Quy chế này quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi tiết QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG BAN QUẢN LÝ LĂNG

Bài viết khác: