Thứ năm, 22/02/2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 

Số: 62/2003/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

              Hà Nội, Ngày 21 tháng 04 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước

bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Khoa học gồm:

Chủ tịch Hội đồng:

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Nguyên Phương, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.

Các ủy viên:

1. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Dịp, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo - Bộ Y tế.

2. Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Trung Phấn, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu - Bộ Y tế.

3. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thuỷ Long, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ - Bộ Y tế.

4. Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Mối, Phó Giám đốc Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng.

5. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thế Tăng, Phó Cục trưởng Cục Quân y - Bộ Quốc phòng.

6. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ - Môi trường - Bộ Quốc phòng.

7. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tăng Cường, Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật điều khiển - Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng.

8. Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tấn, Trưởng Ban Quản lý Lăng kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

9. Đại tá, Tiến sĩ Đào Hữu Nghĩa, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

10. Đại tá, Tiến sĩ Vũ Văn Bình, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

11. Đại tá, Tiến sĩ Lại Văn Hoà, Viện trưởng Viện 69 - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng (Thư ký Hội đồng).

Điều 3. Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về khoa học nhằm bảo quản, giữ gìn an toàn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, quản lý chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa học; thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 275-CT ngày 27 tháng 7 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng Khoa học bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí có tên tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
THỦ TƯỚNG  

(Đã ký)

  

Phan Văn Khải

Bài viết khác: