà khách số 8 Hùng Vương và sân cỏ Quảng trường Ba Đình.

2. Xe ô tô của các đoàn đại biểu đón theo nghi lễ viếng cấp Nhà nước được vào sau Lăng để đón đoàn.

3. Các đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vị trí ô tô dừng tại ngã tư đường Hùng Vương - Chùa Một Cột và đón đoàn tại phía Bắc đường Hùng Vương.

4. Trung đoàn 375 hướng dẫn, sắp xếp, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tại Khu tập kết.

5. Các trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

Điều 13. Quay phim, chụp ảnh ở khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình

1. Khách tham quan muốn quay phim, chụp ảnh lưu niệm xung quanh khu vực Lăng và trên Quảng trường Ba Đình phải bảo đảm trang nghiêm, trật tự theo sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn quay phim, chụp ảnh, vẽ phong cảnh trong khu vực bảo vệ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý Lăng.

3. Cấm quay phim, chụp ảnh, vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng; cấm đưa những hình ảnh phim và bản vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng lên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Điều 14. Quy định đối với khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực

1. Khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có thái độ nghiêm túc, trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng. Không tiếp nhận các trường hợp trang phục thiếu nghiêm túc, những người không bảo đảm sức khoẻ, người có hành vi thiếu văn hoá, không chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

2. Khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh phải gửi hành lý và qua cổng kiểm tra an ninh; được mang theo ví xách tay phụ nữ, mũ, nón, ô, áo mưa, túi xách nhỏ đựng tiền, vàng, kim loại quý, điện thoại di động, máy ảnh du lịch (đã tắt nguồn). Nếu mang theo camera, máy ảnh chuyên dụng cồng kềnh, trước khi vào Lăng phải gửi tại nơi nhận, trả hành lý của Đoàn 275 và nhận lại khi ra khỏi Lăng.

3. Trên đường vào viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi người đi thành hàng dọc theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức; không chen lấn, xô đẩy, không chạy tắt qua dòng người. Khi đến trước cửa Lăng, mọi người cầm mũ, nón bên tay phải, lòng mũ, nón hướng ra ngoài. Riêng cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang mặc quân phục, cảnh phục không phải bỏ mũ.

4. Khi vào trong Lăng mọi người không gây ồn ào làm mất trật tự; không chỉ trỏ, sờ tay vào tường; không cho tay vào túi quần, túi áo; không hút thuốc lá.

5. Tổ chức tham quan khu vực sau Lăng

Hàng ngày, vào tất cả các buổi chiều (từ 14 giờ đến 17 giờ), tổ chức phục vụ nhân dân và khách quốc tế tham quan khu vực sau Lăng.

Điều 15. Ngừng tổ chức lễ viếng

1. Trong thời gian tổ chức lễ viếng, nếu trường hợp cần phải tạm ngừng lễ viếng, Trực Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng thông báo cho Trực Chỉ huy Trung đoàn 375 để điều hành dòng người vào Lăng.

2. Khi ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác tu bổ định kỳ hoặc vì lý do khác, Ban Quản lý Lăng sẽ thông báo cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trung đoàn 375, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

3. Văn phòng Ban Quản lý Lăng chuẩn bị nội dung và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo cho đồng bào trong nước và khách quốc tế biết về lý do, thời gian ngừng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian tổ chức lễ viếng trở lại.

4. Trung đoàn 375 thông báo thời gian ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian tổ chức lễ viếng trở lại tại Khu tập kết và số 8 Hùng Vương.

Điều 16. Chế độ giao ban tổ chức lễ viếng

1. Hàng ngày, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng uỷ quyền cho Trực Chỉ huy Trung đoàn 375 chủ trì giao ban trước giờ tổ chức lễ viếng 30 phút. Nếu trong ngày có tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước thì giao ban trước giờ tổ chức lễ viếng 60 phút.

2. Thành phần giao ban:

a) Trung đoàn 375: Trực Chỉ huy Trung đoàn; Trực chỉ huy Ban Tham mưu, Trực chỉ huy các đại đội; Đội trưởng Kỹ thuật và Đội trưởng Điều hành hướng dẫn viếng; cán bộ Ban Tổ chức lễ viếng;

b) Đoàn 275: Trực ban Tác chiến;

c) Văn phòng Ban Quản lý Lăng: Trưởng ban Ban Đón tiếp;

d) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình: Cán bộ Đội Vệ sinh môi trường.

3. Nội dung giao ban:

a) Trung đoàn 375 báo cáo tình hình tổ chức lễ viếng ngày hôm trước và kế hoạch tổ chức lễ viếng trong ngày, gồm:

- Kết quả và diễn biến lễ viếng ngày hôm trước;

- Số lượng đoàn đăng ký viếng, đối tượng khách, số đoàn đặt vòng hoa viếng, những yêu cầu của các đoàn trong ngày;

- Dự kiến diễn biến tình hình buổi viếng, đề xuất biện pháp phối hợp hiệp đồng xử lý.

b) Đoàn 275 báo cáo tình hình tiếp nhận vòng hoa và băng vòng hoa;

c) Các đơn vị phản ảnh những vấn đề tồn tại của ngày hôm trước và các vấn đề cần phối hợp hiệp đồng trong lễ viếng.

4. Giao ban các lực lượng nghiệp vụ: Có quy định riêng.

Chương III

TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

Điều 17. Thời gian tổ chức lễ tưởng niệm

1. Lễ tưởng niệm thường xuyên

a) Mùa nóng (từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 10):

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

b) Mùa lạnh (từ 01 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau):

- Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

c) Các trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

2. Tổ chức lễ tưởng niệm cấp Nhà nước

a) Tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết: Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày Thương binh, Liệt sỹ, Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đoàn đại biểu bao gồm:

- Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đoàn đại biểu Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tại Hà Nội;

- Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng;

- Đoàn đại biểu Bộ Công an;

- Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội;

- Đoàn đại biểu Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đoàn đại biểu  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ;

- Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm tròn tại Hà Nội.

b) Trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc, các Kỳ họp Quốc hội, Ban Quản lý Lăng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đón tiếp và phục vụ các đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

c) Các đoàn do Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền nước ngoài đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

d) Các trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

3. Ngoài lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tại Đài tưởng niệm còn tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa như quy định sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều 18. Tiếp nhận đăng ký tưởng niệm

1. Ban Đón tiếp có trách nhiệm tiếp nhận, cấp giấy hẹn, hướng dẫn các quy định cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

2. Trường hợp khách đến đăng ký viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đăng ký tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Ban Đón tiếp hoặc Ban Tổ chức tiếp nhận, thông báo cho các lực lượng có liên quan biết để phối hợp phục vụ.

Điều 19. Nghi thức tổ chức lễ tưởng niệm

1. Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa

a) Vòng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên thủ quốc gia có kích thước 1,2m x 1,6m; băng vòng hoa có kích thước 0,25m x 1,6m.

b) Vòng hoa của các đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương có kích thước  1m x 1,4m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m.

c) Vòng hoa của các đoàn khác có kích thước 0,8m x 1,2m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.

d) Đối với các đoàn trong nước: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt : “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ”và dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn tưởng niệm.

đ) Đối với các đoàn khách quốc tế: Nếu không có yêu cầu riêng, băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt: “KÍNH VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ”hoặc bằng tiếng Anh:   “HOMAGE TO THE FALLEN FIGHTERS AND HEROES OF VIET NAM”dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn tưởng niệm.

2. Vòng hoa và băng vòng hoa của các đoàn đã đăng ký phải đưa vào vị trí chuẩn bị trước giờ tổ chức lễ tưởng niệm 30 phút. Đối với vòng hoa, lẵng hoa, bó hoa do các đoàn tự mang đến do Đoàn 275 kiểm tra theo đúng quy định mới đưa vào vị trí chuẩn bị.

3. Đối với các đoàn đến tưởng niệm đột xuất, nếu có nhu cầu đặt vòng hoa thì nội dung ghi trên băng vòng hoa phải được thông báo cho Ban Đón tiếp và Ban Tổ chức trước 60 phút; vòng hoa và băng vòng hoa được đưa vào vị trí chuẩn bị trước khi đoàn làm lễ tưởng niệm 30 phút.

4. Ban Đón tiếp và Trực ban Tác chiến Đoàn 275 kiểm tra vòng hoa và băng vòng hoa trước giờ tưởng niệm 15 phút.

5. Đoàn 275 tiếp nhận vòng hoa, băng vòng hoa và kiểm tra an ninh. Trường hợp băng vòng hoa ghi bằng tiếng nước ngoài, Ban Đón tiếp trực tiếp nhận và hướng dẫn Đoàn 275 gắn vào vòng hoa.

6. Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình có trách nhiệm bảo đảm vòng hoa, lẵng hoa cho các đoàn khách đến tưởng niệm. Trường hợp đoàn đã đặt vòng hoa nhưng không đến tưởng niệm, Đoàn 275 tháo băng vòng hoa ghi tên đoàn, gắn băng vòng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ” và khiêng vòng hoa đặt trước Đài tưởng niệm.

7. Những ngày lễ, nếu không có đoàn đăng ký đặt vòng hoa, Văn phòng Ban Quản lý Lăng hiệp đồng với Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình làm hai vòng hoa đặt hai bên trước Đài tưởng niệm. Băng vòng hoa ghi nội dung ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ”. Đoàn 275 kiểm tra an ninh và khiêng vòng hoa đặt vào vị trí quy định trước giờ tổ chức lễ tưởng niệm.

8. Sau 22 giờ hàng ngày, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình thu các vòng hoa đưa về nơi quy định, băng vòng hoa bàn giao cho Ban Đón tiếp và vệ sinh khu vực vào sáng ngày hôm sau.

9. Trước 15 giờ 30 phút hàng ngày, Ban Tổ chức tổng hợp kế hoạch tưởng niệm ngày hôm sau (số lượng đoàn, vòng hoa, nội dung băng vòng hoa...), thông báo cho Trực chỉ huy Trung đoàn 375 và Ban Đón tiếp. Ban Đón tiếp có trách nhiệm báo cáo trong giao ban tại Phòng Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vào 16h cùng ngày.

10. Phân cấp đón và dẫn khách

a) Các đoàn đón theo nghi lễ cấp Nhà nước do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được uỷ quyền) đón và dẫn đoàn;

b) Các đoàn có Trưởng đoàn là cấp Bộ trưởng và tương đương dẫn đầu, Trực chỉ huy Đoàn 275 đón và dẫn đoàn;

c) Các đoàn khác do sỹ quan Đoàn 275 đón và hướng dẫn.

11. Quy định về tiêu binh, quân nhạc, đốt trầm và thắp hương

a) Khi tổ chức lễ tưởng niệm theo nghi lễ cấp Nhà nước, sử dụng 02 hàng tiêu binh, quân nhạc, đốt trầm và thắp hương.

b) Khi tổ chức lễ tưởng niệm cho các đoàn có sử dụng quân nhạc thì bố trí 04 tiêu binh; các đoàn khác, thắp hương và mở nhạc "Hồn tử sỹ".

c) Hàng ngày, từ 8 giờ đến 21 giờ, nếu nhân dân có nhu cầu vào thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, trực an ninh Trung đoàn 375 mở cửa và hướng dẫn.

12. Quy định về tập kết xe khi đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại khu vực Đài tưởng niệm:

a) Khi đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến Nhà khách Đài tưởng niệm trong lễ tưởng niệm cấp Nhà nước, vị trí tập kết ô tô theo sơ đồ kèm theo;

b) Các đoàn Nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng và tương đương đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, vị trí dừng xe ô tô trước Đài tưởng niệm, sau đó đón đại biểu tại phía trái Đài tưởng niệm;

c) Các phương tiện của tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tập kết tại sân phía trước Đài tưởng niệm trên đường Hoàng Diệu.

Chương IV

NHIỆM VỤ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG

TRONG TỔ CHỨC LỄ VIẾNG, TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VÀ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

Điều 20. Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Hàng ngày, trước giờ viếng 15 phút, tổ chức kiểm tra thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hệ thống thiết bị kỹ thuật, vệ sinh trong và ngoài Lăng; lắp đặt hệ thống mái che xong trước giờ viếng 30 phút. Nếu trong ngày có viếng cấp Nhà nước, kiểm tra trước giờ viếng 30 phút; trước khi đoàn vào viếng, trải thảm mềm trong phòng đặt thi hài Bác.

2. Thực hiện chế độ Trực chỉ huy, Trực ban tác chiến, Trực nghiệp vụ, Trực cấp cứu theo quy định.

3. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nghi lễ, bảo vệ lễ viếng, lễ tưởng niệm phải có mặt ở vị trí trực trước giờ tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm 30 phút (kể cả lễ viếng, lễ tưởng niệm thường xuyên và lễ viếng, lễ tưởng niệm cấp Nhà nước).

4. Tổ chức vận hành hệ thống thiết bị phục vụ các đoàn đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tổ chức sinh hoạt chính trị,văn hoá tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

5. Khi tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ cấp Nhà nước: Kiểm tra an ninh, niêm phong khu vực Nhà khách số 8 Hùng Vương, Nhà khách Đài tưởng niệm vào 16 giờ ngày hôm trước và mở niêm phong vào 6 giờ sáng ngày hôm sau; tổ chức đón các đoàn đại biểu tại Nhà khách số 8 Hùng Vương và Nhà khách Đài tưởng niệm.

6. Phối hợp với Đoàn Nghi lễ Quân đội bảo đảm quân nhạc theo nghi lễ.

7. Tổ chức nghi lễ chào cờ, tiêu binh danh dự, đón dẫn khách, khiêng vòng hoa, lẵng hoa.

8. Tổ chức phục vụ nhân dân, khách quốc tế thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Phục vụ thương binh hạng nặng, người già, người tàn tật bằng xe đẩy (nếu có yêu cầu).

 9. Quản lý, treo cờ tại cột cờ trước Lăng; treo cờ, hồng kỳ hai bên lễ đài. Quản lý hệ thống tưới phun Quảng trường Ba Đình, Đài phun nước Khu tập kết.

Điều 21. Nhiệm vụ của Trung đoàn 375

1. Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đến đăng ký viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

2. Tiếp đón, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế tại Khu tập kết và Nam đường Hùng Vương vào viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng bảo đảm an toàn, trật tự, trang nghiêm nghi lễ chào cờ hàng ngày, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các sinh hoạt chính trị, văn hoá trong khu vực đảm nhiệm.

4. Quản lý và treo cờ tại Khu tập kết.

5. Tổ chức cấm đường, phương tiện, người đi bộ theo tuyến phố đi bộ trong và ngoài giờ viếng theo quy định.

a) Trước giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 30 phút cho đến khi kết thúc thời gian viếng, cấm đường tại các vị trí: Đường Hùng Vương (từ ngã ba cắt đường Hoàng Văn Thụ đến ngã tư cắt phố Lê Hồng Phong); sân cỏ Quảng trường Ba Đình; đường Chùa Một Cột (đoạn ngã tư đường Chùa Một Cột - Bà Huyện Thanh Quan đến trước cửa Bảo tàng Hồ Chí Minh); đường Ông Ích Khiêm (đoạn ngã tư Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm đến trước cửa Bảo tàng Hồ Chí Minh);

b) Ngoài giờ tổ chức lễ viếng, cấm đường ở 3 tuyến phố đi bộ theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội;

c) Từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, cấm đường Hùng Vương đoạn trước Lăng và trên sân cỏ Quảng trường Ba Đình;

d) Các trường hợp khác do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.

6. Tổ chức trông giữ hành lý cho khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trực cấp cứu, phục vụ thương binh hạng nặng, người già, người tàn tật bằng xe đẩy (nếu có yêu cầu).

7. Trong giờ tổ chức lễ viếng, kiểm tra an ninh người và hành lý được mang theo đối với khách tham quan khu vực, kể cả đối với khách không vào Lăng.

         8. Bảo đảm an ninh trật tự Khu tập kết, dọc đường vào Lăng, khu vực Chùa Một Cột, Quảng trường Ba Đình, khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

9. Phối hợp với các lực lượng phổ biến, hướng dẫn đồng bào trong nước và khách quốc tế chấp hành nghiêm các quy định khi vào Lăng viếng, tưởng niệm  Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Kiểm tra, phát hiện và giải quyết kịp thời các trường hợp vi phạm quy định.

10. Kết thúc lễ viếng, Trung đoàn 375 có trách nhiệm tổng hợp số lượng khách, vòng hoa, lẵng hoa, bó hoa và tình hình tổ chức lễ viếng trong ngày thông báo cho: Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trực ban Tác chiến Đoàn 275 và Ban Đón tiếp.

Điều 22. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình

1. Bảo đảm vệ sinh môi trường, tưới nước trên các trục đường quy định trước giờ tổ chức lễ viếng 30 phút. Riêng khu vực tiến hành nghi lễ chào cờ trước Lăng phải xong trước giờ chào cờ 30 phút.

2. Trang trí các chậu hoa, cây hoa, bát hoa ở Lăng, Khu tập kết, Nhà khách số 8 Hùng Vương, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất. Chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn viếng cấp Nhà nước.

3. Thường trực để giải quyết các công việc đột xuất khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 23. Nhiệm vụ của Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Thường trực phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền được giao.

2. Đón tiếp khách tại Nhà khách số 8 Hùng Vương.

3. Tiếp nhận, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đến đăng ký viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực.

4. Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trước ngày tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm cấp Nhà nước.

5. Chủ trì, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng để lãnh đạo Ban Quản lý Lăng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ lễ viếng cấp Nhà nước.

6. Giúp lãnh đạo Ban Quản lý Lăng thống nhất quản lý và chỉ đạo các hoạt động dịch vụ tại Lăng để phục vụ nhu cầu của nhân dân, khách quốc tế đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan khu vực.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành và thay thế các quy định trước đây.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn khách thực hiện Quy định này.

2. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Trưởng ban Ban Quản lý Lăng kết quả thực hiện Quy định này.

Quá trình thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, kịp thời báo cáo và đề xuất với Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (thông qua Văn phòng Ban) để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi./.

                                                                   TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

                                                                       

 

                               Nguyễn Văn Cương

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

38303604
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
14504
51264
487723
38303604