Lang1        Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 723-HDLT/TCCT-TWĐTN ngày 25/5/2012 giữa Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” trong thanh thiếu niên giai đoạn 2012-2015.

  Để chuẩn bị đảm bảo đầy đủ các yếu tố theo nội dung Hướng dẫn liên tịch, Ban Tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2012.

            Trong những năm tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ Đoàn, các đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện chương trình một cách hiệu quả./.

                                                            Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết khác: