Thứ hai, 15/04/2024

 

            Ngày 23/11/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/1/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23-11-2012), kể từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.

1.moi gop y du thao HP

Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng trân trọng giới thiệu toàn văn các văn bản sau:

1. Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

3. Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

4. Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1 năm 2013, của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

5. Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

6. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

7. Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

                                                                                                           

 

Bài viết khác: