Thứ năm, 22/02/2024

CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 37/2008/NĐ-CP

______________________________

 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

__________

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toànthi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức một số hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các dự thảo nghị định, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực quản lý của Ban và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án quan trọng về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban; các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành.

3. Ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn, nghiệp vụ được áp dụng trong các tổ chức, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý, tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình và các công trình, kiến trúc có liên quan; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường; quy hoạch tổng thể và chi tiết các hệ thống kỹ thuật hạ tầng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân phù hợp với quy hoạch tổng thể, chi tiết của khu Trung tâm chính trị Ba Đình.

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan trong việc bảo đảm giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong việc quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và các công trình có liên quan.

6. Chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt văn hoá, chính trị tại Cụm di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình.

7. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

8. Quyết định và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ban theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ; tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc; khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền.

10. Quản lý và thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ được giao.

13. Tổ chức thực hiện một số hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

14. Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền của Ban; phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch đối với cá nhân và các đơn vị thuộc Ban.

15. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được giao và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức trực thuộc:

a) Văn phòng Ban (Văn phòng Ban được tổ chức phòng để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao).

b) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;

c) Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Các tổ chức chuyên trách phối thuộc:

a) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng;

b) Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Trưởng ban ban hành quy chế làm việc của Ban, quy chế phối hợp hoạt động của các tổ chức chuyên trách phối thuộc sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an; chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức chuyên trách phối thuộc và tổ chức trực thuộc trong việc thực hiện quy chế và nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó (không quá 03 người) của các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Lãnh đạo Ban

1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban.

2. Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và theo quy định của pháp luật; các Phó trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Trưởng ban là cán bộ cấp tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Các Phó trưởng ban là Thủ trưởng của các tổ chức chuyên trách phối thuộc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 128/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này. 

3. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;             

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

 cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh,

 thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;             

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                        

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;    

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCB (10b). A.310

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

                 (Đã ký)

 

         Nguyễn Tấn Dũng

 

Bài viết khác: