Chủ nhật, 19/05/2024

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được quy định tại Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ như sau: