Thứ hai, 15/04/2024

Chỉ mục bài viết

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Thông tư này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) được cử đi công tác hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí (dưới đây gọi chung là đi công tác). Thời gian công tác ngắn hạn ở nước ngoài không quá 180 ngày cho một đợt công tác.

Thông tư nêu rõ, ngoài mức công tác phí quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị của Việt Nam đóng tại nước sở tại nơi người đi công tác đến làm việc không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho người đi công tác.

Thông tư cũng quy định và hướng dẫn cụ thể điều kiện để được thanh toán công tác phí; Những trường hợp không được thanh toán công tác phí; Thanh toán công tác phí và những khoản thanh toán khác; Thời gian được hưởng công tác phí; Hồ sơ tạm ứng cho các đoàn đi công tác...

Các Bộ, ngành và địa phương khi cử cán bộ, công chức đi công tác ở nước ngoài phải thực hiện theo quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta quy định tại Nghị định số 12-CP ngày 1/12/1992 của Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc kỹ khi cử cán bộ đi công tác nước ngoài bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả và trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn chi và định mức chi công tác phí. Theo đó, một số khoản chi công tác phí được phân thành 2 tiêu chuẩn chi như sau:

Tiêu chuẩn A: Để thanh toán cho các cán bộ, công chức thuộc các chức danh lãnh đạo như: Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị. Khi Nhà nước thay đổi hệ số, mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương để xác định lại cho phù hợp.

Tiêu chuẩn B: Để thanh toán cho các cán bộ, công chức không thuộc quy định nêu trên.

Thông tư cũng quy định cụ thể mức vé máy bay; tàu, xe; Mức khoán tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt; Tiền thuê phương tiện; Tiền điện thoại, fax, internet….

Đối với các khoản thanh toán theo thực tế thì khi quyết toán nhất thiết phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ.

Ngoài ra, Thông tư có quy định đặc biệt đối với các đoàn cấp cao.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2012 và thay thế Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

(Sau đây là toàn văn Thông tư).

Huyền Trang

Bài viết khác: