​5 năm qua, việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tạo sự thống nhất cả về tư tưởng và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động.

so ket ct05 QTBD
Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình là một đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Lăng, hàng ngày trực tiếp làm công việc duy trì, tôn tạo làm đẹp cảnh quan, môi trường bên Lăng Bác. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định không chỉ là trách nhiệm của tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu đơn vị mà còn phải góp phần làm lan tỏa hình ảnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến với nhân dân, bầu bạn quốc tế khi đến viếng Bác, tham quan khu vực. Do vậy, công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy thường xuyên quan tâm, góp phần chuyển tải những nội dung của Chỉ thị 05; những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ và đơn vị. Những yêu cầu về phong cách, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì, làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ và trở thành công việc thường xuyên, hành động tự giác của mỗi cá nhân, qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả, Đảng ủy Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã cụ thể hóa những nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ và Ban. Hàng năm, Đảng ủy Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định: Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, người đứng đầu đơn vị và các quy định, quy chế của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng bộ và đơn vị trong sạch vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, đơn vị và các đoàn thể.

Trong xây dựng Đảng bộ, gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, chủ trương, biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó xác định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị đối với Bác Hồ kính yêu; qua đó khơi dậy và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

​Bên cạnh đó, thường xuyên coi trọng việc phát huy vai trò của mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng nhiệm vụ, vai trò xung kích, với nội dung cụ thể, thiết thực; tổ chức triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, hàng năm hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 100% cán bộ, viên chức và đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, lấy đó là một căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng, phân tích, nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong Đảng bộ, đơn vị.

Ngoài ra, trong xây dựng Đảng bộ, đơn vị, Đảng ủy luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, đơn vị. Đảng ủy Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, đặc biệt chú trọng về vai trò “nêu gương” của cán bộ chủ trì các cấp; định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo”; mô hình 3 mẫu mực “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động việc làm”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; nội dung “Đoàn kết, nêu gương”; chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực.

Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hiệu quả, vững chắc gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng nhiệm vụ, như phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng hiệu quả cao; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn công tác thi đua với khen thưởng... Đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vận dụng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị, giảm thiểu sức lao động, chi phí. Vì vậy, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, viên chức, người lao động được vận dụng vào thực tế bảo đảm thiết thực, hiệu quả như: 

Trong nhiệm vụ sản xuất cây hoa: Sáng kiến sử dụng màng phủ nilon để hạn chế cỏ dại, hạn chế rửa trôi do mưa lớn; tính toán mật độ và phối trộn tỷ lệ vật liệu làm giá thể trồng cây, bổ sung các chủng men vi sinh vật hoạt động trong đất, phối trộn thêm trấu xơ dừa; cải tiến quy trình trồng cây hoa từ trực tiếp sang xếp bầu trên mặt luống trong nhà giàn, nhà lưới, điều chỉnh ánh sáng, thay đổi phương thức bón phân rút ngắn thời gian sinh trưởng và nâng cao chất lượng cây hoa trang trí. Đặc biệt, lắp đặt hệ thống tưới phun sương, châm phân vào sử dụng đã giải phóng sức laođộng đáng kể trong sản xuất hoa, cây cảnh.

QTBD so ket CT05
Nhiệm vụ sản xuất cây hoa phục vụ trang trí quanh khu vực
(Ảnh chụp tháng 12 năm 2018)

​Trong nhiệm vụ vệ sinh môi trường: Bảo đảm khu vực luôn sạch sẽ, văn minh, lịch sự; duy trì chế độ vệ sinh trong và ngoài giờ viếng. Nổi bật, đã tăng cường và làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường các tuyến phố và khu vực đường Bắc Sơn nhất là các ngày lễ, tết và kỳ họp Quốc hội trong điều kiện hạ tầng khu vực được cải tạo, xây mới so với trước đây. Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động, bổ sung thùng đựng rác phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan khu vực dịp các ngày lễ, kỷ niệm. Đặc biệt, đã nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai thành công phương pháp làm sạch bã kẹo su trên nền đường bê tông (đường Hùng Vương) bằng nhiệt, kết hợp hóa chất và máy phun nước áp lực cao.

QTBD so ket CT05 2
Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường (Ảnh chụp tháng 4 năm 2021)

Trong nhiệm vụ duy trì chăm sóc cây hoa cây cảnh: Đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tôn tạo thay thế 02 hàng cây cây xanh, cây bóng mát tuyến phố đi bộ; cải tạo, thay thế các ô cỏ sân cỏ Quảng trường Ba Đình tạo nên bộ mặt không gian cảnh quan mới, đồng bộ với hạ tầng trong khu vực. Đồng thời, đã nâng cao kỹ thuật cắt sửa cây cảnh, cây thế, kỹ thuật cắm hoa trang trí các ngày lễ, Tết bảo đảm kỹ mỹ thuật; trang trí các bồn, chậu phù hợp với cảnh quan khu vực; sử dụng các sản phẩm hữu cơ để duy trì chăm sóc cây hoa, thảm cỏ bảo đảm sinh trưởng phát triển tốt, bảo vệ môi trường khu vực Lăng.

QTBD so ket CT05 trang tri
Duy trì chăm sóc cây hoa cây cảnh (Ảnh chụp tháng 12 năm 2018)

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trung thực lành mạnh, giản dị; luôn không ngừng nỗ lực, bền bỉ nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn bó, tận tụy với nhiệm vụ duy trì, chăm sóc cây hoa, cây cảnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, chủ động, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp của đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan khu vực./.

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

66302208
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9685
49592
628504
66302208