Thứ năm, 22/02/2024

Nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

bac ho nhan danChăm lo đời sống cho nhân dân để an dân, giữ yên đất nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

bac ho ve thuong binhTư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay.

xay dưng dao duc cong dan 1Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây dựng đạo đức công dân ở Việt Nam hiện nay.

quyen cnTư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lê-nin về quyền con người vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cách mạng Việt Nam. Những giá trị về quyền con người trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa to lớn chỉ đạo về tư tưởng, đường lối và hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta.

benh giao dieuSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo cán bộ, đảng viên về sự nguy hại của bệnh giáo điều, chủ nghĩa giáo điều trong học tập lý luận và công tác. Bài viết tiếp tục làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra một số giải pháp trong đấu tranh chống bệnh giáo điều lý luận để góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

phong chong 2Với nội dung ngắn gọn trong "Tư cách một người cách mệnh", có thể thấy ngay từ khi chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức; yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng mà còn coi đạo đức là gốc, là nền tảng, liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

chu liemKhông chỉ đúc kết đưa ra tư tưởng về chữ Liêm, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức mẫu mực về thực hành liêm khiết của người cán bộ, đảng viên hết lòng vì nước, vì dân.

cong thuong 2Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua của giới Công thương Việt Nam là bộ phận không tách rời trong tư tưởng thi đua ái quốc của Người; thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đặc biệt của Bác đối với tầng lớp doanh nhân, thương nhân Việt Nam, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vì sự phồn vinh và phát triển bền vững đất nước.

thuc hanh tiet kiem 1Đã 70 năm trôi qua, nhưng tác phẩm “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, theo Người, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó ắt có tham ô, lãng phí và nơi nào bệnh quan liêu càng nặng, thì ở nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô, càng nhiều hiện tượng tham nhũng.

khoi day y chi 3Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách để tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết cần được khơi dậy trong tư tưởng, tình cảm, tinh thần ý chí nghị lực mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh vô song xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại.

ren luyenBộ đội Cụ Hồ là hình ảnh cao đẹp, trở thành một biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam. Vẻ đẹp của người quân nhân cách mạng được hình thành và xây đắp từ nhiều yếu tố, trong đó có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao.