1. Bản Di chúc đánh máy năm 1965

Anh di chuc may chu 3

Anh di chuc may chu 1

Anh di chuc may chu 2

 

 2. Bản Di chúc viết tay năm 1968 và 1969

di chuc 69 viet tay 3

di chuc 69 viet tay 4

di chuc 69 viet tay 5

di chuc 69 viet tay 6

di chuc 69 viet tay 1

di chuc 69 viet tay 2

di chuc 69 viet tay 7

 

3. Bản Di chúc đánh máy lại năm 1968 và 1969

di chuc 68 danh may 1

di chuc 68 danh may 2

di chuc 68 danh may 3

di chuc 68 danh may 4

Ban Biên tập

(Theo cuốn "Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia", Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nxb. Thông tin và truyền thông, 2013)

Bài viết khác: