Từ năm 2013 đến nay, bằng các hoạt động cụ thể, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thông qua đó, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng đã nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật, luôn “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn Ban.

ngay phap luat 2018 1
Cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng tích cực tham gia học tập tại
các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hưởng ứng bằng các hoạt động cụ thể

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: "Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội". Ngày 04/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật”.

Từ những ngày đầu, “Ngày Pháp luật” đã được hưởng ứng rộng khắp ở các địa phương trên cả nước, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp. Thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật” sẽ phổ biến, tuyên truyền đến người dân những văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, “Ngày Pháp luật” còn giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, mọi tầng lớp nhân dân.

 1. ngay phap luat 2018 2
  Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ
  giới thiệu Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011
  và các văn bản hướng dẫn thi hành; Khái quát một số điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là khâu đầu tiên của quy trình triển khai, thực hiện pháp luật, kịp thời quán triệt, phổ biến và triển khai đồng bộ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của quân đội và đơn vị để cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ nắm bắt kịp thời, thực hiện nghiêm túc pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Do đó, trong thời gian qua, công tác này luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, duy trì nền nếp, giúp cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, người lao động, hạ sỹ quan, chiến sỹ nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động theo hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, và các chế độ quy định của cơ quan, đơn vị; không có cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm thiểu lỗi vi phạm thông thường.

ngay phap luat 2018 3
Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu các điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2018.

Hàng năm, thực hiện công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật” từng năm, Ban Quản lý Lăng đều chủ động xây dựng, ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật” bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Với đặc điểm tình hình từng năm, Ban Quản lý Lăng xây dựng các hoạt động riêng, nhưng về điểm chung, Ban Quản lý Lăng đã tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật.

Thứ hai, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”.

Thứ ba, thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn tại trụ sở cơ quan.

Thứ tư, tăng cường chất lượng, số lượng tin bài tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên Trang tin điện tử của Ban Quản lý Lăng (https: www.bqllang.gov.vn); trọng tâm giới thiệu nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ.

ngay phap luat 2018 4
Các bài dự thi có chất lượng, đạt giải cao của Cuộc thiviết “Tìm hiểu Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Các hoạt động được tổ chức cụ thể, thường xuyên đã tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong mỗi cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng.

Ngày Pháp luật năm 2018

Triển khai Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 910/BQLL-VP ngày 24/8/2018 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

ngay phap luat 2018 5
Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bộ luật Hình sự năm 2018 của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

ngay phap luat 2018 6
Đồng chí TS. Chu Thị Thủy Chung trình bày các nội dung triển khai Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công và các văn bản chi tiết thi hành Luật tại Hội nghị.

Năm 2018, “Ngày Pháp luật” được Ban Quản lý Lăng hưởng ứng, triển khai đến từng cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là việc tuân thủ và nghiêm chỉnh pháp luật.

“Ngày Pháp luật” năm 2018 tập trung nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, với các khẩu hiệu như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”; “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”; và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề “Ngày Pháp luật”, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

ngay phap luat 2018 7
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường (đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng)
tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 cho cán bộ, viên chức,
người lao động tại Trung tâm.

ngay phap luat 2018 8
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 tham dự Hội nghị tuyên truyền giáo dục phổ biến
pháp luật năm 2018.

Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật năm nay gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ vào chế độ, tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối, an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công trình Lăng của Người; tăng cường đoàn kết, tập hợp, vận động cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên.

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

Tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 5 năm triển khai Ngày Pháp luật, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ pháp luật.

Hình thức tổ chức tập trung chủ yếu tuyên truyền trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng; thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn… tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt dưới cờ đầu tháng… lồng ghép với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị với thời lượng, thời gian thích hợp.

hoi nghi phap luat 1
Đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách
hành chính, tư pháp, Bộ Công an giới thiệu các nội dung tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về Luật An ninh mạng.

hoi nghi phap luat 3
hoi nghi phap luat 4

Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng trao khen thưởng
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai Ngày Pháp luật.

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, bắt đầu từ 01/10/2017 đến 30/11/2017.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

Lịch sử ghi nhận ngày 09/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, 09/11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của ngành Tư pháp về “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Sau 5 năm được tổ chức, “Ngày Pháp luật” đã mang lại nhiều kết quả tích cực đặc biệt là những chuyển biến trong nhận thức về Hiến pháp, pháp luật của đông đảo nhân dân.

Tiếp nối những tư tưởng của Người, người dân Việt Nam nói chung, mỗi cán bộ, công nhân viên chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng nói riêng sẽ tiếp tục tuân thủ và chấp hành theo đúng Hiến pháp, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc như mong muốn lúc sinh thời của Người./.

Thanh Huyền

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

66302495
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9972
49879
628791
66302495