Hướng đến ngày hội của toàn dân, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 tới đây, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại này.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Đặc biệt là coi trọng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ (cán bộ, nhân viên, chiến sỹ) hướng về ngày bầu cử. Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tiến tới thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua tuyên truyền bầu cử sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, căn cứ vào các Chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, đơn vị đã triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, bảo đảm thứ tự ưu tiên, phù hợp với từng thời điểm. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và HĐND các cấp...

Bên cạnh đó, tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc tổ chức bầu cử trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát trở lại...

Đồng thời, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác bầu cử (ban hành văn bản triển khai, chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...), nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Công tác thông tin tuyên truyền được Ban Quản lý Lăng triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua văn bản; hình ảnh, video clip… thông qua hội họp, các phương tiện truyền thông, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan… để thông tin về cuộc bầu cử được đến với cán bộ, nhân viên, chiến sỹ một cách sâu, rộng, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên lồng ghép các nội dung quán triệt, triển khai công tác bầu cử trong các hội nghị giao ban, giao nhiệm vụ, gắn chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng (Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) cũng tích cực tổ chức các sinh hoạt, học tập, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cuộc bầu cử.

 BQLL tuyen truye 1

Ban Quản lý Lăng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bầu cử cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị

Ngày 16/4/2021, Ban Quản lý Lăng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bầu cử với sự tham gia nhiệt tình, đông đủ của các cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Cấp phát tài liệu tuyên truyền về bầu cử cho các cơ quan, đơn vị trong Ban để tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn đến tất cả cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hành động, hướng tới thành công của cuộc bầu cử.

BQLL tuyen truye 2
Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia cuộc bầu cử. Các đơn vị đã phát động phong trào thi đua đột kích hướng tới ngày bầu cử, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các cán bộ, nhân viên, chiến sỹ.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Lăng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, của Ban Quản lý Lăng đã được gửi về tất cả các cơ quan, đơn vị thông qua mạng liên thông văn bản nội bộ của Ban Quản lý Lăng, giúp việc triển khai được nhanh chóng, hạn chế văn bản giấy, hạn chế đi lại và tiếp xúc trực tiếp trong gửi, nhận văn bản. Triển khai tới các cơ quan, đơn vị động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Bên cạnh đó, Trang tin điện tử (tại địa chỉ https://bqllang.gov.vn/) cũng đã thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị cập nhật thông tin. Tăng lượng tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử đặc biệt là các tin, bài làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử; những điểm mới và các quy định pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử lần này; tình hình triển khai liên quan đến bầu cử để kịp thời cung cấp thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử của đơn vị… Mặt khác, cũng tích cực tuyên truyền trên trang facebook “Nắng Ba Đình” của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Đoàn 969.

bau cu BQLL 2
 
Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên (Ảnh: Ngọc Hà)

Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan đã được các cơ quan, đơn vị triển khai sôi nổi như căng treo pano, áp phích, cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền… về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi hướng tới ngày ngày bầu cử trong cán bộ, nhân viên, chiến sỹ.

  Với các nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, linh hoạt về cuộc bầu cử được triển khai trong thời gian qua ở đơn vị đã làm cho mọi chủ trương, chính sách và thông tin về cuộc bầu cử đến được với từng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao, thống nhất hành động để hướng tới thành công của ngày hội toàn dân. Từ đó, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ sẽ trở thành một tuyên truyền viên để tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và những người xung quanh cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử của mình.

BQLL tuyen truye 4
“5 nhớ” trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Từ nay đến ngày bầu cử là thời gian rất quan trọng quyết định tới sự thành công của cuộc bầu cử. Để công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả phục vụ công tác bầu cử, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức, nội dung phong phú, có chiều sâu để lan tỏa ý nghĩa cuộc bầu cử. Chú trọng tuyên truyền, vận động đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tìm hiểu về chương trình hành động của người tự ứng cử; kiểm tra danh sách cử tri; thẻ cử tri; đi bầu sớm, bầu đủ số lượng và lựa chọn được người đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) khi đi bầu cử. Phải làm cho tất cả cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đều nắm chắc “5 nhớ” trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đó là: “Nhớ nhắc nhở mọi người cùng tham gia bầu cử; nhớ mang theo thẻ cử tri; nhớ điểm bầu cử là nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố; nhớ ngày bầu cử 23-5-2021; nhớ đi bầu cử sớm”.

bau cu BQLL 1
 
Tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử tại đơn vị. (Ảnh: Ngọc Hà)

Tăng cường tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong Ngày bầu cử 23/5/2021. Thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng; vận động cán bộ, nhân viên tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, chính thống về cuộc bầu cử trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội, thế lực thù địch hòng phá hoại bầu cử.

Sau khi bầu cử xong, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ tạo sự đồng thuận cao để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần truyền tải tới cán bộ, nhân viên, chiến sỹ những thông tin liên quan đến bầu cử một cách hiệu quả. Từ đó, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sỹ hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi người khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử sắp đến, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu cử tri, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Thu Hiền

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

66300746
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
8223
48130
627042
66300746