pho truong ban nguyen hoang an

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên Đảng ủy Đoàn 969.

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày tháng năm sinh: Ngày 13 tháng 02 năm 1974.

Quê quán: Xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kỹ thuật.

Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

Bài viết khác: