dc do xuan tiep 2

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Ngày tháng năm sinh: Ngày 23 tháng 7 năm 1974.

Nơi sinh: Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Quê quán: Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật, Học viện An ninh nhân dân.

Địa chỉ cơ quan: Số 2 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin về lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác bảo đảm an ninh.

Bài viết khác: