Chiều ngày 28/11/2023, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông” (CVĐ 50) năm 2023. Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 (BCĐ 50) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969, sự hướng dẫn chỉ đạo của BCĐ 50 Bộ Quốc phòng, BCĐ 50 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Cuộc vận động. Trong đó, CVĐ 50 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, bảo đảm kịp thời trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác. Công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa, niêm cất trang bị kỹ thuật luôn được duy trì thường xuyên, đúng chế độ, quy định ngành; chế độ ngày kỹ thuật trong tuần, giờ kỹ thuật trong ngày ở đơn vị được thực hiện nghiêm. Bảo đảm tốt hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật của trang bị kỹ thuật, trong đó hệ số kỹ thuật trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu đạt bằng 1. Công tác bảo đảm an toàn, an toàn giao thông và thực hành tiết kiệm được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

cuoc van dong 50
Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng biểu dương những kết quả đạt được của cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện toàn diện 4 mục tiêu của CVĐ 50, đơn vị bảo đảm an toàn. Trong năm 2024, đồng chí yêu cầu: Ban Chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu CVĐ 50; duy trì nền nếp hoạt động của BCĐ 50, phát huy vai trò trách nhiệm của các ủy viên, Cơ quan Thường trực trong hướng dẫn, triển khai CVĐ 50. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức toàn diện về CVĐ 50 cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành và người trực tiếp quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật; gắn thực hiện CVĐ 50 với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các điển hình tiên tiến; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục đưa công tác kỹ thuật vào nền nếp chính quy từng bước vững chắc, có hiệu quả thiết thực. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn lao động và an toàn khi tham gia giao thông. Phát huy ý thức “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm” trong mọi nhiệm vụ của đơn vị và hiệu quả thực tiễn của các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản lý, khai thác nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật trong tình hình mới./.


Nguyễn Huy Điện

Bài viết khác: