Thứ năm, 22/02/2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 

Số: 930/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

          Hà Nội , Ngày 14 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý Quảng trường Ba Đình.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Giao cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý Quảng trường Ba Đình, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hè đường, thoát nước, chăm sóc cây, cỏ, vườn hoa, đảm bảo vệ sinh công cộng trong khu vực Quảng trường, Lăng và các khu tiếp khách.

Điều 2.

Uỷban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm bàn giao tổ chức, biên chế, toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất cần thiết để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiệnnhiệm vụ nói trên.

Điều 3.

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG  

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Khải

Bài viết khác: