Quy chế này quy định về nguyên tắc, mục đích; thời gian làm việc, trang phục; tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động và việc bài trí công sở của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi tiết QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ BAN QUẢN LÝ LĂNG

Bài viết khác: