Chủ nhật, 19/05/2024

BAN QUẢN LÝ LĂNG

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 Số:         /CT-BQLL

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021     

                                                                                                                      

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng,

Quảng trường Ba Đình, Khu K9 thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Công văn số 3328/VPCP-KGVX ngày 26/10/2021 của Văn phòng Chính phủ,

Để tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị - xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị:

1. Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình

Từ ngày 30 tháng 10 năm 2021, tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị - xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan khu vực.

Quá trình tổ chức, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

a) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; khu vực thăm viếng trong Công trình và khu K9.

Tổ chức phòng cách ly, xét nghiệm, xử lý trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại khu vực sau Lăng.

Bảo đảm trang bị phục vụ quét mã QR Code tại các vị trí kiểm soát an ninh vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu vực.

b) Trung đoàn 375

Tổ chức tiếp nhận thông tin đăng ký; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị - xã hội lập danh sách đăng ký viếng, các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 khi vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu vực.

Duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu vực.

Phối hợp tổ chức phòng cách ly, xét nghiệm, xử lý trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại khu đón tiếp nhân dân 17 Ngọc Hà.

Duy trì quét mã QR Code tại các vị trí kiểm soát an ninh vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu vực.

c) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình

Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K”. Bảo đảm nước sạch, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các nhà vệ sinh công cộng; bố trí đủ thùng đựng chất thải trong tuyến viếng và tham quan.

d) Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị liên quan về tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực.

Tổ chức tiếp nhận thông tin đăng ký; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị - xã hội lập danh sách đăng ký viếng, các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 khi vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu vực.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế quận Ba Đình, Bệnh viện Xanh Pôn, Trung đoàn 375 tổ chức phòng cách ly tại khu đón tiếp nhân dân 17 Ngọc Hà.

Chủ trì tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị, xã hội vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                               

Nơi nhận:                                                                              

- Lãnh đạo BQL Lăng (03);

- BTL Bảo vệ Lăng: T2 BTL; các cơ quan, đơn vị trong BTL Bảo vệ Lăng;

- Trung đoàn 375;

- BQL Quảng trường Ba Đình;

- Trung tâm KHCN &MT;

- Văn phòng BQL Lăng;

- Lưu: VT, ĐT, KHTC. B28.

Q.TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Bùi Hải Sơn

 

 

Bài viết khác: