THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 Số: 739/TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

             Hà Nội , Ngày 01 tháng 12 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quản lý Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay giao cho Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) quản lý Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Điều 2

Bộ Nội vụ có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự khu vực Đài Tưởng niệm.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo việc chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, sân đường và vệ sinh môi trường khu vực Đài Tưởng niệm.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

(Đã ký)

  

Phan Văn Khải

Bài viết khác: