Chủ nhật, 19/05/2024

 

B Y TẾ

---------

Số: 27/2019/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

THÔNG TƯ

Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT
ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

-------------------------

Căn cứ Điều 16 của Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều 5 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Điều 1. Sửa đổi một số điều và Phụ lục số 02 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

  1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 2 như sau:

“b) Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc. Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”

  1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:

“ 2. Việc báo cáo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc báo cáo thống kê y tế.”

  1. Sửa đổi Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.
  2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 5 và Phụ lục số 02 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
  3. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng TTĐTCP);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các Bộ, ngành;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - BYT;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, KHTC, QLKCB, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

Phu lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------

TỜ KHAI

Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

(Đối với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ)

Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)…………………….

Tôi tên là:......................................................................................................

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD:...............................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh theo thông tin như sau:

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng:.......................................................................

Năm sinh:......................................................................................................

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD:...............................................

Ngày cấp:..... /.... /........ Nơi cấp:...................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú:.......................................................

Dân tộc:........................................................................................................

Đã sinh con vào lúc:.... giờ....... phút, ngày...... tháng....... năm:.....................

Tại:...............................................................................................................

Số con trong lần sinh này:.............................................................................

Giới tính khi sinh của con:...................................... Cân nặng:......................

Dự định đặt tên con:......................................................................................

Người đỡ đẻ:.................................................................................................

……………(2),ngày……tháng.......năm 20.......

Người đề nghị

(Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Ghi tên xã/phường/thi trấn nơi trẻ sinh ra

(2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn nơi người đề nghị cấp giấy chứng sinh cư trú

Bài viết khác: