Văn bản do BQL Lăng ban hành

Về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh,tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu K9 thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới

Quy định việc điều hành, phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá, tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (sau đây gọi tắt là Đài tưởng niệm).

Căn cứ Thông báo số 328-TB/TƯ ngày 19/4/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thông báo Kết luận của Bộ Chính trị “...Đồng ý việc đưa khu vực K9 làm nơi tham quan, du lịch phục vụ nhân dân và khách quốc tế nhằm góp phần giáo dục truyền thống...”;

 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban).

 

Quy chế này quy định chế độ, quy trình, phương pháp làm việc và phối hợp hoạt động của các tổ chức chuyên trách phối thuộc, tổ chức trực thuộc Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thống nhất trong hoạt động của Ban và nâng cao hiệu lực quản lý đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.