Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân ta giao phó. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công đó là nhờ Quân đội đã nhận thức đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của nhân tố con người trong hoạt động quân sự, từ đó xác lập đúng chủ trương và các giải pháp xây dựng và phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội. Trong những năm qua, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Tổng cục Chính trị, các cấp bộ Đảng trong toàn quân, nhân tố con người trong Quân đội ngày càng được đánh giá đúng trong xây dựng sức mạnh tổng hợp của Quân đội.

Từ Đại hội Đảng toàn quân cho đến Đại hội Đảng bộ các cấp đều khẳng định con người là nhân tố quan trọng hàng đầu giữ vai trò quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó . Trên cơ sở nhận thức đúng đắn đó, các đơn vị trong Quân đội tiến hành xây dựng nhiều chủ trương và giải pháp để khơi dậy và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, trong lao động sản xuất, cũng như vận động nhân dân chấp hành thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, nhận thức của một số ít người trong Quân đội vẫn còn bộc lộ những hạn chế khi đánh giá về vị trí, vai trò con người trong hoạt động quân sự, trong việc triển khai thực hiện chủ trương phát huy nhân tố con người ở một số đơn vị Quân đội còn những hạn chế, chưa khơi dậy và phát huy hết các động lực tích cực của mỗi người và mọi người trong đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự.

Hiện nay, việc phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội ta đang chịu sự tác động không nhỏ của những đặc điểm sau: Những biến đổi của tình hình thế giới và khu vực, nhất là sự phát triển vượt bậc của khoa học quân sự, đã xuất hiện nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại; những điều chỉnh chiến lược quân sự của các nước trên thế giới; chiến lược diễn biến hoà bình mà các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục chống phá cách mạng nước ta; sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường từ đó xuất hiện tư tưởng nhận thức không đúng xung quanh vai trò của nhân tố con người phát huy nhân tố con người trong hoạt động quân sự: Như quá đề cao vai trò của con người, hoặc tuyệt đối hoá vai trò của vũ khí hiện đại … Mặt khác việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội còn chưa đúng mức. Từ tình hình, nhiệm vụ phát triển của Quân đội ta đặt ra yêu cầu phải phát huy vai trò con người, nhân tố con người để xây dựng Quân đội trong điều kiện mới.

Để phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội trước hết chúng ta phải tìm hiểu thế nào là nhân tố con người? Thực chất phát huy nhân tố con người trong Quân đội? Nói đến nhân tố con người là nói tới một hệ thống các thuộc tính, đặc trưng quy định vai trò tích cực chủ thể, chủ động, sáng tạo của con người. Đó là sự thống nhất giữa mặt hoạt động với các phẩm chất, năng lực của chủ thể trong những điều kiện xã hội nhất định. Nói cách khác nhân tố con người là tổng hoà các nhân tố trong mỗi người, mỗi tổ chức như: Năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, tri thức, kinh nghiệm, thói quen … được biểu hiện ra trong các dạng hoạt động xã hội khác nhau, ảnh hưởng đến các quá trình xã hội. Theo Hồ Chí Minh phát huy nhân tố con người tức là nói đến một hệ thống các biện pháp cách thức nhằm tác động vào tính tích cực xã hội của con người với tư cách là chủ thể sáng tạo của lịch sử.  Nhưng bên cạnh đó cũng phải có những biện pháp, cách thức nhằm làm hạn chế tính chưa tích cực đang kìm hãm sự hoạt động đó. Trong hoạt động quân sự, con người mà Hồ Chí Minh nói tới chủ yếu là những lực lượng người đang công tác tại các đơn vị trong Quân đội, bao gồm cán bộ, quân nhân chuyên nghiêp, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sỹ. Tuy hoạt động trong Quân đội, nhưng con người trong Quân đội cũng chứa đựng những yếu tố cấu thành người với tư cách là chủ thể Quân đội. Đó là sự thống nhất những phẩm chất, những thuộc tính, những tri thức, kinh nghiệm, năng lực, thói quen…của bộ đội, được biểu hiện thông qua hoạt động của họ hướng tới thực hiện mục tiêu, lý tưởng, nhiệm vụ của Quân đội, qua đó ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội được Đảng và Nhà nước giao phó.

Phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội thực chất là quá trình tác động vào tính tích cực của bộ đội thông qua một hệ thống cách thức và biện pháp khoa học, hướng họ vào hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao. Con người trong Quân đội là những người xuất thân từ trong mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các vùng miền của đất nước, với sự khác nhau về độ tuổi, giới tính, trình độ, dân tộc v.v. Sự đa dạng về con người trong Quân đội đặt ra những vấn đề đa dạng trong xây dựng và thực hiện các biện pháp tác động thúc đẩy các động lực trong mỗi người phục vụ cho các hoạt động quân sự. Hệ thống các giải pháp tác động nhằm xây dựng và phát huy nhân tố con người trong Quân đội phải thể hiện tính thống nhất, đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện hoản cảnh cụ thể thì mới đạt hiệu quả cao. Cùng với thực hiện các giải pháp các hoạt động nhằm thúc đẩy tính tích cực của bộ đội, phải đồng thời tiến hành các biện pháp nhằm triệt tiêu các trở lực kìm hãm tính tích cực của bộ đội để phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội. Như vậy, để phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay cần tập trung làm tốt một số biện pháp sau:

Một là, củng cố tăng cường nâng cao nhận thức đúng đắn cho mọi người trong Quân đội về vị trí, vai trò của nhân tố con người, tầm quan trọng của việc phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân độinhân dân Việt Nam hiện nay. Trên quan điểm biện chứng mácxít về chiến tranh Quân đội, vận dụng nó vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam, Đảng ta trong suốt những năm qua vẫn kiên trì quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối xây dựng sức mạnh Quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhất là khoa học công nghệ quân sự phát triển cao với sự ra đời của những thế hệ vũ khí phương tiện kỹ thuật quân sự mới rất hiện đại. Trong khi khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự của ta còn thấp, các loại vũ khí trang thiết bị quân sự đang sử dụng đã cũ, lạc hậu. Để đối phó với cuộc chiến tranh trong tương lai, Đảng, Nhà nước ta một mặt đánh giá đúng đắn vai trò và vị trí của từng nhân tố tạo nên sức mạnh Quân đội. Trong đó Đảng coi trọng việc xây dựng và phát huy nhân tố con người trong Quân đội, đồng thời cũng coi trọng, xây dựng phát huy vai trò các nhân tố khác. Mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, song không vì thế mà không xây dựng và tăng cường sức mạnh cho Quân đội.

Trong quá trình xây dựng Quân đội, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tư tưởng “người trước súng sau”. Người chú trọng xây dựng Quân đội từng bước vững mạnh toàn diện, bên cạnh phát triển vũ khí trang bị quân sự, Người đặc biệt chú ý đến việc đầu tư xây dựng nhân tố con người. Trong thực tế xây dựng Quân đội ta những năm gần đây, trước sự tác động của nhiều nhân tố gây nên sự nhận thức không đúng về vị trí vai trò của nhân tố con người trong chiến tranh hiện đại. Con người trong Quân đội tuy có điểm chung căn bản giống nhau, song lại có vị trí, vai trò khác nhau tuỳ theo vị trí công tác và cương vị đảm nhiệm, trong đó đội ngũ cán bộ trong Quân đội được Hồ Chí Minh coi là “gốc của mọi công việc”. Trước yêu cầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Quân đội đảm nhiệm thì việc giáo dục cho mọi người trong Quân đội nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của việc xây dựng phát huy nhân tố con người là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa cấp thiết trong công tác tư tưởng của Quân đội ta hiện nay. Chỉ trên cơ sở nhận thúc đúng đắn tầm quan trọng của việc xây dựng và phát huy nhân tố con người mới tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Quân đội, là cơ sở tư tưởng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của kẻ thù.

Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng bồi dưỡng toàn diện con người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội đặt ra. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng bồi dưỡng con người toàn diện, coi đây là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam và cũng là nhiệm vụ chiến lược của Quân đội trong mọi thời kỳ và giai đoạn cách mạng. Ngay khi Đảng ta chưa ra đời, Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định rằng: Muốn làm cách mạng trước hết phải có lực lượng cách mạng; phải giáo dục giác ngộ quần chúng nhân dân; phải tổ chức tập hợp nhân dân vào các tổ chức yêu nước; phải trang bị cho họ những kiến thức để họ ý thức được phải đoàn kết tranh đấu, phải hướng dẫn cho họ cách thức đấu tranh. Khi Đảng ra đời, vấn đề đó luôn được Đảng chú trọng tuyên truyền, giáo dục nhân dân: Làm cho họ hiểu rõ vì sao phải làm cách mạng; ai là bạn, ai là thù; và đấu tranh bằng cách nào. Với quan niệm con người vừa là mục tiêu, vừa động lực của sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng tới xây dựng và phát huy nhân tố con người, vận dụng quan điểm này vào lĩnh vực quân sự. Xây dựng bồi dưỡng con người trong Quân đội toàn diện, trong đó nhân tố chính trị tinh thần của bộ đội được Người coi là nền tảng để phát triển năng lực của mỗi người. Vì vậy, Người luôn coi giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, luôn chỉ đạo Quân đội bám sát thực tiễn, nắm vững tình hình mọi mặt của bộ đội để xây dựng kế hoạch hoạt động đúng đắn kịp thời.

Hiện nay, tình hình đất nước, Quân đội có những đổi thay so với trước. Song chức năng nhiệm vụ Quân đội vẫn không hề thay đổi. Nếu xét trong những nhiệm vụ của những đơn vị cụ thể cũng có những thay đổi nhất định do yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra. Để Quân đội ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, thì vấn đề xây dựng, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người trong Quân đội lại có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết. Nội dung xây dựng bồi dưỡng con người trong Quân đội được Thường vụ  Quân uỷ Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Cục Nhà trường xác định và triển khai thực hiện trong toàn quân. Trong đó tập trung xây dựng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho con người trong Quân đội. Đồng thời tiếp tục bồi dưỡng nâng cao tri thức khoa học, nhất là khoa học quân sự cho các lực lượng trong Quân đội đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mà Quân đội đang đặt ra. Thường xuyên chăm lo sức khoẻ cho mọi người trong Quân đội. Một vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết đến phát huy nhân tố con người trong Quân đội đó là công tác chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội. Khi còn đảm đương cương vị là Chủ tịch Nước, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề này. Bởi theo Người cách mạng là công việc đầy khó khăn, gian khổ, nó đòi hỏi cần có những con người với thân thể khoẻ mạnh, mới gánh vác được trọng trách mà nhân dân giao cho. Thực tiễn xây dựng sức khoẻ cho con người trong Quân đội ta hơn nửa thế kỷ qua cho thấy những đóng góp quan trọng của công tác chăm sóc sức khoẻ đối với bộ đội. Nhờ làm tốt vấn đề này nên thể lực con người ngày càng phát triển, quân số khỏe được thường xuyên bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội.

Ba là, tiếp tục xây dựng củng cố các tổ chức, các đoàn thể trong Quân đội vững mạnh toàn diện để phát huy nhân tố con người. Quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức quân sự được cấu thành bởi những con người đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực quân sự ở nhiều đơn vị khác nhau. Xây dựng các tổ chức trong Quân đội vững mạnh toàn diện, trong đó xây dựng toàn diện con người trở thành nhiệm vụ cao cả mà Quân đội đảm nhiệm. Bởi, suy cho cùng sức mạnh tổ chức lại bắt nguồn từ sức mạnh những con người cụ thể trong tổ chức ấy. Một tổ chức mạnh chính là những con người trong đó có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phân công. Nhưng năng lực con người chỉ được phát huy mạnh mẽ đem lại hiệu quả hoạt động cao khi gắn mình với tổ chức. Bởi vai trò tổ chức trong Quân đội giữ vị trí xây dựng, bồi dưỡng, định hướng và điều chỉnh, quy tụ sức mạnh con người theo hướng phát triển đúng đắn. Không có tổ chức thì các hoạt động của mỗi người chỉ mang tính tự phát, rời rạc và sẽ bị lệch hướng. Sức mạnh tổ chức không phải là phép cộng giản đơn số lượng những con người ngay từ khi mới thành lập, mà chủ yếu là do quá trình xây dựng công phu, gian khó và rất kiên trì mới tạo lập được. Con người trong Quân đội bao giờ cũng hoạt động ở trong những tổ chức nhất định. Con người mạnh thì tổ chức mạnh và ngược lại tổ chức mạnh sẽ là điều kiện để khơi dậy và phát huy những động lực bên trong của họ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội. Mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố con người và tổ chức trong Quân đội đã được Đảng ta và Hồ Chí Minh giải quyết rất thành công trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và trở thành những vấn đề lý luận chiến lược trong xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Vận dụng quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức trong Quân đội nhằm phát huy nhân tố con người trong hoạt động quân sự; từ đặc điểm, nhiệm vụ Quân đội đảm nhiệm; từ thực trạng Quân đội; đặt ra phương hướng xây dựng các tổ chức trong Quân đội trên mấy vấn đề cơ bản sau đây.

Xây dựng các tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức: Tiếp tục trang bị cho cán bộ, đảng viên Quân đội nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, điều lệnh điều lệ và các chế độ của Quân đội: Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh truyền thống của Đảng, truyền thống dân tộc Việt Nam, truyền thống Quân đội, nhiệm vụ của cách mạng; kết hợp với giáo dục các môn Khoa học xã hội và nhân văn khác; mở rộng dân chủ trong Đảng kết hợp với tăng cường kỷ luật Đảng, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức đúng đắn âm mưu và thủ đoạn của kẻ địch; xây dựng bản lĩnh lập trường chính trị vững vàng, tinh thần  khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Quân đội giao phó. Tích cực đấu tranh chống lại quan điểm phản động của kẻ địch, đấu tranh chống mọi biểu hiện sai trái trong nhận thức của con người trong Quân đội; làm cho Đảng bộ Quân đội là một tổ chức thống nhất về ý chí và hành động. Nhiệm vụ này rất nặng nề và không ít khó khăn đòi hỏi sự cố gắng của mọi lực lượng trong Quân đội. Trong đó đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì ở các đơn vị, nhất là phát huy vai trò của cán bộ chuyên trách công tác đảng công tác chính trị trong Quân đội. Tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội theo hướng dẫn của Ban Bí thư, Tổng cục Chính trị, và quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng bố trí cán bộ theo phù hợp với chức trách nhiệm vụ, nhất là ở những nơi biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa và nơi  địa bàn trọng yếu. Làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ kế cận. Chú trọng xây dựng cán bộ chủ trì, chủ chốt, nhất là cán bộ chiến lược trong Quân đội. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết những trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. Gắn chặt việc kiện toàn các tổ chức đảng với kiện toàn tổ chức chỉ huy trong Quân đội.

Xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống chỉ huy trong Quân đội: Cùng với xây dựng các tổ chức Đảng Quân đội trong sạch vững mạnh toàn diện, phải xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức chỉ huy. Con người Quân đội dù ở cương vị nào, đảm nhiệm công việc gì bao giờ cũng hoạt động trong một đơn vị nhất định và dưới sự điều hành của tổ chức chỉ huy của đơn vị đó. Tổ chức chỉ huy của một đơn vị là người trực tiếp tổ chức và giám sát mọi hoạt động của con người trong đơn vị. Vì vậy, vai trò của tổ chức này càng có ý nghĩa quan trọng trực tiếp đến việc phát huy các động lực của mọi người. Trong tình hình hiện nay để xây dựng các tổ chức chỉ huy vững mạnh toàn diện cần làm tốt mấy vấn đề cơ bản như: Kiện toàn củng cố tổ chức chỉ huy, nhất là lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực bố trí vào các cương vị phù hợp với nhiệm vụ đảm nhiệm; xây dựng kế hoạch hoạt động đúng đắn theo nghị quyết của đảng cấp đó, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Phát huy vai trò của cán bộ chỉ huy trong nắm bắt diễn biến của đơn vị để hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động. Kết hợp giữa tự đào tạo với đưa cán bộ đi đào tạo tại các trường theo yêu cầu nhiệm vụ Quân đội đòi hỏi. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm lo đời sống con người trong đơn vị mình. Kết hợp nhiều biện pháp hiệu quả trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị; tăng cường dân chủ quân nhân, củng cố mối quan hệ đoàn kết trong tập thể đơn vị; thực hiện tốt chính sách khen thưởng, kỷ luật tạo môi trường tích cực để mọi người phấn đấu.

Bốn là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội nhằm phát huy nhân tố con người. Chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội là những quy định pháp lý của Quân đội về nghĩa vụ và quyền lợi được hưởng của con người đang phục vụ trong Quân đội và gia đình thân nhân. Là thể hiện quan điểm của Đảng đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội có tác động rất lớn đến xu hướng, động cơ, thái độ của con ngưòi trong hoạt động quân sự. Động lực con người được nảy sinh và phát triển trên cở sở những nhu cầu của cá nhân được giải quyết thoả đáng. Hơn nửa thế kỷ qua, Quân đội đã ban hành và thực hiện đạt kết quả cao trong hoạt động quân sự, đã kích thích cổ vũ động viên mọi người an tâm làm nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người phát huy tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận lại chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội ta hiện nay vẫn còn những vấn đề bất cập, chưa giải quyết được thoả đáng như nhu cầu của con người và hậu phương Quân đội, thể hiện cả trong khâu xây dựng và tổ chức thực hiện. Như vẫn còn hạn chế trong chính sách bảo hiểm, chính sách phụ cấp, tiền lương, chính sách việc làm cho thanh niên là quân nhân xuất ngũ; chính sách đãi ngộ đối với thương binh, bệnh binh, gia đinh liệt sỹ; hậu phương quân nhân … tất cả những vấn đề đó đòi hỏi phải tiếp tục khắc phục. Để phát huy hơn nữa tính tích cực xã hội của con người trong xây dựng Quân đội thì trong những năm tới cần làm tốt những vấn đề như : Trên cơ sở chính sách hiện hành tiếp tục rà soát lại toàn bộ chính sách hiện hành, hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình Quân đội trong giai đoạn mới. Cơ sở để tiến hành xây dựng chính sách đó là xuất phát từ quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, khả năng điều kiện của Quân đội, tính chất nhiệm vụ hoạt động của những đối tượng cụ thể. Phương châm xây dựng chính sách đó là bảo đảm tính  đồng bộ, toàn diện, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề tiêu cực trong thực thi chính sách. Phát huy vai trò của mọi lực lượng trong Quân đội trong xây dựng và giám sát quá trình thực thi chính sách.

Tóm lại, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta trong suốt những năm qua đã lãnh đạo Quân đội không ngừng xây dựng và bồi dưỡng nhân tố con người tạo ra sức mạnh to lớn cho Quân đội, để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giáo phó. Trước những diễn biến của tình hình trong nước và thế giới hiện nay, bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn không ít những khó khăn cho cách mạng. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đang đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu mới. Để phát huy nhân tố con người trong xây dựng Quân đội cần thực hiện đồng bộ những giải pháp cơ bản nêu trên. Đó là những giải pháp vừa là cơ bản lâu dài, vừa mang tính cấp thiết hiện nay. Trong đó Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp, toàn diện, thống nhất về mọi mặt đối với Quân đội, có ý nghĩa quyết định để nhân tố con người được phát huy đầy đủ nhất./.

Đại úy, ThS Nguyễn Khắc Tùng

                                             Phòng Chính trị - Trường SQPB

Tài liệu tham khảo

 1. Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, Tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H.2003.
 2. Bộ Quốc Phòng, Sự nghiệp và tư tưởng Quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, H.1990.
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, NxbCTQG, H.1991.
 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, XII, NxbCTQG, Hà Nội.

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

54119562
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
31078
66099
66099
54119562