Thứ tư, 21/02/2024

Ngày 22/5/2023, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Binh chủng Công binh đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 - 2023). 

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Binh chủng Công binh.

Báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị thống nhất đánh giá: Từ năm 2021 đến năm 2023, hai đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp; phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trong đó, công tác kiểm tra dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hoàn thành xuất sắc; công tác bảo đảm an toàn, bí mật và công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình theo định kỳ hoàn thành tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Thủ trưởng hai đơn vị đã nhất trí điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp và ký kết ban hành làm cơ sở tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

so ket 3
Thủ trưởng hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp điều chỉnh, bổ sung.

Cụ thể trên các nội dung sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận 308-KL/QUTW ngày 09/9/2022 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/QUTW ngày 08/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới; Đề án 4144 về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; nội dung quy chế phối hợp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm hạ uy tín, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. 

Hai là, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong thực hiện yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng năm, phối hợp xây dựng phương án và thực hành luyện tập xử lý các tình huống sát thực tế. 

Ba là, tăng cường việc trao đổi thông tin về tình hình an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và các khu vực dự phòng do Binh chủng Công binh quản lý để có phương án triển khai công tác phối hợp phù hợp, kịp thời, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp trong triển khai, bố trí nơi ở của lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong việc kiểm tra, dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ viếng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ các quốc gia; kịp thời xử trí những tình huống có thể xảy ra.

Năm là, thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm định kỳ về công tác phối hợp thực hiện Quy chế, đặc biệt sau khi diễn ra các sự kiện quan trọng hoặc trong thực tế nảy sinh nội dung mới, trực tiếp ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của hai đơn vị như âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu, phương thức hoạt động mới của các tổ chức phản động.

Sáu là, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động kết nghĩa nhằm tăng cường hiểu biết, nâng cao mối quan hệ công tác.

so ket 4
Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại Sở Chỉ huy Binh chủng Công binh.

Vũ Quý Dương

Bài viết khác: