BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TƯ LỆNH BẢO VỆ LĂNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

 

 

QUY ĐỊNH
Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị,
văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-BVL ngày 29/4/2016 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc điều hành, phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9 (sau đây gọi tắt là Khu Di tích).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ Tư lệnh Lăng).

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích theo đúng qui trình, nội dung, hình thức, phạm vi đã quy định.

2. Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

3. Tổ chức phục vụ chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

Chương II
QUI TRÌNH TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH,
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA VÀ THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH

Điều 4. Thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích

Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích được tổ chức vào các ngày: Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Thứ Hai không tổ chức Lễ tưởng niệm, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

1. Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 10):

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau):

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

3. Ngày 19/5, 2/9, ngày giỗ Bác (21/7 âm lịch) và mồng Một Tết Nguyên đán, nếu trùng vào thứ Hai vẫn tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

4. Khi hết thời gian theo quy định, nếu số lượng khách còn nhiều, Chỉ huy Đoàn 285 quyết định kéo dài thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích, nhưng không quá 30 phút.

5. Hàng năm, Khu Di tích tạm ngừng tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan để thực hiện công tác tu bổ định kỳ, kể từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12.

6. Các trường hợp khác do Tư lệnh quyết định.

Điều 5. Tiếp nhận đăng ký tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng dẫn sinh hoạt chính trị, văn hóa, tham quan tại Khu Di tích

1. Tiếp nhận các đoàn khách

a) Hàng ngày, Đội Quản lý Di tích thuộc Đoàn 285 tiếp nhận, đăng ký, cấp giấy hẹn và hướng dẫn cho các đoàn đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

b) Các đoàn khách đến đăng ký nếu có nguyện vọng nghe giới thiệu về Khu Di tích và quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đón tiếp tại Phòng chiếu phim.

2. Tiếp nhận đoàn cấp cao

Đối với các đoàn khách Trưởng đoàn là Bộ trưởng và tương đương trở lên, Đội Quản lý Di tích cần nắm rõ chức vụ Trưởng đoàn, yêu cầu về nội dung cần phục vụ và lễ tân để báo cáo Chỉ huy Đoàn 285. Chỉ huy Đoàn 285 báo cáo Tư lệnh xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

3. Tiếp nhận, hướng dẫn các đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu Di tích

a) Các hình thức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu Di tích được tổ chức, bao gồm: Lễ báo công, Lễ kết nạp đảng viên, Lễ kết nạp đoàn viên, Lễ kết nạp đội viên, Lễ trao phần thưởng, Lễ trao bằng tốt nghiệp, Lễ tuyên thệ xuất quân, Lễ rước đuốc, đặt hoa trong ngày cưới; tổ chức biểu diễn văn nghệ và những hình thức sinh hoạt chính trị, văn hóa khác. Khi tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa phải bảo đảm tính nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến dòng người đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảnh quan môi trường trong Khu Di tích.

b) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu Di tích đăng ký với Đội Quản lý Di tích.

c) Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hóa của các đoàn phải được Chỉ huy Đoàn 285 thông qua trước khi tổ chức.

4. Tại Nhà trưng bày, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, có vị trí để khách đến tưởng niệm Bác, tham quan Khu Di tích ghi cảm tưởng và góp ý về công tác tổ chức, đón tiếp.

5. Tiếp nhận tặng phẩm

Tập thể, cá nhân có nguyện vọng trao tặng phẩm bằng tiền hoặc hiện vật, đóng góp tôn tạo Khu Di tích, Chỉ huy Đoàn có trách nhiệm báo cáo Tư lệnh, tổ chức tiếp nhận và trao Giấy chứng nhận của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều 6. Qui trình tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích

Các tập thể, cá nhân đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích, tùy theo yêu cầu, thực hiện theo qui trình sau:

1. Xe chở khách vào tập kết tại bãi đỗ xe;

2. Đăng ký tại Phòng Đón tiếp;

3. Xem phim; nghe giới thiệu tại Phòng chiếu phim, Nhà trưng bày;

4. Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm;

5. Tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa (nếu có);

6. Thăm các điểm di tích tại Khu Di tích (Do hướng dẫn viên hướng dẫn hoặc tự tham quan);

7. Kết thúc tham quan, quay về nơi tập kết xe.

Điều 7. Đón và dẫn khách

1. Các Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đón tại Nhà kính. Người đón dẫn khách đi theo qui trình xác định riêng của từng đoàn.

2. Các đoàn có Trưởng đoàn là cấp Bộ trưởng và tương đương dẫn đầu do Chỉ huy Đoàn 285 đón tại Nhà kính. Người đón dẫn khách đi theo qui trình xác định riêng của từng đoàn.

3. Các đoàn còn lại do cán bộ, hướng dẫn viên của Đội Quản lý Di tích đón, dẫn theo qui trình đã xác định cho từng đoàn.

Điều 8. Lẵng hoa, băng lẵng hoa, bó hoa

1. Băng lẵng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng lẵng hoa bằng tiếng Việt: “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” và dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn tưởng niệm.

2. Lẵng hoa và băng lẵng hoa của các đoàn đã đăng ký phải đưa vào vị trí chuẩn bị trước giờ tổ chức Lễ tưởng niệm 30 phút. Đối với lẵng hoa do các đoàn tự mang đến phải được kiểm tra an ninh theo đúng quy định mới đưa vào vị trí chuẩn bị.

3. Đối với các đoàn đến tưởng niệm đột xuất, nếu có nhu cầu đặt lẵng hoa thì nội dung ghi trên băng lẵng hoa phải được thông báo cho Đội Quản lý Di tích trước 60 phút; lẵng hoa và băng lẵng hoa được đưa vào vị trí chuẩn bị trước khi đoàn vào tưởng niệm 30 phút.

4. Ban Tham mưu tiếp nhận lẵng hoa, băng lẵng hoa và kiểm tra tại vị trí cổng kiểm tra an ninh, sau đó bàn giao cho Đội Quản lý Di tích; thời gian trước giờ tưởng niệm Bác 15 phút.

5. Nếu khách mang theo bó hoa đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trực kiểm tra an ninh Đoàn 285 tiến hành kiểm tra theo quy định rồi trao lại cho khách. Nhân viên đón tiếp Đội Quản lý Di tích hướng dẫn khách đặt bó hoa theo quy định.

6. Trường hợp đoàn đã đặt lẵng hoa nhưng không đến tưởng niệm Bác, Đội Quản lý Di tích tháo băng lẵng hoa ghi tên đoàn, gắn băng lẵng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” và đặt lẵng hoa vào vị trí tưởng niệm theo qui định.

Sau 19 giờ 30 phút hàng ngày, Đội Quản lý Di tích thu và chuyển lẵng hoa ra khỏi Nhà tưởng niệm.

Điều 9. Vị trí đặt hoa tưởng niệm Bác

Khi đón các đoàn vào dâng hương tưởng niệm Bác trong Nhà tưởng niệm, lẵng hoa được đặt ở chính giữa gian tưởng niệm, phía trước lư hương; bó hoa được cắm vào các lọ hoa đặt trên bàn thờ Bác, bàn đặt lễ ở phía trước hoặc bàn hai bên bàn thờ Bác.

Điều 10. An ninh, trật tự trong giờ tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích

1. Đi lại, làm việc

a) Cấm đi lại lộn xộn, nói chuyện gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa; không đi lại trên các đường cấm, rẽ cắt ngang dòng người (trừ trường hợp khẩn cấp).

b) Cấm cắt cỏ, xén cây, cấm sử dụng các loại xe đẩy, xe kéo làm việc trong vườn khu vực tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tham quan.

2. Xe ô tô của các đoàn từ cấp Bộ trưởng và tương đương trở lên được đưa, đón đoàn tại sân Nhà khách Khu A.

Các trường hợp khác do Tư lệnh quyết định.

Điều 11. Quy định đối với khách đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích

1. Khách đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích phải có thái độ nghiêm túc, trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng. Không tiếp nhận các trường hợp trang phục thiếu nghiêm túc, những người không bảo đảm sức khoẻ, người có biểu hiện tâm thần, người có hành vi thiếu văn hóa, không chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Được mang theo ví cầm tay, mũ, nón, ô, áo mưa, túi xách nhỏ đựng tiền, vàng, kim loại quý, điện thoại di động, máy ảnh du lịch.

2. Trên đường vào tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích mọi người không chen lấn, xô đẩy, không chạy tắt qua dòng người. Khi đến trước cửa Nhà tưởng niệm, mọi người để giầy dép bên ngoài, cầm mũ, nón bên tay phải, lòng mũ, nón hướng ra ngoài. Riêng cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang mặc quân phục, cảnh phục không phải bỏ mũ.

3. Khi vào trong Nhà tưởng niệm, mọi người không gây ồn ào làm mất trật tự; không cho tay vào túi quần, túi áo; không hút thuốc lá, không quay phim, chụp ảnh, không thắp hương trong Nhà tưởng niệm.

Điều 12. Nghi thức tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng tại Nhà tưởng niệm theo nghi thức truyền thống của dân tộc. Các tổ chức, cá nhân đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh theo sự hướng dẫn của cán bộ đón tiếp.

Điều 13. Tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu Di tích

Tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại sân dưới phía trước Nhà tưởng niệm. Tùy theo nội dung từng buổi, cán bộ đón tiếp hướng dẫn các đoàn thực hiện các sinh hoạt chính trị, văn hóa theo nội dung, chương trình, nghi thức đã được thống nhất.

Điều 14. Trang phục của các lực lượng làm nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ

Trực chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nghi lễ, đón dẫn khách mặc trang phục nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh quy định:

a) Trang phục mùa nóng: Thực hiện từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10.

b) Trang phục mùa lạnh: Thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau.

Điều 15. Quay phim, chụp ảnh ở Khu Di tích

1. Khách tham quan được phép quay video, chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích phải bảo đảm trang nghiêm, trật tự theo sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ.

2. Các tổ chức, cá nhân muốn quay phim, vẽ phong cảnh trong Khu vực bảo vệ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tư lệnh.

Điều 16. Ngừng tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích

1. Trong thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm, nếu trường hợp cần phải tạm ngừng Lễ tưởng niệm, Trực Chỉ huy Đoàn 285 thông báo cho Đội Quản lý Di tích và các lực lượng có liên quan để điều hành dòng người và xử lý các tình huống theo qui định.

2. Khi ngừng tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích để làm công tác tu bổ định kỳ hoặc vì lý do khác, cơ quan Văn phòng chuẩn bị nội dung và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo cho nhân dân biết về lý do, thời gian ngừng và thời gian tổ chức trở lại.

Điều 17. Chế độ giao ban

1. Hàng ngày, Trực Chỉ huy Đoàn 285 chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ xong trước giờ tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan 30 phút; nếu trong ngày có tổ chức Lễ tưởng niệm của Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ xong trước giờ tổ chức Lễ tưởng niệm 60 phút; chủ trì giao ban vào lúc 15 giờ.

2. Thành phần giao ban:

Trực Chỉ huy Đoàn, Trực Chỉ huy các Ban, Đội.

3. Nội dung giao ban:

Đội Quản lý Di tích báo cáo tình hình tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích trong ngày và kế hoạch tổ chức ngày hôm sau, gồm:

- Kết quả Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích trong ngày;

- Số lượng đoàn đăng ký tưởng niệm, đối tượng khách, số đoàn đặt lẵng hoa, những yêu cầu của các đoàn ngày hôm sau; dự kiến diễn biến tình hình, đề xuất biện pháp phối hợp hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra.


Chương III
NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 18. Nhiệm vụ của Đoàn 285

1. Hàng ngày, kiểm tra các hệ thống thiết bị kỹ thuật, vệ sinh và các công tác chuẩn bị khác xong trước giờ tổ chức Lễ tưởng niệm, sinh hoạt chính trị, văn hóa 30 phút; nếu trong ngày có tổ chức Lễ tưởng niệm của Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ xong trước giờ tổ chức Lễ tưởng niệm 60 phút.

2. Tổ chức phòng trực điều hành, thành phần gồm: Trực Chỉ huy Đoàn, Trực ban, Trực kỹ thuật an ninh.

3. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đón tiếp, nghi lễ, bảo vệ phải có mặt ở vị trí trực trước giờ tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan 30 phút.

4. Tổ chức vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, vệ sinh phục vụ các đoàn đến tưởng niệm Bác và tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa, tham quan tại Khu Di tích. Phục vụ thương binh hạng nặng, người già, người tàn tật bằng xe đẩy (nếu có yêu cầu).

5. Giúp Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thống nhất quản lý và chỉ đạo các hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân đến tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực.

Điều 19. Nhiệm vụ của các cơ quan Bộ Tư lệnh

1. Phòng Tham mưu: Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn 285 thực hiện các nghi lễ, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn trong tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

2. Phòng Chính trị: Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn 285 về nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Khu Di tích.

3. Phòng Kỹ thuật: Chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm cho Đoàn 285 vận hành an toàn các thiết bị kỹ thuật, phòng chống cháy nổ trong tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

4. Phòng Hậu cần: Chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm cho Đoàn 285 về trang phục nghiệp vụ, bảo đảm y tế, vệ sinh môi trường trong tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích.

5. Cơ quan Văn phòng: Giúp Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thống nhất quản lý và chỉ đạo các hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan Khu Di tích.


CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành và thay thế các quy định trước đây.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn khách thực hiện Quy định này.

2. Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Bộ Tư lệnh kết quả thực hiện Quy định này.

Quá trình thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, kịp thời báo cáo và đề xuất với Bộ Tư lệnh (thông qua cơ quan Văn phòng) để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi./.

 

 

                                                                                                                            TƯ LỆNH

 

                                                                                                                               Đã ký

 

                                                                                                          Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

50924293
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
4502
66319
755712
50924293