BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

Căn cứ Luật Chất lượng sn phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định s 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 củ Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-C ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sn phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Công an

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an) để kịp thời hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03, V04.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

DANH MỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 tháng 3 năm 2019)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn

Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khu

1

Súng bắn lưới

TCVN-AN: 133:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

2

Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,...)

TCVN-AN: 112:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

3

Đạn cao su 9,5 mm

TCVN-AN: 100:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

4

Lựu đạn khói

TCVN-AN: 110:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

5

Lựu đạn khói cay

TCVN-AN: 111:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

6

Quả khói

TCVN-AN: 113:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

7

Quả rít khói màu

TCVN-AN: 114:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

8

Quả cay khói nổ

TCVN-AN: 115:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

9

Quả nổ nghiệp vụ

TCVN-AN: 116:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

10

Dùi cui điện

TCVN-AN: 082:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

11

Gậy chỉ huy giao thông

TCVN-AN: 074:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

12

Bình xịt cay OC

TCVN-AN: 121:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

13

Bình xịt cay PAVA

TCVN-AN: 122:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

14

Bình xịt bột cay CS dạng rắn - khí

TCVN-AN 129:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

15

Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng - khí

TCVN-AN: 083:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

18

Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn

TCVN-AN: 123:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

19

Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạn

TCVN-AN: 124:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

20

Lá chắn điện

TCVN-AN: 073:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

21

Áo giáp chống đạn cấp III

TCVN-AN: 077:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

22

Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III

TCVN-AN: 078:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

23

Áo giáp chống đâm

TCVN-AN: 071:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

24

Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo

TCVN12314:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

25

Bình chữa cháy xách tay

TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

26

Bình chữa cháy có bánh xe

TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008)

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

27

Súng phóng quả nổ

TCCS-AN: 03:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

28

Lựu đạn khói cay đa năng

TCCS-AN: 05:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

29

Lựu đạn khói màu đa năng

TCCS-AN: 06:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

30

Hộp phát khói

TCCS-AN: 08:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

31

Mặt nạ phòng độc

TCCS-AN: 09:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

Bài viết khác: