so ket chi thi 05 3
Lễ báo công dâng Bác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng nhân dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Năm 2018, quán triệt tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương (Chỉ thị 87) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tiến bộ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành xuất sắc, xây dựng đảng bộ vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp. Từ đó tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong đảng bộ, đơn vị. Đảng ủy Đoàn 969 đã sửa đổi, ban hành “Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện thống nhất trong đảng bộ và đơn vị.


so ket chi thi 05 anh 3
Tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong
thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyn thng, cng hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyn, giáo dục về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87; nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung vào chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.  

Mở chuyên mục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng; xây dựng, vận dụng cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng bộ phận. Các tổ chức quần chúng đã có nhiều phong trào, mô hình hoạt động như: “Thanh niên Bộ Tư lệnh Lăng phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích vào thực hiện điều lệnh và nghi lễ”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tiết kiệm phụ cấp gửi người thân”, “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Lăng tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “5 nhất, 3 không”...

Chuẩn bị, phục vụ chu đáo, nghiêm túc Đoàn công tác 717 của Bộ Chính trị kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức chặt chẽ sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87 từ cấp cơ sở. Đảng ủy Đoàn 969, Ban Quản lý Lăng tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87. Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cho các cá nhân, điển hình tiên tiến tham quan, học tập tại các Khu Di tích ATK Tân Trào; ATK Định Hóa, Thái Nguyên để lại ấn tượng sâu sắc và khuyến khích, động viên các cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu, làm lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong đảng bộ và đơn vị.

Ba là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương với một số nội dung quan trọng: Nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, gắn với thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ, đơn vị.

Bốn là, kết hp chặt chẽ, hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi những biu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, xây dựng đơn vị với kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, tăng cường biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Bác. 100% tổ chức đảng, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức quần chúng; 100% đảng viên, nhân viên, chiến sỹ có cam kết và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa” trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2018 đã tổ chức phát động 3 phong trào thi đua; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã khen thưởng 56 lượt tập thể, 93 lượt cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt, trong Dự án VN01, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 03 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên một cách nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Năm là, tổ chức phối hợp công tác đón tiếp, tuyên truyền trong Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ chu đáo, an toàn các buổi lễ viếng Bác, nhất là các buổi lễ viếng cấp Nhà nước, đón các đoàn Nguyên thủ Quốc gia đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tham quan khu vực Lăng và Khu Di tích K9 với 1.882.077 lượt khách, trong đó khách nước ngoài 473.153; tặng Huy hiệu Bác Hồ cho 6.815 lượt người; sinh hoạt chính trị 96 lượt. Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ 11.505 lượt khách, trong đó khách nước ngoài 496 lượt; phối hợp tổ chức 08 buổi biểu diễn nghệ thuật tại khu vực Lăng. Tại Khu Di tích K9 đón tiếp 10.667 đoàn khách với 470.565 lượt khách, trong đó có 417 lượt khách nước ngoài. Đặc biệt là sinh hoạt chính trị của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp trong cả nước, báo công với Bác về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong học tập, công tác và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tích cực cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng và Khu Di tích K9. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật định kỳ một tháng hai lần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ đồng bào và khách quốc tế. Phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội xây dựng MV ca nhạc gồm tuyển tập các bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cổ vũ động viên cán bộ, nhân viên, chiến sỹ hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội đất nước cơ bản ổn định, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Là năm diễn ra kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12); tổ chức tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019); năm then chốt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ IX, chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục triển khai hoàn thành những nội dung, nhiệm vụ trong Đề án 2341 và Nghị quyết 122 của Quân ủy Trung ương.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của QUTW trong Đảng bộ và đơn vị, cần thực hiện tốt nhất những nội dung, biện pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua các ngành, các tổ chức quần chúng. Tập trung giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nề nếp, tác phong chính quy. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức đăng ký học tập và làm theo Bác, phấn đấu nêu gương, bảo đảm 100% các tổ chức đảng, cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng và đảng viên, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên tham gia, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chất lượng hiệu quả thiết thực, gắn với nhiệm vụ, chức năng, chức trách cụ thể của từng tổ chức và cá nhân.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; bổ sung ban hành tiêu chí về chuẩn mực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân bảo đảm cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đối tượng.

Năm 2019 tiếp tục thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực, triển khai thực hiện chủ đề “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” và mô hình 3 mẫu mực: “Mẫu mực trong tư duy và suy nghĩ; mẫu mực trong lời nói và phát ngôn; mẫu mực trong hành động và việc làm”; thực hiện 2 tiêu biểu: “Tiêu biểu về phong cách, lối sống; tiêu biểu về ứng xử, giao tiếp” gắn với thực hiện Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và “Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”; trong đó tập trung vào học tập phong cách nêu gương của người đứng đầu, phong cách làm việc khoa học, tới nơi tới chốn, phong cách ứng xử văn hóa, ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của Bác Hồ.

3. Tập trung thực hiện tốt việc tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người, trọng tâm là xây dựng đề cương tuyên truyền, gặp mặt báo chí, xây dựng phim tư liệu, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, hội thi tìm hiểu, phát động thi đua cao điểm… gắn với lập chuyên mục “Mỗi ngày làm theo một lời Bác Hồ dạy” trong cơ quan, đơn vị; tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp là trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng và các thiết chế văn hóa của đơn vị. Cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến giữ vững và phát huy thành tích, nhân rộng, lan tỏa thành phong trào để mọi cán bộ, chiến sỹ thi đua phấn đấu học tập noi theo.

4. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua của các ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quan tâm, bệnh hình thức trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tự kiểm tra, giám sát, tự soi, tự sửa trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 8 (Khóa XII) và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp, cam kết đăng ký và kế hoạch rèn luyện, phấn đấu hàng năm của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân với phương châm tự soi, tự sửa là chính. Coi trọng và tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ và đơn vị đối với Bác Hồ kính yêu./.

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ Tư lệnh
Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

65079464
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
35164
35164
691875
65079464