Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân chăm lo đùm bọc nuôi dưỡng và giúp đỡ. Hơn 75 năm qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không quản hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” - một biểu tượng cao đẹp của người quân nhân cách mạng, nét đẹp văn hóa độc đáo, đặc sắc của riêng Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Bộ đội Cụ Hồ” là cách gọi rất Việt Nam, thật gần gũi, thân thương, không chỉ là tên gọi trìu mến mà nhân dân dành cho Quân đội, mà còn là một danh hiệu, một vinh dự lớn đối với cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng. Những đặc trưng cơ bản của phẩm chất đó được cô đúc trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” phản ánh đầy đủ và tập trung nhất những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội, thấm đượm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và sự tin yêu, quý trọng, thừa nhận, tôn vinh của nhân dân đối với Bộ đội Cụ Hồ; trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

tiep tuc phan dau ren luyen
Các tập thể điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Nhận thức rõ giá trị và ý nghĩa to lớn đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thông qua Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động. Đây là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; thể hiện sự vận dụng sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự tôn kính và tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được phát huy, lan tỏa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển, đảo, làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường; nhiều tập thể, cá nhân không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, gắn bó với vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các đơn vị Quân đội luôn chủ động, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, v.v.. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không quản khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành, các lực lượng tích cực phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân. Điều đó thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tô thắm bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng thời kỳ mới. Các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng đã gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới trên các địa bàn chiến lược. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, Quân đội còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, để lại tình cảm tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng nhân dân các nước, góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, phát triển trong khu vực và thế giới. Trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” không tự phát hình thành và bất biến, mà là kết quả tất yếu của quá trình lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện và không ngừng vận động, phát triển trong thực tiễn xây dựng Quân đội. Trong điều kiện hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thành tựu đạt được và thời cơ, thuận lợi, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tình trạng tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng tuy được ngăn chặn song vẫn còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Vì vậy, việc phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết. Để làm tốt điều đó, toàn quân cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:

Một là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ; giúp họ nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu, biện pháp phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi, danh hiệu bình dị, gần gũi mà cao quý được nhân dân dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đó là biểu tượng cao đẹp có sức hấp dẫn đối với mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Vì thế, việc tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức sâu sắc, tầm quan trọng của việc phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội càng phải phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, đơn vị phải tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về bản chất, truyền thống của Quân đội ta, chỉ rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp ngăn ngừa những biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội, đến danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Việc làm này phải được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều biện pháp, hình thức, phương tiện, nhất là trên hệ thống thông tin đại chúng; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh hoạt động thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở đơn vị. Đề cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, phát triển các chuẩn mực, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, bảo đảm đầy đủ, toàn diện, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo gắn với xây dựng nền văn hóa và con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Kế hoạch số 1712/KH-CT, ngày 23/9/2019 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 855-CT/QUTW, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ mục đích, tầm quan trọng và ý nghĩa của Cuộc vận động; nâng cao tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải có động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đây là nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Để phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự giác, gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, hằng ngày; tăng cường tự soi, tự sửa, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nội dung các chỉ thị bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực. Các tổ chức quần chúng đẩy mạnh hoạt động thi đua xung kích, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, đoàn viên, đảm bảo cho nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” đi vào cuộc sống, hoạt động của các tổ chức, lực lượng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ba là, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện vai trò nêu gương, tự giác rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Sự mẫu mực, mô phạm, nói đi đôi với làm của cán bộ các cấp là mệnh lệnh không lời, có sức thuyết phục cao đối với bộ đội. Để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm, tích cực, tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu có vai trò, tác động rất lớn, tạo nên sức mạnh chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, thúc đẩy phong trào cách mạng đi lên. Nêu gương và làm gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ lan tỏa cho đảng viên, quần chúng noi theo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đóng vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới ở từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội; cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao, càng phải nêu gương cho cấp dưới noi theo, với tinh thần: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, làm theo”; phải thật sự gắn mình với đơn vị, sâu sát, gần gũi với cấp dưới, với quần chúng, công tâm trong xử lý các công việc, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong mọi hoạt động; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân.

Bốn là, tổ chức các hoạt động thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” được hình thành và hoàn thiện trong thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ của bộ đội trong môi trường quân sự. Thực tiễn càng phong phú, sinh động, sát chức năng, nhiệm vụ của Quân đội thì phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng được thể hiện sâu sắc, chân thực. Bởi vậy, các cơ quan, đơn vị cần thông qua thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo; trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, hoạt động dã ngoại để bộ đội rèn luyện, phấn đấu. Đẩy mạnh công tác dân vận, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa bàn nơi đóng quân, v.v. Việc tổ chức các hoạt động phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tạo động lực tinh thần to lớn để họ phấn đấu, rèn luyện mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực công tác.

Năm là, tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch về bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tuyên truyền, xuyên tạc, làm mờ và xóa bỏ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Do đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho bộ đội hiểu rõ sự nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Cơ quan báo chí, Phát thanh - Truyền hình Quân đội phải bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động có nhiều bài viết nêu gương điển hình tiên tiến trong phấn đấu, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, lối sống thiếu lành mạnh, ngại phấn đấu, rèn luyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các đơn vị văn hóa - nghệ thuật Quân đội cần tăng cường nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cả trong thời kỳ chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần ngăn ngừa các sản phẩm văn hóa xấu độc thẩm thấu vào đơn vị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Phấn đấu, rèn luyện xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” là vinh dự, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là kết quả của quá trình lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, phấn đấu không ngừng; luôn vận động, phát triển phù hợp với thực tiễn xã hội và yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong từng giai đoạn cách mạng. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, Nhân dân và tình cảm sâu đậm với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng,
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử
Tâm Trang (st)

 

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

81756855
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
37398
37398
1312395
81756855