Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã và đang tập trung mũi nhọn để tấn công chống phá nền tảng tư tưởng, văn hóa trong quân đội, làm cho quân đội thay đổi mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị, làm biến đổi bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chính vì vậy, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội là rất cấp thiết hiện nay.

phong chong dbhb trong quan doi
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện và động viên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Quân đội nhân dân nhân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018). Ảnh: qdnd.vn

1- Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trước hết, các thế lực thù địch tấn công vào nội dung cốt lõi, có ý nghĩa định hướng cho tư tưởng, ý chí và hành động của quân đội, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Chúng hạ bệ, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chia rẽ Đảng với quân đội, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Nêu ra và cổ xúy cho luận điệu “quân đội phi giai cấp”; “quân đội nhà nghề”... Mưu đồ hiểm độc của chúng hòng làm cho quân đội ta từng bước biến chất về chính trị, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ.”

Trong kỷ nguyên công nghệ số, in-tơ-nét và mạng xã hội đang được các thế lực phản động trong và ngoài nước sử dụng như một công cụ, phương tiện hữu hiệu để phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá công cuộc đổi mới, hội nhập, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tạo dựng, phát tán các thông tin, hình ảnh giả tạo, sai lệch, biến có thành không, biến không thành có, thật giả lẫn lộn...; xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta, xuyên tạc truyền thống lịch sử của dân tộc, hạ bệ các thần tượng văn hóa, các danh nhân văn hóa đã có những đóng góp cho đất nước, được các tổ chức quốc tế uy tín tôn vinh. Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng tăng cường chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn. Với quân đội, chúng lợi dụng một số vi phạm, khuyết điểm của một số cán bộ trong quân đội tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong xã hội, trong nhân dân; lợi dụng một số vấn đề nhạy cảm, vụ việc phức tạp liên quan đến mối quan hệ đoàn kết quân dân để bôi nhọ, hạ thấp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”... Qua đó, tiến công vào trận địa tư tưởng, văn hóa của tổ chức quân đội và tư tưởng chính trị, tình cảm, ý thức đạo đức của từng cán bộ, chiến sĩ. Tính chất nguy hiểm của những thủ đoạn này là làm cho một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu bản lĩnh, thiếu tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng... dần phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

phong chong dbhb trong quan doi 2
Các đại biểu tham quan gian trưng bày bài dự thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019 ngày 09-12-2019. Ảnh: TTXVN

2- Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lịch sử truyền thống chiến đấu, đấu tranh cách mạng của quân đội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội đang là yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp xây dựng quân đội vững về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức, quân sự. Để quân đội thực sự là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội XIII sắp tới, cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hai là, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa của Đảng trong quân đội. Xác định phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, chính ủy, chính trị viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chính là trực tiếp góp phần giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, chiến sĩ, sự đồng thuận trong các tổ chức đảng, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần đấu tranh có hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, tạo ra sức đề kháng, miễn dịch từ bên trong, làm cho nền tảng tư tưởng, văn hóa của Đảng trong quân đội được giữ vững trước những tác động xấu từ cả bên trong và bên ngoài.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; kịp thời kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu điều chỉnh tổ chức, lực lượng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; có chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Ba là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy, vai trò tham mưu của cơ quan các cấp đối với nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội hiện nay. Xác định rõ đây là nhiệm vụ của toàn quân, nhưng trực tiếp và chủ yếu nhất là của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Do đó, người chủ trì tổ chức đảng, người chỉ huy các cấp, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương (Ban Chỉ đạo 94) Chỉ thị số 823-CT/QUTW, ngày 10-9-2017 của Quân ủy Trung ương, về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội”, hướng dẫn của cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, tìm ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội hiệu quả, sát, đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị mình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong phát hiện, xử lý những cá nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cơ hội chính trị; giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh, phòng ngừa, ngăn chặn sự can thiệp, móc nối của các thế lực thù địch. Cơ quan chính trị các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong đấu tranh tư tưởng, tránh hình thức, đơn giản; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia; chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; quy chế sử dụng in-tơ-nét, thông tin, tuyên truyền...

Thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có đủ sức lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm, đi đôi với nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo theo Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị khóa IX, về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Bốn là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong quân đội hiện nay theo hướng phù hợp với từng đối tượng quân nhân trong các nhà trường và ở các đơn vị; phải làm cho từng đối tượng thấy rõ tính hợp lý, tính đúng đắn, sự cần thiết về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc, quân đội; làm cho mọi quân nhân nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi tạo nên nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình đoàn kết quân dân... Qua đó, củng cố vững chắc lòng tin, lý tưởng vào những giá trị bền vững và tạo cơ sở khoa học cho việc tự nguyện, tự giác phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.

phong chong dbhb trong quan doi 3
Quân đội xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng (Trong ảnh: Diễn tập tình huống “Phòng, chống tấn công làm tê liệt mạng thông tin thành phố”). Ảnh: TTXVN

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội trong quân đội hiện nay. Cụ thể, một mặt cần quản lý chặt chẽ thông tin không để các thế lực thù địch lợi dụng, mặt khác khai thác, sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội làm công cụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Theo đó, cần chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của in-tơ-nét, mạng xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với các nhà mạng, cơ quan chủ quản báo chí, trang thông tin điện tử... và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên in-tơ-nét, mạng xã hội. Kiểm soát chặt chẽ việc đăng tải thông tin trên in-tơ-nét, mạng xã hội của các quân nhân; đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các website, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng.

Sáu là, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, chuyên sâu trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Lực lượng nòng cốt, chuyên sâu là những người được giao nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Họ phải là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng nâng tầm lý luận sắc sảo, kinh nghiệm đấu tranh, cung cấp thông tin, cập nhật nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng; có chính sách đãi ngộ thích đáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Bảy là, phát huy tốt vai trò của các lực lượng tác chiến không gian mạng, an ninh mạng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết, thích hợp trên không gian mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc, những hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc gia, an ninh mạng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

TS. Nguyễn Hồng Điệp

Khoa Triết học Mác - Lênin, 

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Theo Tạp chí Cộng sản điện tử

Tâm Trang (st)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

55610646
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
39792
239330
430547
55610646