THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 Số: 28/2000/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

              Hà Nội, Ngày 25 tháng 02 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích

lịch sử văn hóa Ba Đình

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị tại thông báo số 224/TBTW ngày 16 tháng 6 năm 1999 về tổ chức việc quản lý và các hoạt động của cụm di tích lịch sử văn hóa khu Ba Đình;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình để chỉ đạo thống nhất các hoạt động của các đơn vị: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm tổ chức phục vụ chu đáo và bảo đảm an ninh, trật tự cho nhân dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo thống nhất các kế hoạch hoạt động, điều hòa phối hợp các công tác có liên quan giữa Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để tổ chức đón tiếp phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phối hợp các lực lượng trên địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự và các hoạt động dịch vụ phục vụ khách đến tham quan các di tích lịch sử này.

2. Tham gia ý kiến với các đơn vị trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình và Ủy ban nhân dân địa phương về công tác quy hoạch và quản lý các công trình, tổ chức hoạt động dịch vụ trước khi các đơn vị này trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm bảo đảm yêu cầu chung về quy hoạch tổng thể, quản lý trật tự, an toàn và mỹ quan chung trong toàn khu vực.

3. Chỉ đạo việc phối hợp xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các công trình kiến trúc, các hệ thống kỹ thuật hạ tầng, sân, hè, đường, vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ thuộc ranh giới quản lý của cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết những vấn đề có liên quan, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp thời những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

5. Báo cáo thường kỳ và đột xuất lên Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Thành phần của Ban Chỉ đạo gồm có:

Trưởng ban, do Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiêm nhiệm.

Ủy viên là Thủ trưởng các đơn vị: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch và đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trưởng Ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban có kinh phí hoạt động và được tổng hợp chung vào kế hoạch tài chính hàng năm của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn phòng Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp việc Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy chế làm việc cụ thể của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định sau khi thống nhất với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng ban:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Quyết định những vấn đề Ban Chỉ đạo bàn bạc giải quyết và những vấn đề trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trách nhiệm của các Ủy viên:

1. Tham gia bàn bạc những vấn đề thuộc về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Chuẩn bị tốt các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan mình để đóng góp chung vào công việc của Ban Chỉ đạo.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan mình phụ trách phù hợp với chương trình, kế hoạch hoạt động chung của Ban Chỉ đạo.

4. Giúp Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những việc được phân công đó.

Điều 6. Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình (Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ) và mối quan hệ phối hợp với Ban Chỉ đạo:

1. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa Thông tin có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 276/HĐBT ngày 07 tháng 12 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng và chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế và các hoạt động trong khu vực, bảo đảm tốt hoạt động của các hệ thống kỹ thuật hạ tầng liên quan tới cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, quản lý chặt chẽ quy hoạch, vệ sinh môi trường, làm cho các công trình trong khu vực luôn khang trang, sạch đẹp.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 
THỦ TƯỚNG  

(Đã ký)

   

 

Phan Văn Khải

Bài viết khác: