Thứ bảy, 18/05/2024

BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TƯ LỆNH BẢO VỆ LĂNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

 

Số: 1515/QĐ-BVL

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh,

sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9

 

TƯ LỆNH

BỘ TƯ LỆNH BẢO VỆ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-QP ngày 14/5/1976 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 328-TB/TƯ ngày 19/4/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thông báo Kết luận của Bộ Chính trị “...Đồng ý việc đưa khu vực K9 làm nơi tham quan, du lịch phục vụ nhân dân và khách quốc tế nhằm góp phần giáo dục truyền thống...”;

Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”;

Căn cứ Nghị quyết số 122-NQ/QU ngày 08/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới;

Căn cứ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 17/3/2014 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 1510/VPCP-KGVX ngày 09/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai mở rộng tham quan tại Khu Di tích K9;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1469/TTr-VP ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy định Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh;

- Các đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh;

- Lưu: VT, Ban ĐT; Th21.

TƯ LỆNH

 

   Đã ký

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương

 

 

Bài viết khác: